Promemorian ”Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet” (Ds 2022:20) (Ku2022/01405), tu.se

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande.
Sammanfattning
• TU avstyrker promemorians förslag.
• TU anser att ett begrepp som ”fara för Sveriges säkerhet” är alltför
otydligt och riskerar att framkalla ”självcensur”
• TU anser att frågan om lämpligheten av att det allmänna, på de i promemorian angivna grunderna, alls ska kunna besluta om en indragning av sändningstillstånd bör göras till föremål för en förnyad, grundläggande – och vidgad – beredning.
TU:s synpunkter
I promemorian föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd
med hänsyn till ”fara för Sveriges säkerhet” för den som sänder tv, sökbar
text-tv, eller ljudradio med tillstånd från Myndigheten för press, radio
och tv (MPRT). Läs TUs remissvar