Peter Hultqvist medverkade på FN-möte om fredsbevarande insatser, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog tillsammans med kolleger från flera länder i UN Peacekeeping Defence Ministerial i London den 7-8 september. Mötet var fokuserat på att höja kvaliteten på FN-insatser bland annat genom ökat kvinnligt deltagande i fredsbevarande på alla nivåer och integrering av genderperspektiv…

Försvarsministern underströk i sitt anförande vikten av att de soldater som deltar i fredsbevarande insatser är väl utbildade och utrustade för uppdraget de ska genomföra. För att uppnå bästa resultat i ett insatsområde är dessa delar a och o. Under mötet delgav Försvarsministern svenska erfarenheter från insatsverksamheten och lyfte bland annat fram vikten av kvinnors roll för att uppnå ökad effekt i insatsområdet. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/peter-hultqvist-medverkade-pa-fn-mote-om-fredsbevarande-insatser-regeringen-se/
RSS

Värnplikten behövs – det gör inte Nato, Karl-Johan Svensson, Kristianstadsbladet

Försvaret, vår nationella säkerhet är en fråga för alla medborgare. Lika viktig, som räddningstjänsterna! Skrota yrkesarmén och följ rekommendationer av tidigare pliktutredningar – en värnplikt för alla! …

Vi borde lära av vårt grannland Finland – här skrotas varken artillerisystem eller kanonrör – man vill ha reserver och man lär kunna ställa upp 300 000 utbildade och välutrustade soldater inom ett par veckor. Lär vi oss aldrig något av historien?!

Vi behöver en ”reträttväg” tillbaka med landsplikt/värnplikt.  Läs debattartikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/varnplikten-behovs-det-gor-inte-nato-karl-johan-svensson-kristianstadsbladet/
RSS

Nya ryska gasledningen ett säkerhetspolitiskt hot? svenska.yle.fi

Fyra riksdagsledamöter från olika partier anser att den nya planerade ryska gasledningen från Viborg till Tyskland har en säkerhetspolitisk dimension och vill att regeringen utreder eventuella risker. Regeringen ser röret enbart som ett handelsprojekt.

Gasledningen Nord Stream 2 ska enligt planerna vara klar 2019. I Finland har man inte sett gasledningen som något säkerhetspolitiskt hot, men fyra riksdagsledamöter vill nu att regeringen omprövar inställningen.

I till exempel USA ses gasprojektet inte med blida ögon. USA:s vicepresident Joe Biden har varnat Europa för att öka sitt beroende av rysk gas.

Gasledningen hotar dessutom att destabilisera Ukraina, menar han.

I Sverige säger försvarsminister Peter Hultqvist att den svenska regeringen låter utföra en säkerhetspolitisk analys om röret dras över den svenska ekonomiska zonen i Östersjön…

Centerns presidentkandidat Matti Vanhanen, som nu också är ordförande för riksdagens utrikesutskott, ser lika lite som Sipilä säkerhetspolitik i gasledningen.

Beslutet i Finland ska vara ungefär som vilket beslut om bygglov som helst som myndigheter fattar, och inte ett politiskt beslut.

Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nya-ryska-gasledningen-ett-sakerhetspolitiskt-hot-svenska-yle-fi/
RSS

Veckans citat

“Är vi möjligen på väg att göra något likande idag? Flera debattörer uttalar ju att vi måste förstärka det svenska försvaret; den här gången inte för att försvara Finland mot en sovjetisk attack, utan de baltiska staterna mot en rysk! Borde vi inte nu i stället tankemässigt först försöka bygga upp ett nationellt svenskt försvar?”

Magnus Haglund på kkrva.se

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/veckans-citat-5/
RSS

Nytt robotsystem premiärvisades, forsvarsmakten.se

Det var inte många som sett luftvärnets nya robot annat än som en tecknad skiss. Anpassningen till att fungera från marken och på bandvagn pågår för närvarande vid fabriken i Tyskland.

Trots att det nya systemet ännu inte är helt färdigutvecklat lyckades Lv6, efter mycket jobb, få prototypen till Sverige under firandet av Flygvapnet 90 år. Jubileet firades under helgen 27-28 augusti med en mängd uppvisningar både på marken och i luften.

Även om robotbandvagnen för närvarande är en provversion som inte är fastställd så har man ändå kommit så långt att huvuddragen på systemet är tydliga. Förutom det nya robotsystemet deltog Luftvärnet med den världskända radarsensorn UndE 23, Robot 70 samt Pansarterrängbil 203 med Vapenstation 01. Köerna till Luftvärnets utställning var alltid långa. Officerare och soldater fick visa sin utrustning och svara på frågor om både befintlig materiel, om utbildning samt om framtiden. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nytt-robotsystem-premiarvisades-forsvarsmakten-se/
RSS

Stig Henrikssons tal i Sundbyberg 2 september, nejtillnato.se

…Det finns dock länder som i sin lagstiftning tagit otvetydig ställning. Vårt grannland Finland tillhör ett av dem. I sin kärnenergilag från 1987 skriver man i under rubriken ”Kärnladdningar” klart och tydligt i § 4: ”Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana.” Även Nya Zeeland har, trots amerikanska protester, stiftat en sådan lag på initiativ av den dåvarande Labourregeringen och 1987 antogs ”the New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Arms Control Act.”

