Kommentarer från Ålands fredsinstitut till regeringens utkast till proposition om godkännande av nordatlantiska fördraget, peace.ax

Kommentarer från Ålands fredsinstitut till regeringens utkast till proposition om godkännande av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal. […]

Finlands Utrikesminister Pekka Haavisto har även skrivit brev till Ålands lantråd Veronica Thörnroos efter förhandlingarna i Bryssel, där han bl.a. konstaterar att inga invändningar framfördes under förhandlingarna med anledning av Ålands folkrättsliga ställning. Där liksom i information som delgivits offentligt (bl.a. Tidningen Åland 06.07.2022) framgår att under Nato-förhandlingarna redogjorde utrikesminister Haavisto muntligt för Ålands internationella status. Därav framkom att inga invändningar har gjorts av Nato-ambassadörerna eller av andra Nato-företrädare. Utrikesministerns anförande och ambassadörernas underskrifter finns arkiverade i Natos arkiv, men är intressant och beklagligt nog inte offentliga.
Det är nödvändigt att denna bakgrund ingår i propositionen då den beskriver den multilaterala hanteringen av Ålands ställning inklusive gentemot Nato och dess medlemsstater och inte enbart i relation till stater som är parter i de olika avtalen specifikt om Åland. […]

I relation till båda dessa avsnitt är det nödvändigt att även nämna den långa rad av folkrättsliga avtal och bekräftelser rörande Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område (däribland 1856 års avtal, 1947 års fredsavtal, 1992 års överenskommelse med Ryska federationen, Ålandsprotokollet i samband med EU-anslutningen) samt att explicit lägga till en hänvisning till Ålands sedvanerättsligt grundade folkrättsliga ställning. Läs uttalandet