En översyn av ordningslagen för att stärka Sveriges säkerhet, regeringen.se

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om Sveriges säkerhet ska kunna beaktas vid tillståndsprövning och villkorsgivning för allmänna sammankomster enligt ordningslagen. […]

Det är Polismyndigheten som prövar frågor om tillstånd för allmänna sammankomster enligt ordningslagen. Enligt grundlagen är det tillåtet att i lag inskränka yttrande- och demonstrationsfriheten med hänsyn till Sveriges säkerhet, men ordningslagen använder inte hela det utrymmet idag.

– Polismyndigheten får idag neka tillstånd till en allmän sammankomst om det finns fara för ordningen eller säkerheten på den aktuella platsen. Däremot får inte polisen väga in Sveriges säkerhet, till exempel en generell risk för terrorattentat, i bedömningen. Vid krig och krigsfara kan regeringen med stöd av lagen gripa in och begränsa var en allmän sammankomst får hållas. Här finns alltså ett glapp, en säkerhetsmässig sårbarhet, mellan krigsfara och ordningsstörningar på en specifik plats. Nu säkerställer vi att det finns ett beslutsunderlag för att i framtiden kunna agera om situationen kräver det, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredaren ska lämna förslag på hur omständigheter som hotar Sveriges säkerhet kan beaktas vid tillståndsprövningen och vid överväganden om att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst. I uppdraget ingår inte att överväga grundlagsändringar. Utredarens förslag måste därmed vara förenliga med regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter. Läs pressmeddelandet

Läs direktivet: Stärkt skydd för Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster, dir. 2023:123 (pdf 207 kB)