Peter Hultqvist om allliansfrihet och Brexit

…Peter Hultqvist gjorde också återigen klart att han inte vill ha något svenskt Nato-medlemskap. Sverige ska i stället vidga det militära samarbetet med andra länder och enligt Peter Hultqvist gäller det framför allt Finland– Den intressanta signalen vi skickar till omvärlden nu är att vi utvidgar vår militära kapacitet. Vi har ingen ambition att gå in i Nato men jag vill inte spekulera i vad som händer i en krissituation. Fast vi har kanaler då också, säger Peter Hultqvist. Läs artikel

Viktigt möte i Vita huset,

Republikens president Sauli Niinistö besökte tillsammans med sina nordiska statsmannakolleger Vita huset i fredags. Finländska statsbesök i USA är inte vardagsmat, senast var det Tarja Halonen som träffade George W. Bush i april 2002.,,

Sauli Niinistö iklädde sig – och Finland – rollen som brobyggare. Mellan raderna kunde man i eldskrift läsa att bugningen mot USA inte betyder att man vänder aktern mot Ryssland.

Niinistö framhöll betydelsen av dialog med Ryssland, samtidigt som han sade att Finland är stolt över den långvariga och täta vänskapen med USA och att vi har förbundit oss att ytterligare stärka detta kompanjonskap. Obama i sin tur betecknade de nordiska länderna som en stormakt som tar ett större ansvar för till exempel krishantering än vad deras storlek förutsätter. Läs artikel

Fränt uttalande inför statsbesök – president Niinistö i Estland idag, svenska..yle.fi

..I intervjun ställde Rain Kooli, en av det estniska rundradiobolaget ERRs mest erfarna redaktörer, frågan:

I Estland diskuterar vi hur det skulle gå om det på riktigt blir krig – skulle Sverige och Finland då komma till vår hjälp? Kan Finland lova att tillåta Nato-trupper att använda finskt territorium för att försvara Estland och de andra baltiska länderna?

En del av presidentens svar löd så här:

– Vi får alltid frågan om vi kommer till er hjälp, men ni erbjuder aldrig att “vi kunde komma och hjälpa Finland”. Den här inkonsekvensen förklaras med att det är vårt eget fel – om vi går med i Nato kommer vi att få hjälp. Det är som om vi har en plikt att hjälpa trots att vi är så korkade att vi inte är med i Nato. Läs artikel

.

Ingen vill ta notan för försvaret, Bo Pellnäs, Corren

…När man ser vad politiker är beredda att ge försvaret, kan man inte tro att det är samma personer som talar om vårt säkerhetspolitiska läge. I klara verba redovisar de att Ryssland militärt bryter internationella avtal, de noterar landets aggressiva uppträdande i och över Östersjön och Putinregimens alltmer diktatoriska, nationalistiska och i vissa avseenden rent kriminella styre. De känner bristerna i vårt försvar, och menar man allvar med att försvara Sverige är armén alldeles för liten. Ekonomiskt kräver en större armé att vi återinför värnplikt i någon form. Annars kan vi inte både öka numerären och samtidigt åtgärda andra allvarliga brister. Inte minst inom cyberkrigföringens område.

Men även köpa ett modernt luftvärn som skyddar såväl flygvapnets baser som befolkningscentra i Mälardalen, för att nu inte tala om Gotland, vars strategiska betydelse ökar i takt med den ryska upprustningen. Också andra områden är kritiska. Som till exempel sjukvårdens resurser i krig.

Sett mot vad Sverige för fyrtio år sedan orkade avdela till försvaret, är Liberalernas förslag mycket måttfullt. Tiden för seminarieövningar om en hotfull omvärld är ute. Det är dags att betala notan! Läs artikel

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Avslag på propositionen, punkt 1 (V)  av Stig Henriksson (V).

Förslag till riksdagsbeslut Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse: Riksdagen avslår regeringen förslag.  Därmed bifaller riksdagen motion  2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V).

Ställningstagande Jag anser att det är tydligt att den föreslagna lagändringen kommer att innebära mer än enbart lagtekniska förändringar. Den militära alliansfriheten har urholkats genom vårt EU-medlemskap och den s.k. solidaritetsklausulen. Samarbetet med Nato och vårt aktiva deltagande i både Natoövningar och Natoinsatser gör att vi är med och bidrar till militarisering och upprustning i vår omvärld. Den föreslagna lagändringen går i linje med den förda politiken som innebär att Sverige i praktiken närmar sig ett medlemskap i Nato – men utan det demokratiskt förankrade och politiska beslut som skulle krävas för att ingå en sådan militärallians….

…Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands, punkt 2 (SD)  av Mikael Jansson (SD) och Roger Richtoff (SD).

Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse: Riksdagen antar reservanternas förslag i bilaga 3 till 1. lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet, 2. lag om ändring i lagen (2104:341) om beslut i särskilda regeringsärenden, 3. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.  Därmed bifaller riksdagen motion  2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkandena 1– 3 och  bifaller delvis proposition 2015/16:122 punkterna 1–3.

