”Sveriges säkerhet” motiv bakom flera lagförslag som inskränker yttrandefriheten, dn.se

Privata radio- och tv-kanaler vars sändningar kan skada Sveriges säkerhet ska kunna mista sina sändningstillstånd, enligt en skrivelse från kulturdepartementet. I dagsläget har över 660 etermedier sådana tillstånd.

Men utredningens förslag, som alltså inte omfattar public service men inkluderar exempelvis TV4, sågas av en rad remissinstanser. Dit hör såväl mediebranschen som höga jurister. Flera pekar på de otydliga begrepp som förslaget innehåller – i dag saknas till exempel en definition av ”Sveriges säkerhet” – och som kan leda till godtycke och självcensur.

Säkerhetspolisen efterfrågar i sitt remissvar ”en djupare analys av vad det är som avses skyddas och mot vad”.

Publicistklubben framhåller att ett sändningstillstånd enligt förslaget ska kunna dras in om en viss risk kan föreligga, alltså på grund av material som ännu inte publicerats – stick i stäv med hur hela den svenska yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen är uppbyggd.

”Den påminner i sina grunddrag om den indragningsmakt som utövades under första halvan av 1800-talet”, skriver Robert Aschberg, Publicistklubbens ordförande. Läs artikel