Norsk forsvar skal ikke lenger forvare landet men tjene USAs globale interesser, derimot.no

Brigadeavisa er et medlemsblad for Brigadeveteranforbundet, der enhver som har gjort tjeneste ved Brigaden i Nord-Norge er velkommen som medlem. I utgave nr. 3, desember 2018 stod der en artikkel av brigadens tidligere sjef brigader Eldar Berli med tittel ‘To ord som endret forsvarspolitikken’.

Så vidt vites er artikkelen blitt gjengitt i to lokale aviser. Det dramatiske budskapet som Berli legger frem i artikkelen blir effektivt unngått i riksnyhetene, og behagelig oversett i diskusjoner om norsk militært forsvar: Konsekvensen av å endre forvarets hensikt må folket ikke få vite. Brigaderen var ved tid for offentliggjøring av artikkelen i ferd med å avslutte tjenesten i Forsvaret, og på spranget til å bli pensjonist. […]

Brigader Eldar Berli (P), tidligere Sjef Brigade Nord skriver:

La oss atter en gang gå tilbake til den ugraderte etterretningsorientering i 2018 som fortalte at den største trussel mot Norge kommer fra Nord-Atlanterhavet.

Norske styrker skal i samsvar med Forsvarets langtidsplan inngå i NATOs avskrekking. Ved å delta i felles operasjoner er Norge redusert til en styrkeprodusent.

Med absolutt sannsynlighet er derfor operativ kommandomyndighet over alle egnede norske stridsklare styrker til ‘avstraffelsen’ også i fredstid blitt overført til NATO-kommandoen. Det gjelder overvåkningsfly, jagerfly, U-båter og fregatter. Daglig rapport til NATO om tilgjengelige norske styrker til fellesoperasjoner må forutsettes sendt.

Under full nasjonal kommando er muligens spesialsoldater, HV, hæravdelinger, marinens luftputefartøyer,  kystjegere og Luftforsvarets øvrige virksomhet.

Betydningen av den endrede forsvarspolitikk er i den offentlige debatt blitt behendig utelatt av debattantene. Slik unngår også de vel kvalifiserte å provosere til utestengelse fra å delta i debatten, og folk flest kan fortsette å tro at alt er bare gleden med det som skjer i norsk forsvarspolitikk. Ved å feie under teppet konsekvensen av endringen i forsvarets hensikt, må regjeringen Solberg stilles til ansvar for følgende:

–     Er Stortinget kjent med omleggingen fra å forsvare folk og land til å drive sjøkrig i Nord-Atlanteren? Er de endrede kommandoforhold tydelig blitt forklart?

–     Foreligger en juridisk vurdering av å overføre kommandomyndighet over Rikets stridsmidler til internasjonal kommando sett i lys av Grunnlov og Straffelov? Läs artikel