Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att analysera frågor avseende nationell försörjningsberedskap, forsvarsmakten.se

Analysen ska belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett samman­hållet ansvar för försörj­nings­frågor. I analysen ska det ansvar som berörda myndig­heter i nu­läget har för för­sörj­nings­bered­skapen beskrivas, samt resone­mang föras kring hur en central aktör med ett sam­man­hållet ansvar för för­sörj­nings­frågor skulle kunna kom­plet­tera berörda myn­dig­heters ansvar. Rele­vanta jäm­förel­ser ska göras med länder som har en upp­byggd natio­nell för­sörj­nings­bered­skap (t.ex. Finland). Läs pressmeddelande