Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali, riksdagen.se

[…] Internationell säkerhet ska vila på folkrätt, samarbete och ett starkt globalt regelverk under FN:s ledning. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till hur Nato förväntas ta en allt större roll på bekostnad av FN. I stället för att skicka soldater i EU:s, Natos, Storbritanniens eller Frankrikes stridsgrupper bör Sverige prioritera att öka FN:s möjlighet att agera fredsbevarande. FN som organisation och dess fredsbevarande insatser blir aldrig starkare än vad staterna gör FN. […]

Sverige ska enbart delta i internationella militära insatser under FN-mandat. FN är den viktigaste internationella organisationen för frågor som rör konflikter, säkerhet och nedrustning, även om FN också har brister som måste åtgärdas. Genom folkrätten har FN en särställning som det organ som kan ge mandat till internationella militära insatser på folkrättslig grund. […]

Deltagande i internationella insatser måste samtidigt vägas mot nationella åtaganden. Försvarsmakten har begränsade resurser vilket innebär att både myndigheten själv och de politiska beslut som formar myndighetens aktivitet behöver prioritera hur dessa resurser ska fördelas. Att delta i internationella insatser är krävande för Försvarsmakten och bör alltid övervägas noggrant. Vänsterpartiet anser att Försvarsmakten även har vissa behov av utökade resurser kring den inhemska verksamheten, inte minst för att möta en utbyggnad av värnplikten och för att stärka förbandsverksamheten. […]

Regeringen bör utreda möjligheterna för svenskt deltagande i en annan internationell insats ledd av Förenta nationerna.        Läs motionen