Regeringen försvarar alliansfriheten och avvisar intressesfärer

Utgivarna

Både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde har vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022 markerat att Sverige står fast vid alliansfriheten och avvisar stormakters försök att dela in världen i intressesfärer.

Även om bådas uttalanden innehöll skarp kritik av Ryssland och dess agerande gentemot Ukraina var kärnan att den svenska säkerhetspolitiska linjen står fast.

Ann Linde: ”I dagens säkerhetspolitiska läge ligger initiativ som leder till spekulationer om splittring och en förändrad säkerhetspolitisklinje inte i Sveriges intresse. Låt mig vara lika tydlig som tidigare gällande Sveriges säkerhetspolitiska linje: den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. Sverige är inte med i någon militär allians. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra, samtidigt som vi förstärker det svenska totalförsvaret. ”

Om intressesfärer i Europa refererade utrikesministern till samtal nyligen med administrationen i USA:

”I vårt samtal så pratade vi om veckans möten. Jag markerade de svenska röda linjerna när det gäller de ryska förslagen. Det handlar om att det är vi själva som bestämmer vår säkerhetspolitiska linje. Det innebär tex att det i alla lägen är vi själva och inte Ryssland som bestämmer huruvida vi väljer att vara militärt alliansfria eller inte. Vidare är alla förslag som innebär inskränkningar när det gäller till exempel övningsverksamhet, både vad det gäller var eller hur och med vem vi övar, oacceptabla.”

Avslutningsvis anknöt utrikesministern till folkrätten och, även om den inte nämndes uttryckligen, FN-stadgan:

”Säkerhets- och utrikespolitiska vägval ska få vara en självklarhet för varje nation, utan påtryckningar utifrån. Suveräniteten är en grundbult i en regelbaserad världsordning, och något som den svenska regeringen kommer att fortsätta värna – i såväl vårt närområde som globalt.”

Markeringarna från regeringen var viktiga och nödvändiga främst utåt men även då det från oppositionens sida åter förs fram högljudda krav på Nato-anslutning.

Regeringens uttalanden skulle ha fått större tyngd om Sverige hade satsat mer på ett eget nationellt territorialförsvar och inte medverkat i USA:s och Nato:s provokativa militärövningar riktade mot Ryssland.

Det alltmer spända läget i Europa börjar likna det kalla krigets kapprustning om man ser till militära installationer och  militärövningar från båda  sidor kring Nordkalotten och Östersjön.

Uttalandena om alliansfrihet och nationell suveränitet kräver för trovärdighetens skull ett starkt eget territorialförsvar och en säkerhetspolitik som visar att svenskt territorium aldrig får utnyttjas för utländska makters angrepp på andra stater.

Till skillnad från Finland har Sverige i sin säkerhetspolitiska doktrin inte stadgandet att anfall på andra länder inte får utgå från svenskt territorium. Det borde vi ha.