Den allmänna värnplikten Skriftlig fråga av Abraham Halef (S), riksdagen.se

[…] Värnplikten, som den var utformad tidigare, handlade aldrig enbart om att försvara Sveriges territorium, även om det utgjorde det primära syftet.  Den innehöll också till exempel att lära sig bygga broar, säkra elförsörjningen, rädda liv och att lära sig samarbeta med och lita på andra människor. Det handlade om att lära sig att vara samhällsbärande, vilket är en svårslagen del av integrationen. […]

Mot bakgrund av den ökade oroligheten i vår omvärld och behovet av att öka sammanhållningen i vårt eget land menar jag att det nu är dags att återinföra en ny, modern allmän värnplikt för såväl kvinnor som män. Utbyggnadstakten behöver ökas, och fler behöver ingå i vårt försvar. Vinsterna blir många. Möjligheterna att försvara våra kuster och vårt luftrum ökar, integrationen stärks, stabiliteten i samhället ökar liksom beredskapen inför civila tillbud som bränder, översvämningar, större olyckor och sjukdomsutbrott.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Avser ministern att bygga ut den allmänna värnplikten i Sverige? Läs skriftliga frågan