Ryssland och svensk säkerhetspolitik, ny bok av Sven Hirdman

Ryssland är Sveriges kanske viktigaste grannland, det land med vilket vi haft krig och fred i 800 år. I denna bok ger ambassadör Sven Hirdman sin syn på Rysslands utveckling under de senaste decennierna och diskuterar Sveriges förhållande till Ryssland.

Hjalmarson & Högberg förlag. Pris 185 kr och boken kan beställas via info@hohforlag.se eller per telefon 0706-59 72 84

2BannerHirdman151006 (1)

Interpellationsdebatt tisdag 13 oktober 2015, Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato

Kommentar:

Interpellationsdebatten i riksdagen den 13 oktober gällde bland annat om svenska regeringen inlett någon form av förhandlingar med Storbritannien om deltagande i den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF).

I diskussionen underströk försvarsministern Peter Hultqvist att inga förhandlingar förs mellan Sverige och Storbritannien om JEF. Ett PM om JEF har kommit till departementet från Sveriges försvarsattaché i London och har sekretessbelagts av regeringen. Peter Hultqvist sa om den fortsatta hanteringen av JEF: ”Jag kommer att träffa den brittiske försvarsministern framöver. Jag får se om han kommer att nämna det här.”

Försvarsutskottet har begärt att få ta del detta JEF-dokumentet och försvarsministern lovade att utskottet skulle få ta del av det dock med förbehållet att det är sekretessbelagt. Protokollet från Försvarsutskottets möte i början av oktober då JEF diskuterades har ännu inte offentliggjorts.

Bildandet av den 10 000 man starka JEF började i december 2012. Styrkan är utformad för att operera på egen hand eller tillsammans med Nato, EU eller FN på uppdrag i Europa, Mellanöstern eller Persiska viken. Deltagande stater är Storbritannien, Danmark, Norge, Estland, lettland, Litauen och Holland. Styrkan beräknas fullt operativ 2018. Läs protokollet från debatten

Splittrad centerstämma uttalar sig för medlemskap i Nato

Centerpartiets stämma uttalade sig i frågan om svenskt medlemskap i Nato enligt följande:

”Att starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i Nato. I detta arbete bör vi eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt.” och “Att ett svenskt Nato-medlemskap baseras på bred politisk samsyn.”

Stämman var splittrad. 273 röster var för och 157 röster emot.

Läs mer här

Svar från Peter Hultqvist på interpellation om Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet

Kommentar av Rolf Andersson:

Försvarsministern vidhåller i sitt svar ( Svar på interpellation) regeringen inställning i frågan om Natomedlemskap: ”När det sedan gäller enskilda länders säkerhetspolitiska val har vi från regeringen varit oerhört tydliga i regeringsdeklarationen med att Natomedlemskap inte är aktuellt. Det är inte aktuellt från regeringens sida att driva en linje att ansöka om ett Natomedlemskap. Vi har valt en samarbetslinje i förhållande till Nato precis som den har skisserats först i Försvarsberedningens rapport och sedan i inriktningspropositionens beslut. Det är någonting som är styrande för vårt agerande, och det är någonting som också 75 procent av riksdagen står bakom utifrån det beslut som är fattat. Jag anser därför att vi har en stark parlamentarisk grund för det agerande vi har. Vi är inte beredda att vidta åtgärder som ändrar en utvecklad och invand säkerhetsordning för vår del av Europa. Det bygger också på att vi inte ska göra förändringar som sätter press på andra länder att i någon mening förändra sin position.”

Läs merSvar från Peter Hultqvist på interpellation om Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet

Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020

Regeringsbeslut 2015-06-25, Fö2015/00953/~FI

“Målet för det militära försvaret är därmed att från och med 2016, enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.

Det militära försvaret ska stärkas. Genom ett tydligare fokus och genom ökade ekonomiska medel ska krigsförbandens krigsduglighet öka och därmed stärka den samlade förmågan hos det militära försvaret att lösa sin grundläggande uppgift att verka krigsavhållande. Därigenom ska det svenska totalförsvaret stärkas”. Läs regeringsbeslutet

