Nato-Ukraina – en historik

Mats Björkenfeldt

Den 10 november 2021 ingick USA och Ukraina ett avtal om strategiskt partnerskap , där det framgår bland annat att man prioriterade ”Ukraine’s ability to defend itself against threats to its territorial integrity and deepening Ukraine’s integration into Euro-Atlantic institutions”. Så i november 2021 kunde Ryssland vid bedömning av det partnerskapsavtalet kalkylera med att USA inte skulle komma med militärt stöd utan att Ukraina hade att försvara sig självt.

Ukraina blev en oberoende stat 1991 då Sovjetunionen upplöstes. Samma år inleddes förhandlingar med Nato, och ”North Atlantic Cooperation Council (NACC) Ukraine” och Ukraina blev medlem i ”North Atlantic Cooperation Council (NACC)”. Syftet med NACC är att främja en dialog mellan Nato och icke-Nato stater i Europa.

1997 grundade NACC “Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)”. “Partnership for Peace Program (PfP) Ukraine” och Ukraina blev medlem i “Partnership for Peace (PfP) program”. Genom PfP kunde anslutna stater skapa en individuell relation med Nato.

“NATO-Ukraine Charter on Distinctive Partnership and NATO-Ukraine Commission (NUC) NATO-Ukraine Charter on Distinctive Partnership” undertecknades av Nato och Ukraina 1997. Och “The NATO-Ukraine Commission” skapades för att implementera “the Charter”. Syftet med stadgan var att säkerställa politiskt engagemang på högsta nivå för att stärka förbindelserna mellan Nato och Ukraina. Stadgan erkänner ett oberoende, stabilt och demokratiskt Ukraina som en nyckelfaktor för att bygga ett stabilt, fredligt och odelat Europa.

I Nato Summit 2008, Bukarest, ansökte Ukraina om att delta i “NATO Membership Action Plan (MAP)”. MAP var en rådgörande funktion i Nato, vilken ska hjälpa ansökarstater. De Nato-allierade bekräftade att Ukraina skulle bli en medlemsstat.

Declaration to Complement the Charter on a Distinctive Partnership between NATO and Ukraine” skrevs under 2009 av Ukraine och Nato.

Deklarationen nämner fördelarna med det särpräglade partnerskapet mellan Nato och Ukraina. Deklarationen kompletterar stadgan och ger NATO-Ukraina-kommissionen (NUC) befogenhet att spela en central roll i Ukrainas process för medlemskap i NATO. Deklarationen ger NUC befogenhet att utveckla de årliga nationella programmen för att stödja de politiska, ekonomiska och försvarsrelaterade reformerna.

2014 invaderade Ryssland Ukraina och annekterade Krim. Ryssland tillhandahöll också ekonomiskt stöd, arbetskraft och utbildningsstöd till separatisterna som är aktiva i regionen östra Ukraina. Stödet omfattade även militärt bestånd. Nato-allierade fördömde Ryssland för dess annektion och destabiliserande aktiviteter och införde också stränga sanktioner mot Ryssland. Nato kom att ge Ukraina ekonomiskt och militärt stöd. Därtill genomförde Ukraina och Nato gemensamma maritima övningar i Svarta havet.

“Comprehensive Assistance Package (CAP) for Ukraina Comprehensive Assistance Package (CAP)” initierades 2016. CAP förstärkte Natos stöd till Ukraina. CAP:s syfte var även att stärka Ukrainas demokrati och hjälpa Ukraina att genomföra viktiga reformer.

2017 antog det ukrainska parlamentet lagändringar för att göra Nato-medlemskapet till ett strategiskt utrikespolitiskt mål. Ändringarna antogs med majoritet i parlamentet.

År 2019 ändrade Ukraina sin konstitution för att stärka banden med Nato och EU. Ändringen antogs med överväldigande majoritet.

År 2020 antog Ukraina en ny nationell säkerhetsstrategi som betonar Nato- och EU-medlemskap och utökat militärt samarbete. Ukraina hade givit stöd till Nato-ledda operationer i Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Afghanistan. Ukraina deltog även i Operation Active Endeavour och i Operation Ocean Shield . Det påpekades i strategin att Ukraina var en viktig partner i Natos maritima operationer i Svarta havet.

Nedan finns länkar som ger ytterligare belysning av relationen mellan Nato och Ukraina.

Såvitt jag kan se fanns ingen tydlig formell grund för Ukraina att fästa tilltro till att USA/Nato skulle ingripa militärt till Ukrainas försvar vid ett angrepp av Ryssland, men möjligen har man blivit vilseledd eller svävat i villfarelse och att även trott att det bara handlade om att bekämpa de ryska separatisterna i östra Ukraina och frångå Minskavtalen , som bland andra Ukraina undertecknat, med hjälp av Nato-avskräckning.

 

Här några referenser för vidare läsning för den intresserade:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ukraine%E2%80%93NATO_relations

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67979.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Partnership_for_Peace

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50319.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25457.htm

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/1/pdf/220112-factsheet_NATO-Ukraine_Relations_.pdf

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_57045.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_57028.htm

https://www.nato.int/docu/update/2008/04-april/e0403h.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2008_Bucharest_summit

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm

https://nato.mfa.gov.ua/en/news/resident-ukraine-vzelenskyy-signed-annual-national-program-under-auspices-nato-ukraine-commission-2021

https://nato.mfa.gov.ua/en/documents/annual-national-programme-under-auspices-nato-ukraine-commission-2018

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37356.htm

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160920_160920-compreh-ass-package-ukra.pdf

https://www.defensenews.com/global/europe/2017/06/09/ukraine-parliament-restores-nato-membership-as-strategic-target/

https://www.rferl.org/amp/ukriane-parliament-nato-integration-priority/28535650.html

https://www.voanews.com/amp/ukraine-amends-constitution-to-cement-eu-nato-course/4776669.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Ukraine

https://www.rferl.org/amp/ukraine-president-signs-constitutional-amendment-on-nato-eu-membership/29779430.html

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russia-as-aggressor-nato-as-objective-ukraines-new-national-security-strategy/

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_153288.htm

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/172885.htm