Sverige bör på samma sätt införa en klar och otvetydig lagstiftning om ett förbud mot införande och transitering av kärnvapen på svenskt territorium. Att förbudet efterlevs ska följas upp genom tillförlitliga kontrollmekanismer. Detta bör riksdagen besluta. Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/stig-henrikssons-tal-i-sundbyberg-2-september-nejtillnato-se/
RSS

Åter på Råda, forsvarsmakten.fi

Det var 13 år sen senast, men i morse var det dags igen.
En av Försvarsmaktens Tp84 landade på flygbasen i Råda, som en del av Flygvapenövning 2016.
– Det är ett viktigt steg till ökad militär förmåga i försvaret av Sverige, säger Lars Helmrich, chef F7…

– I fjolårets försvarspolitiska inriktningsbeslut betonar regeringen särskilt vikten av ökad rörlighet inom och mellan baser. När vi nu åter landar på Råda är det ett viktigt steg och ett betydelsefullt bidrag till ökad militär förmåga i det nationella försvaret, säger Lars Helmrich, chef F7. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ater-pa-rada-forsvarsmakten-fi/
RSS

Sipilä till Yle: Medvedev till Finland i år, Österbottens Tidning

Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev kommer på besök till Finland före årsskiftet, bekräftade statsminister Juha Sipilä (C) vid Statsministerns frågetimme i Yle på söndagen.

Sipilä sade att man redan tidigare har kommit överens om att Medvedev ska komma till Finland i år och att man vill hålla fast vid det. Datum för besöket har ännu inte slagits fast.

Sipilä träffade Medvedev i S:t Petersburg i januari och bjöd honom till Finland då. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sipila-till-yle-medvedev-till-finland-i-ar-osterbottens-tidning/
RSS

Sipilä till Yle: Inte fler samövningar med USA än tidigare, vasabladet.fi

Finland kommer åtminstone inte att utöka sina krigsövningar med USA, sade Juha Sipilä i Statsministerns frågetimme i Yle på söndagen. Å andra sidan tycker han inte att de behöver bli färre heller nästa år på grund av Rysslandsrelationerna.

– Man behöver knappast göra något särskilt för att blidka Ryssland.
Han anser dock att Finland måste vara noga med att den militära alliansfriheten också syns i de gemensamma manövrarna.
– I övningsverksamheten måste vi ge akt på att vi följer de grundprinciper som ett militärt alliansfritt land har.

Sipilä säger att Finland har erfarit ett brett stöd i EU för att ha utökat sina bilaterala samtal med Ryssland de senaste två åren…

I samma intervju bekräftade Sipilä också att Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev kommer på besök till Finland före årsskiftet, men att datum för besöket ännu inte har slagits fast. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sipila-till-yle-inte-fler-samovningar-med-usa-an-tidigare-vasabladet-fi/
RSS

Kärnvapen och missilförsvar – är debatten snedvriden? Stefan Forss, kkrva.se

”Kärnvapnens återkomst på den europeiska scenen har överrumplat västländerna. I en värld där icke-spridning ersatte kärnvapennedrustning, kom den plötsliga återupptäckten att kärnvapen kan utnyttjas för att uppnå politiska och strategiska fördelar – och möjligen även användas – som en chock.”

Det politiska huvudbudskapet i citatet ovan, hämtat från den finska Natoutredning som publicerades våren 2016,är träffande. Tre av skribenterna är medlemmar i Kungl Krigsvetenskapsakademien.

De uttryckte också mellan raderna en uppfattning att Ryssland och USA skulle ha systematiskt uppgraderat sin kärnvapentriad likvärdigt, givet de något olika prioriteringar som länderna haft sedan decennier tillbaka. (Rysslands första prioritet är som bekant de markbaserade strategiska kärnvapnen, medan USA:s motsvarande är de havsbaserade vapnen.) Läs  artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/karnvapen-och-missilforsvar-ar-debatten-snedvriden-stefan-forss-kkrva-se/
RSS

Försvarsministern besökte flygvapenövning, forsvarsmakten.se

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 3 september den pågående Flygvapenövning 16 i södra Sverige. Övningen genomförs i år tillsammans med ett finskt flygande förband.
– Den militära förmågan måste kontinuerligt uppdateras. Det kräver bland annat att krigsförbanden deltar i kvalificerade övningar med andra. Samarbete med Finland är av särskild vikt, säger Peter Hultqvist…

– Genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Finland, exempelvis med en större övning som denna, stärker vi den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i vårt närområde, säger Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsministern-besokte-flygvapenovning-forsvarsmakten-se/
RSS

Nato ingen lösning, Yngve Suneson i Skånska Dagbladet

…Bringéus’ rap­port, som inte är pub­li­cerad ännu, visar att Nato-med­lem­skap inte skulle lösa Sve­ri­ges för­svars­pro­blem, där­emot del­vis öka spän­ningarna i Ös­ter­sjö­om­rå­det. Men tyd­lig­heten i sä­ker­hets­po­li­tiken skulle öka, an­ser han.
Bringéus ut­går från, lik­som den svenska sä­ker­hets­po­li­tiken un­der det kalla kriget, att ett iso­le­rat ryskt an­grepp på Sve­ri­ge är osan­no­likt. Det som möj­li­gen kan ske, om än inte hel­ler sär­skilt san­no­likt, är att ett ryskt an­grepp på de bal­tiska länderna skulle leda till att Sve­ri­ge blir in­draget – an­tin­gen ge­nom att Ryss­land vill ut­nyttja Got­land för sina operationer el­ler som följd av den svenska so­li­da­ri­tets­för­klar­ingen med de bal­tiska länderna….

För­delen med med­lem­skap är att osäkerheten om svensk sä­ker­hets­po­li­tik med tan­ke på det nära sam­ar­be­tet med USA och Nato och EU:s so­li­da­ri­tets­klau­sul skulle minska.
Är dagens sä­ker­hets­po­li­tik det sämsta al­ter­na­tivet? Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-ingen-losning-yngve-suneson-i-skanska-dagbladet/
RSS