Debatt i riksdagen om försvaret av Gotland 27 aug

Försvarsminister Peter Hultqvist besvarade i riksdagen torsdagen den 27 augusti frågor om krigsförbandens övningsmöjligheter bland annat på Gotland. I sitt svar framhöll försvarsministern vikten av att få till bra förutsättningar på Gotland och behovet av att luftvärnsförbanden ska öva där i ökad utsträckning. Det finns många skäl till varför landet måste ha militär verksamhet på Gotland. Den som behärskar Gotland har enligt försvarsministern ett avgörande inflytande på hur luftrummet och sjöläget ser ut i förhållande till Baltikum. Vi ska ha en verksamhet på Gotland precis enligt försvarsöverenskommelsen. Vi ska stärka den på Gotland. Läs riksdagens snabbprotokoll: Riksdagsdebatt

Minnet och elden, Pierre Schoris politiska memoarer med samtida synpunkter

Pierre Schori var Sveriges FN-ambassadör 2000–2004. Han var Olof Palmes medarbetare i internationella frågor, och han har varit kabinettssekreterare i UD, biståndsminister, ledamot av riksdagen och Europaparlamentet, gästprofessor i New York och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten 2005–2007. Schori medverkade i boken Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! Åke Svidén recenserar hans bok på politiken.se. Läs mer:
http://www.politiken.se/2015/55akt/schori_222486a

Amerikanska prioriteringar i Fjärran Östern, rapport från FOI om den amerikanska säkerhetspolitiken

Denna studie analyserar USA:s säkerhetspolitik i Asien och Stillahavsområdet,
inklusive landets strategiska prioriteringar, genom att granska den pågående
amerikanska återbalanseringen till regionen med särskilt fokus på förändringen av USA:s allianssystem, med dess fem bilaterala försvarsallianser.
I sin egenskap av den främsta stormakten i Asien och Stillahavsområdet har USA stärkt sin globala ställning. Mot bakgrund av att flera säkerhetspolitiska problem varit bestående sedan det kalla kriget, såsom Taiwanfrågan och Koreafrågan, är det kanske inte förvånande att USA:s övergripande strategiska prioriteringar i regionen består.  Rapporten kan laddas ned

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd

Värdlandsavtalet

Försvarsdepartementet har nu lagt fram promemorian Samförståndsavtal med Nato om värdlandsavtal (Ds 2015:39). I promemorian behandlas bland annat det samförståndsavtal som regeringen träffat med Nato om värdlandsstöd (”Värdlandsavtalet”)” samt de författningsändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Avtalet ska dessförinnan läggas fram för riksdagen för ställningstagande. samforstandsavtal-med-nato-om-vardlandsstod-ds-2015_39

Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020, riksdagsdebatt den 15 juni

Utdrag ur debatten.

Försvarsminister Peter Hultqvists svar på fråga från Allan Widman (fp) om Nato-medlemskap: “I den regeringsförklaring vi har och som Allan Widman känner väl till står det klart och tydligt att den här regeringen inte kommer att ha ambitioner att söka något medlemskap i Nato. Det är den linje som ligger fast och som vi driver. Vi driver också den linje som riksdagen förhoppningsvis nu kommer att ta ställning för, och den innehåller inget Natomedlemskap.”

Försvarsminister Peter Hultqvists svar på fråga från Stig Henriksson (v) om värdlandsavtalet: “När det gäller Nato och värdlandsavtal har vi tydligt klargjort regeringens ståndpunkt. Den är att ett Natomedlemskap inte är aktuellt, och det framgår av regeringsförklaringen. Det trodde jag var tydligt sedan länge. Värdlandsstöd ingår i den strategi vi har tagit ställning till, och där är alla de punkter vi har nämnt en del av säkerhetsskapande. Det ingår alltså i en säkerhetsskapande strategi.
När det gäller värdlandsstödet är det dessutom vi i Sverige som avgör vem vi bjuder in till svenskt terri-torium i olika lägen. Som det ser ut i dagsläget handlar det främst om att underlätta övningsverksamhet. Det tycker jag att man ska ha klart för sig. Hela protokollet: prot_201415__116

Svar på interpellation 2014/15:651 om samarbete med Finland och Natomedlemskap som option

Anf. 22 Försvarsminister PETER HULTQVIST (S): Fru talman! Hans Wallmark har frågat mig om jag ser några långsiktiga utmaningar för svensk del med ett fortsatt fördjupat militärt samarbete med Finland, då Finland understryker att Natomedlemskap är en option. Vi lever i en mer osäker tid, och vi har ökade spänningar i vårt närområde. Vi är alla överens om att den ryska aggressionen mot Ukraina och ett ryskt utmanande agerande i Östersjöområdet har försämrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa och i vårt närområde. Läs debatten i riksdagen.Svar på interpellation