”Stoppa försvagningarna av yttrande­friheten”, svd.se

Nils Funcke

Karl XIV Johan går igen. Senaste spökeriet finns i kultur­departements skrivelse Återkallelse av sändnings­tillstånd vid fara för Sveriges säkerhet, som publicerades i augusti och innehåller förslag till lagändringar.

Försvagningarna av yttrande­friheten riktas så gott som alltid mot den svagaste länken, överföringen eller distributionen av yttranden. I diktaturer är det en självklarhet med rigorös kontroll av internet som i Kina eller indragning av tillstånd för regim­kritiska tv-stationer som i Ryssland. Men även i demokratier av olika mognad har regeringar när de ansett att statsnyttan krävt det tagit steg för att kontrollera och begränsa medborgarnas rätt att sprida och ta del av information.

Karl XIV Johan hade sin indragnings­makt (mer om den nedan), under andra världskriget gällde transport­förbud för vissa tidningar och ordnings­stadgan användes för att stoppa Karl Gerhards kuplett Trojanska hästen. UD stängde 2006 SD-kurirens webbplats och förra kultur­ministern Jeanette Gustafsdotter lovordade EU:s direktiv att förbjuda distributionen av Sputnik och Russia Today. Ett annat exempel är den opinions­styrning som infördes med medie­stödet som endast ska kunna ges till demokratiskt sinnade publikationer. Ett stöd som nu föreslås ska vidgas och ersätta det traditionella presstödet som varit blint för innehållet.

I propositionen om en ny radio- och tv-lag 2019 beklagade regeringen Löfven att det saknades en möjlighet att återkalla ett tillstånd för radio- och tv-sändningar ”vars innehåll utgör en fara för Sveriges säkerhet”.

Enligt det nu framlagda förslaget i kultur­departementets pm, som handlar om just en sådan möjlighet, behöver det inte ha uppstått en faktisk skada, utan återkallelse av tillstånd ska kunna ske om det förelegat ”en viss sannolikhet” för skada och att det är ”rimligt från objektiv synpunkt att förvänta” att det uppstår en risk för Sveriges säkerhet. Läs artikel