Kontroll vid överlåtelse och upplåtelse av egendom av väsentlig betydelse för totalförsvaret, regeringen.se

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvaret lämnade i maj 2019 slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34). I betänkandet föreslår kommittén ett system med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret.

Det kan till exempel gälla försäljning av viktig infrastruktur som flygplatser och hamnar

Nu har regeringen beslutat ett kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera om och i så fall hur förslaget till kontrollsystem bör genomföras. Utredaren har ännu inte utsetts. Läs pressmeddelande