Militär konflikt om Arktis berör vår säkerhet, forsvarsdebatten.blogspot.com

Raimo Jakola, arbetat med militärstrategiska frågor inom försvaret 1974-1995

[…] Den särskilda gruppen av stridskrafter är idag ett, med Rysslands fyra militärdistrikt jämställt, Atlantiskt/Arktiskt kommando med stab i Kola som har en av Rysslands större eller största koncentration av landets modernaste stridskrafter.

Försvarsminister Peter Hultqvist tecknade 2016 ett Värdlands/Samförståndsavtal med Nato vars betydelse för vår säkerhet kan och måste ifrågasättas och öppet debatteras. Nedan ett avsnitt ur avtalet (Not4)

”Syftet med samförståndsavtalet är att säkerställa att Sverige som värdland kan lämna ett effektivt stöd för militär verksamhet på svenskt territorium i samband med övningar, kriser eller militära operationer i Sverige och i vårt närområde. Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna, vilket innebär att det blir tillämpligt endast i de fall Sverige först fattar ett nationellt beslut om militärt samarbete med Nato i något avseende. Genom att godkänna samförståndsavtalet etableras således ett ramregelverk som underlättar och ökar förutsättningarna för att effektivt, och utan avgörande tidsförluster, kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet.”

Med stor sannolikhet ser Rysslands stats- och krigsmaktens ledningar avtalet och i det speciellt ovan citerade avsnitt som ett ökat militärt hot mot Kola, och med hänsyn till Kolas avgörande betydelse för utgången av en militär konflikt med USA/Nato som även som ett hot mot Rysslands nationella säkerhet. Risken är därför stor att Ryssland, öppet eller dolt, svarar på värdlandsavtalet med större militär förmåga i Kola än den som säkerhetsrådet 2010 aviserade skulle finnas där 2020. I så fall ökar avtalet risken för ryska militära angrepp mot oss i stället för att minska den vilket torde vara avtalets syfte. Läs blogginlägg