Den femte förhandlingsomgången om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna har slutförts, um.fi

Finland beslutade i augusti 2022 att inleda förhandlingar med Förenta staterna om ett nytt bilateralt avtal. En delegation som utnämnts av republikens president har i utrikesministeriets regi fört förhandlingar under styrning av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Riksdagen har regelbundet hållits underrättad om förhandlingarna och deras innehåll.

”Förhandlingarna framskred i en positiv anda. Nästa steg är att det nuvarande avtalsutkastet behandlas i en politisk process”, konstaterar chefsförhandlaren Mikael Antell, som är biträdande avdelningschef vid utrikesministeriet.

Innehållet i avtalet är inte slutgiltigt förrän parterna har undertecknat avtalet. I detta sammanhang blir avtalet också offentligt. Riksdagens godkännande behövs för att avtalet ska kunna träda i kraft. Läs artikel