Europeiska rådets möte (16 december 2021) – Slutsatser, data.consilium.europa.eu

[…] III. SÄKERHET OCH FÖRSVAR

10. EU står fast vid den globala regelbaserade världsordningen, med Förenta nationerna i centrum, och är fast beslutet att stärka samarbetet med partner i hela världen för att vi tillsammans ska kunna ta itu med gemensamma hot och utmaningar.

11. Mot bakgrund av den ökade globala instabiliteten, den allt större strategiska konkurrensen och de komplexa säkerhetshoten kommer EU att ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och på försvarsområdet, eftersträva ett strategiskt tillvägagångssätt och öka sin förmåga att agera autonomt. EU kommer att främja sina intressen och värden, stärka unionens motståndskraft och beredskap för att effektivt möta säkerhetshot och säkerhetsutmaningar och fortsätta att arbeta för global fred och säkerhet. […]

13. EU är fast beslutet att föra ett nära samarbete med Nato, med full respekt för de principer som fastställs i fördragen och de som Europeiska rådet enats om, inbegripet principerna om delaktighet, ömsesidighet och EU:s beslutsautonomi. De transatlantiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Nato är avgörande för vår övergripande säkerhet. Ett EU som är starkare och har större förmåga på säkerhets- och försvarsområdet kommer att bidra positivt till global och transatlantisk säkerhet och kompletterar Nato, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar. Europeiska rådet stöder ett stärkt strategiskt partnerskap mellan EU och Nato och ser fram emot den tredje gemensamma förklaringen om samarbetet mellan EU och Nato. Den ska utarbetas på ett inkluderande sätt, behandla nya hot och utmaningar och omfatta sådana områden för utökat samarbete som resiliens, cyberhot och hybridhot, klimatförändringar och säkerhet, rymden samt ny och omstörtande teknik. […]

Europeiska rådet betonar att Ryssland utan dröjsmål måste se till att minska spänningarna till följd av den militära uppbyggnaden vid landets gräns mot Ukraina och den aggressiva retoriken. Europeiska rådet uttrycker ännu en gång sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Ytterligare militär aggression mot Ukraina kommer att få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, inbegripet restriktiva åtgärder som samordnas med partner. 24. Europeiska rådet uppmanar till diplomatiska insatser och stöder Normandie-formatet när det gäller att åstadkomma ett fullständigt genomförande av Minskavtalen. Läs dokumentet