Försvarsmakten får i uppdrag att lämna förslag om utökning av utbildningen av antalet totalförsvarspliktiga, regeringen.se

Regeringen beslutade den 2 november att ge Försvarsmakten i uppdrag att i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör grundutbildning med värnplikt för 5 000 personer från år 2020.

Regeringsbeslutet är en ändring i regleringsbrevet till Försvarsmakten och följer det förslag som presenterades i utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) med en stegvis ökning av antalet utbildade totalförsvarspliktiga. Läs pressmeddelande