Totalförsvarsplikten åter till Göta ingenjörregemente, forsvarsmakten.se

Sveriges regering fattade under förra året beslut om att Försvarsmakten åter kan genomföra grundutbildning under totalförsvarsplikten, något som inte gjorts sedan 2010. Vid ingenjörregementet i Eksjö genomför nu ett trettiotal rekryter sin grundutbildning under de nya förutsättningarna […]

Rekryterna som nu genomför utbildningen har sökt utbildningen frivilligt, en väg in i Försvarsmakten som från första januari i år kompletteras med totalförsvarsplikt. Eftersom kraven, testerna och även själva utbildningen inte förändras nämnvärt är skillnaden på individnivå liten. För regementet innebär det däremot större skillnad, eftersom man nu arbetar med ett annat lagutrymme än tidigare […]

Huvuddelen av de rekryter som till hösten påbörjar utbildningen har valts ut genom mönstringsunderlaget, ett frågeformulär från rekryteringsmyndigheten som alla 18-åringar är skyldiga att svara på. Frågorna handlar om bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. Svaren förs in i en tillfällig databas och används sedan för att välja ut de individer som bedöms mest lämpliga för mönstring. Där testas bland annat kandidaternas fysiska och mentala prestationsförmåga för att avgöra om de är lämpliga soldater. Hur många av rekryterna som tas in via frivillig väg och hur många som kallas in via totalförsvarsplikt avgörs av det totala personalbehovet och kommer sannolikt att variera från år till år. Läs pressmeddelande