Hungrig pliktpersonal spetsar övning, forsvarsmakten.se

För ett försvarsmaktsgemensamt förband som 13:e säkerhetsbataljonen är en krigsförbandsövning (KFÖ) också gemensam. Därför har värnpliktiga från Livgardet, Älvsborgs amfibieregemente och Ledningsregementet genomfört sin slutövning tillsammans i Uppland inom ramen för KFÖ:n. Också pliktinkallade och tidvis tjänstgörande har vässat sina förmågor. […]

Under övningen har de värnpliktiga fått uppdraget att öka skyddet kring objekt och anläggningar i skogen som är viktiga för totalförsvaret, såsom radiomaster, mobilmaster och andra anläggningar kopplade till samhällsviktiga funktioner. Läs pressmeddelande