Verneplikten i det 21.århundre, kkrva.se

Inträdesanförande i KKrVA avd I den 16 mars 2021
av Lars S Lervik

Jeg vill i kveld snakke om verneplikten i det 21. århundre. Jeg vil se verneplikten i et historisk perspektiv – som militær nødvendighet og som en del av nasjonsbyggingen.
Jeg vil fortelle om verneplikten i dag. Et privilegium for en hærsjef, som gir daglige operative leveranser i verdensklasse, rekrutterer de beste offiserer og spesialister – og som en avgjørende del av en nasjonal avskrekkingsstrategi. Og jeg vil se på verneplikten som en del av fremtidens militære operasjoner – både som en militær fordel, og som et forsvar av vårt demokrati og samfunnsordning. […]

Mens konger og stater i Europa – og resten av verden – har påberopt seg retten til tvinge undersåtter til å forsvare kongens eiendom, handler den norske – og kanskje skandinaviske – verneplikten om noe litt annet. Det er en nyanseforskjell, men det er viktig. For oss handler det om å stå skulder ved skulder med våre naboer, granner, når farer truer. Det er viktigere enn å forsvare en elite. […]

Verneplikten er derfor vår viktigste rekrutteringsarena. Jeg tror den sikrer at soldatene vi tar inn er bredt sammensatt fra hele samfunnet. Ikke kun en liten gruppe som velger en soldatkarriere av spesielle grunner. Dette ser vi skaper ”militære bobler” i land med andre system – der verdiene til det militære
ofte avviker fra storsamfunnets.
Verneplikt og førstegangstjeneste gjør at limet mellom samfunnet og militæret blir sterkere – og at forsvaret representerer folket bedre. […]

Verneplikten er også min styrkebrønn for å gjennomføre en betydelig vekst i årene som kommer. Hæren skal øke antall inne til førstegangstjeneste med 67 % neste 10 årene. Dagens politisk vedtatte planer sikter mot 7 500 vernepliktige i årlig tjeneste. Det gjør at vi inkluderer en større andel av årskullene og opprettholder kritisk masse i samfunnet. […]

Mange fremtidsvisjoner presenterer robot-aktige hi-tech soldater. Jeg mener at det mest moderne vi kan få er soldater som forstår, og er en den av, den kulturen de forsvarer. De er best kvalifisert og mest motivert.
Dagens soldater må være hentet fra dagens samfunn. Verneplikten er det beste utgangspunktet for å bevare demokratiet og friheten i det 21. århundre. Läs anförandet

Anm.: Forfatteren er sjef for den norske Hæren og ble utnevnt som medlem av Kungl Krigsvetenskapsakademien i 2020.