Ställningstagande Vi anser att den svenska alliansfriheten har tjänat oss väl. Vi anser att Sverige inte bör förändra sitt handlingssätt med risk att det svenska långsiktiga säkerhetspolitiska spåret går förlorat och vi menar att det är viktigt att vår alliansfrihet från stormakter fortsätter att vara trovärdig. I ett läge när vi kan vara på väg in i ett nytt kallt krig mellan Natoländerna på ena sidan och Ryssland och Kina på den andra är en trovärdig alliansfrihet viktigare än någonsin. Därför anser vi inte att Sverige okritiskt kan ingå avtal med Nato.  Vi menar att det vore oförsiktigt av Sverige att i det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i börja öva territoriell krigföring i form av militära samarbeten. Läs betänkanndet

Vi ingår inte i någon inflytelsesfär

Ett kriterium på en stormakt är att den anser sig ha politiska och geostrategiska intressen utanför sitt eget land – vad som vanligen kallas inflytelsesfärer. Stormakten vill utöva beskydd och anser sig i gengäld kunna påräkna lojalitet. Om den inte får lojalitet, har den medel för att kunna framtvinga sådan. Det brukar kallas påtryckningar, alternativt gangsterlogik.

Charles Kupchan, nära rådgivare till USA:s president Barack Obama, säger att ”hela Norden hör till USA:s centrala intresseområden då det gäller säkerheten i Europa” . Washington anser således att inte bara de nordiska Nato-länderna utan även Finland och Sverige, två alliansfria stater, ingår i en amerikansk inflytelsesfär. Vilket är tämligen alarmerande. Har de bägge ländernas befolkningar och regeringar alls tillfrågats?

Läs merVi ingår inte i någon inflytelsesfär

Svenska överdrifter

Peter Hultqvists anförande vid Lennart Meri-konferensen i Tallinn stämmer till djup eftertanke. Den svenske förvarsministern fortsätter där oförtövat sitt ordkrig med Ryssland – antagligen var det väl också detta som hans värdar väntade sig av honom. Men kan Sverige i längden ha ett annorlunda förhållningssätt till den stora grannen än Finland, vars statschef outtröttligt betonar vikten av dialog och samarbete med Moskva? Senast i samband med de nordiska ledarnas besök i Washington underströk president Sauli Niinistö hur viktigt det är att ”upprätthålla goda relationer med Ryssland”.

Läs merSvenska överdrifter

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist: NATO in Warsaw – Steeling the Alliance? Tal av försvarsminister Peter Hultqvist under Lennart Meri-konferensen i Tallinn 14 maj 2016

We live in difficult times. More than two years have passed since Russia’s annexation of Crimea. The illegal annexation of Crimea cannot become the status quo. The Russian aim is obviously to keep Crimea off the international agenda, let time pass and hope that this will simply become a fact of life. Despite persistent Russian denials, regular Russian troops remain in Donbass, and Moscow continues to provide military equipment and training to the separatists in eastern Ukraine. The intensity of the conflict in eastern Ukraine can be increased or decreased depending on what best serves the interests of the Kremlin at any given moment. The annexation and the Russian involvement in eastern Ukraine is the greatest challenge to the European security order since the Second World War. Russian actions against Ukraine go beyond aggression; they constitute a threat to the right of countries in Russia’s neighbourhood to make policy choices of their own.Läs talet

Obama och Löfven enade mot Ryssland, Göteborgs-Posten

…Stefan Löfven menar att USA inte har några problem med att Sverige är utanför Nato. De vet att vi ökar vår försvarsförmåga och ingår samarbeten och de ser att vi tar ansvar för vårt närområde, säger Löfven. Vi är en militärt alliansfri stat och ska så förbli, säger statsministern.

Wallström anser att medlemskap inte skulle öka Sveriges säkerhet.

Vi måste hjälpa till att arbeta för avspänning, anser Wallström och säger att det innebär fortsatta sanktioner mot Ryssland men också att samtidigt utveckla kontakterna med Ryssland. Läs artikel

Niinistö: Viktigt med dialog med Ryssland, svenska.yle.fi

Finland representerades i Vita Huset av president Sauli Niinistö. Han poängterade vikten av att upprätthålla en dialog med Ryssland trots sanktionerna.

– Vi var överens om att det behövs mer dialog och insatser för att få Ryssland att återvända till det internationella samarbetet, sade Niinistö och betonade att Finlands ansträngningar att upprätthålla en aktiv dialog med Ryssland hyllades av de övriga deltagande länderna. Läs artikel

Statsministern i toppmöte med president Obama, regeringen.se

President Obama stod i dag, den 13 maj, värd för det amerikansk-nordiska toppmötet i Washington. Vid ett möte i Vita Huset hölls överläggningar med statsministrarna från Sverige, Danmark, Norge och Island samt Finlands president. Överläggningarna resulterade i en gemensam deklaration som tar upp en rad frågor som är viktiga för Sverige, från säkerhetspolitik till klimat. Läs meddelandet

Två övningar som inte tjänar Sverige

I Svenska Dagbladet kan man läsa om två stora Nato-övningar där Sverige skall delta: marinövningen Baltops och arméövningen Anakonda i Polen där Natos allierade och partners ska träna beredskap och samordning. Båda genomförs i början av juni.

Ingen av dessa har någon synbar koppling till Sveriges försvar. I Baltops ingår landstigningsoperationer och övningen avslutas vid polska kusten. Anakondaövningen handlar om samverkan mellan tunga arméförband från USA och Polen och är inriktad på ett scenario där Östeuropa är angripet och skall försvaras.

Läs merTvå övningar som inte tjänar Sverige