Utenriksministeren: Krigen endrer norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, highnorthnews.com

[…] På 1990- og 2000-tallet ble det meste av alliert infrastruktur i Norge avviklet. Derfor mener Anniken Huitfeldt at tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA (SDCA) så viktig.

– Vi trenger infrastruktur for å kunne motta forsterkninger og det er det avtalen skal bidra til. Forsterkningspolitikken og alle dens elementer – øving, trening, forhåndslagring og infrastruktur – er ikke en trussel mot basepolitikken, sa Huitfeldt.

– Den er en forutsetning for basepolitikken. Målet har hele tiden vært det samme: Forsterkning i krise og krig – ikke permanent nærvær. Det er avgjørende at vi viser solidaritet med våre allierte. Slik vi selv forventer solidaritet dersom vi en dag skulle trenge det […]

Samtidig er beroligelse fortsatt viktig.

– Norge utgjør ikke, har aldri utgjort, og skal ikke utgjøre noen trussel mot Russland. Derfor har det vært viktig for oss å trekke opp klare grenser i arbeidet med SDCA-avtalen: Norsk basepolitikk, atompolitikk og begrensninger for utenlandsk militær aktivitet i Norge i fredstid, ligger fast.

– Samtidig begrenser vi alliert militær aktivitet som kan virke provoserende på Russland. Våre selvpålagte restriksjoner har alltid vært nettopp det: valgt av oss selv.

Hun påpeker at Norge har alltid praktisert åpenhet rundt militære øvelser i Norge. […]

Neste år overtar Norge lederskapet i Arktisk råd. Det blir et annet lederskap enn det noen hadde sett for seg. Russland er en viktig og stor arktisk stat.

– Men samarbeidet med Russland i Arktisk råd er satt på hold. I Barentssamarbeidet lider folk-til-folk-kontakten. Og rammer både vanlige russere og vanlige nordmenn. Vi må i tiden fremover tenke klokt rundt hvordan vi innretter samarbeidet og bruker våre støtteordninger. Det er Putins Russland – ikke russere – våre tiltak er rettet mot.

Det vi ikke kan gjøre noe med er geografien. Russland forblir Norges nabo og vil være det også når Putin-regimet en dag er historie.

– Felles grense, felles ressurser og felles utfordringer i nord gjør at vi ønsker et velfungerende praktisk samarbeid med Russland i nord. Uten dette kan vi risikere at torskebestanden i Barentshavet forsvinner.

Og det er ikke i Norges interesse, ei heller Europas. Läs intervjun