Den allmänna värnplikten ska upprätthållas för det militära försvarets behov, meritwager.nu

Ordförande för kommittén är riksdagsledamot Ilkka Kanerva, Samlingspartiet.

– Finländarnas försvarsvilja har traditionellt varit mycket stark och i en klass för sig internationellt. Det ska vi värna om, och upprätthålla viljan också i fortsättningen. Det gläder mig att försvarsviljan hos unga igen har stärkts efter nedgången i den föregående mätningen. Det verkar ha varit fråga om en tillfällig svacka och ingen bestående trend, vilket är fint och viktigt. Nu är vi på rätt väg igen. Kaikkonen betonar, att den starka försvarsviljan är en mycket viktig sak för hela det finländska samhället, inte bara för försvarsförvaltningen:

– Man kan säga att försvarsviljan avspeglar vår kristålighet även i ett större sammanhang. Ju större del av oss som vid behov är redo att göra en insats för vår gemensamma säkerhet, desto bättre är vårt utgångsläge. Till slut informerar Försvarsministeriet också att: Utöver försvarsviljan kartlägger PFI:s undersökning även finländarnas åsikter om bland annat Finlands nuvarande värnpliktssystem och om en allmän medborgartjänst. Försvarsminister Kaikkonen bedömer att den parlamentariska kommitté som ska tillsättas under de närmaste veckorna kommer att hitta mycket värdefull information i undersökningen. Kommittén har till uppdrag att utreda hur värnplikten ska utvecklas.

 PFI:s undersökning, som försvarsministern kommenterar, kan man bland annat läsa följande: Varför borde Finland, eller borde Finland inte försvaras med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert? I denna enkät bad vi dem som svarat på frågan om försvarsviljan att motivera sin ståndpunkt. Var och en fick med egna ord uppge högst tre skäl till sitt svar. Självständighet, frihet och eget land viktiga skäl till att försvara Finland De som svarat ja på frågan uppgav sammanlagt dryga 1000 motiveringar. I motiveringarna var det självständighet, fosterland, eget land, frihet och skyldighet som nämndes mest. Också det faktum att Finland är ett bra land och att det lönar sig att försvara det lyftes fram. Den personliga försvarsviljan är fortfarande mycket stark På frågan: “Är ni själv beredd att delta i olika uppgifter inom försvaret enligt förmåga och färdigheter, om Finland blir angripet?”, svarar 85 procent jakande (84 procent år 2018), av männen 88 (89) procent och av kvinnorna 82 (80) procent.  Läs artikel