Hultqvist: ”Angeläget” med ÖB:s syn på försvarspakter, svd.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser det som ”angeläget och naturligt” att resonera om ”styrkor och svagheter” med försvarssamarbeten – apropå ÖB:s syn på fördelar med försvarspakter som Nato i underlaget till regeringen som SvD avslöjade nyligen…

I det underlag som SvD rapporterade om pekar försvarsledningen – ÖB Micael Bydén och Högkvarterets chef Dennis Gyllensporre – på fördelar med ”traktatsbundna försvarsförpliktelser”, exempelvis enligt artikel 5 om kollektivt självförsvar i Natofördraget:

”Samarbeten torde i allmänhet vara mer trovärdiga om de grundar sig på traktatsbundna försvarsförpliktelser”…

– Det är därför naturligt och angeläget att det förs ett resonemang kring olika försvarspolitiska samarbeten och dess styrkor och svagheter, förklarade Hultqvist utan att utveckla saken närmare. Läs artikel