Övningen Reccex 17 utvecklar försvarsmaktens och myndigheters skyddsförmåga, maavoimat.fi

Den samnordiska skyddsövningen Reccex ordnas under tiden 17–24.11.2017 i Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland. Övningen ökar försvarsmaktens och olika myndigheters beredskap att reagera på användning av farliga ämnen. Björneborgs brigad leder övningen.

Målsättningen för den internationella övningen Reccec 17 är att öva samverkan försvarsmakten, nordiska trupper och finländska myndigheter emellan i fråga om beredskap för CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot). Som ledare för övningen fungerar överstelöjtnant Tero Savonen…

Övningen Reccex 17 är en del av verksamheten i enlighet med försvarsmaktens årsplan. Samnordiska skyddsövningar har sedan 2009 ordnats turvis i Finland, Sverige och Danmark. Finland har deltagit i samtliga tidigare Reccex-övningar och har senast lett övningen 2014. Läs artikel