Försvaret angår alla, puolustusvoimat.fi

Ur finska försvarsmakten nya broschyr.

Genom beväringstjänsten uppbyggs Försvarsmaktens beredskap, och värnpliktiga utbildas för uppgifter inom det militära försvaret.
Enligt grundlagen är varje finländare skyldig att försvara landet. Värnplikten gäller 18–60-åriga män. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst. I de uppbåd som från augusti till december ordnas på ca 250 orter, deltar alla finländska män under det år de fyller 18 år. Vid uppbåden granskas de värnpliktigas tjänstduglighet, och de får framföra sina önskemål om tjänstgöringen, utgående från vilka tidpunkten för inledandet av tjänstgöringen och tjänstgöringsplatsen fastställs. För kvinnor som har sökt till frivillig militärtjänst ordnas ett eget informations- och urvalstillfälle.
De som har fullgjort beväringstjänsten ingår i Försvarsmaktens omfattande reserv, som består av ca 900 000 finländare. Försvarsmaktens krigstida styrka på 280 000 soldater kompletteras vid behov med andra reservister. Reservisternas kunskaper upprätthålls genom repetitionsövningar samt frivilliga övningar och utbildningar.
Under beväringstjänsten, som varar 165, 255 eller 347 dagar, får de värnpliktiga högklassig militär utbildning. Genom programmet Utbildning 2020, som tas i bruk under 2021, utvecklas beväringarnas utbildningssystem samt utbildningsmetoderna och tjänstgöringsvalen. Inom utbildningen utnyttjas modern teknologi. De som ska utbildas ges mer ansvar för sitt eget lärande. Läs broschyren