”Nato-medlemskap hjälper inte vid ett angrepp”, dn.se

Michael Causil, fänrik på Försvarshögskolan

[…] Måste Sverige klara sig på egen hand för att lyckas med ett bra försvar? Nej, det kräver ett nära samarbete och en gemensam försvarsplanering för att tillsammans med andra nationer kunna hantera ett väpnat angrepp. Angreppen måste kunna hanteras tillsam­mans direkt när de inträffar.[…]

Om en utomstående nation med en egen agenda ska agera inom Sveriges gränser är det viktigt att vi delar samma värde­ringar gällande försvaret av de civila. Om det är viktigare för en utomstående nation att deras egen trupp på marken skyddas och motstån­daren befinner sig i anslutning till svenska civila finns risk att en sådan nation riskerar ett högre skadeutfall av civila än vad Försvarsmakten hade gjort.

Exempel på detta går att urskilja genom den amerikanska användningen av drönare i Mellanöstern då terrorledare bekämpats, oftast med ett högt civilt skadeutfall. Sådana operationer hade inte tillåtits inom Sveriges gränser om syftet är att försvara Sverige och vår befolkning. Således måste agendan mellan Sverige och vår samarbetspartner vara den­samma.

Sverige bordedärför satsa på att ytterligare öka samarbetet med andra nordiska länder. Ett sådant samarbete skulle innebära många för­delar. Våra liknande kulturer, natur, värde­ringar och i vissa fall språk ger goda förutsätt­ningar. Närheten skapar goda förutsättningar till många och integre­rade militära övningar där försvaret av Norden gemensamt kan plan­eras. Läs artikel