Politikerna måste tänka nytt, Per Blomquist i Skaraborgs Allehanda

Farligt att gå med i Nato lyder rubriken 11/12 på SLA debatt i ett mycket insiktsfullt inlägg av Cincinnatus, som föreslår ett starkt och trovärdigt försvar av vårt territorium. Hergus Palmquist invänder den 15/12 och vill på oklara grunder ansluta Sverige till krigsorganisationen Nato. Nato har inga egna förband. Vilket Natoland ska hjälpa Sverige att försvara vårt vidsträckta land?

Den gamla regeringen – vi var många försvarsvänner som trodde på den – vilseledde Sveriges medborgare. Flyg, Nato och anfallsstridskrafter för insatser skulle rädda Sverige. Sverige följde supermakten USA:s koncept. USA som genom avskräckning åtagit sig att försvara sina intressen globalt samtidigt som USA ger rådet – försvara er själva, vi följer våra intressen. Sveriges markterritorium är i dag i stort sett oförsvarat – detta sagt i respekt för Hemvärnet m.m. Läs artikel

”Levererat på 97 av 105 vallöften”, statsminister Stefan Löfvén intervjuas i Expressen

Ur intervjun:

” Nyligen kom beskedet att planeringen för totalförsvaret återupptas efter 20 års uppehåll. Hur ser du på utvecklingen i Ryssland i dag och vad hoppas du ska hända den dagen då Vladimir Putin lämnar som president?

– Det har ju varit en tid under ett antal år där Ryssland har förstärkt sin militära förmåga, i och för sig från en rätt så låg nivå efter Sovjetunionens kollaps. De har också uppträtt aggressivt, annekterat Krim och de stödjer rebeller i östra Ukraina. Det är klart att det sätter det säkerhetspolitiska läget i Europa i ett annat perspektiv. Ett mycket sämre perspektiv.

– Jag tycker också att det har förekommit lite mycket aktiviteter i luften, inte minst här i Östersjöområdet, som tyder på att det finns någon slags aggressivitet i beteendet som vi tycker är fullständigt onödigt. Vi eftersträvar inget annat än lugn och avspänning och trygghet i närområdet. Så utvecklingen som har varit är oroande, och vi har för vår del sett till att bygga upp och stärka vår egen militära förmåga, förstärka samarbetet med olika samarbetspartners. Det är viktigt i den här tiden. Men det är lika viktigt att stå upp för alliansfriheten.” Läs hela intervjun

”Vi kan inte alltid låta bli att ta risker”, Margot Wallström ,svt.se

Om Sverige skulle svara på Frankrikes begäran om hjälp med till exempel militära insatser, så kan det förstås innebära en risk, säger utrikesminister Margot Wallström i Agenda. Frankrike har uttryckligen begärt svenska spaningsflyg – Jas Gripen – i Syrien. Wallström fick frågan om den svenska regeringen är beredd att ställa upp med det. Svaret blev att regeringen just nu undersöker olika alternativ.

– Vi har redan t ex en insats i Mali. Frankrike vill gärna att vi fyller på så att de kan flytta resurser. Vi tittar även på politiska insatser och ett militärt spår. Vi för också samtal med oppositionen för att få största möjliga samsyn, säger Margot Wallström.

Men om Sverige går in och hjälper Frankrike mer aktivt, finns det en risk att Sverige blir ett tydligare mål för IS och terrorattacker? Läs artikel

”Nato-debatten alltmer besvärande för S”, Allan Widman, DN Debatt

Att gemensamt med annat land möta ett väpnat angrepp i endera av länderna torde också beröra centrala delar av Regeringsformen. Det mest uppenbara är kanske stadgandet i 10 kapitlet 9 § Regeringsformen att normalt endast riksdagen kan medge att en svensk väpnad styrka får sändas till annat land. Regeringsformen reglerar också frågor som överenskommelser med andra stater, hur riket förklaras befinna sig i krig samt svenska medborgares grundläggande fri- och rättigheter. Områden som förvisso aktualiseras för det fall Sverige ska möta ett väpnat angrepp i annat land.I direktivets bakgrundstext anges att en överenskommelse om gemensamt försvar med annat land ska vara en möjlighet, men inte en skyldighet för Sverige. Detta kan närmast beskrivas som ett villkorligt försvarsförbund, som en option till gemensamt försvar. Läs artikel

Sverige utökar Natos flygtillstånd, svt.se

Natos avancerade stridslednings- och radarflyg har fått tillstånd att flyga genom Sverige i sex månader. Enligt militära experter är nya regeringsbeslutet ett tydligt exempel på Sveriges allt närmare samarbete med Nato. Det har inte varit mycket uppmärksamhet kring Natos stridslednings- och radarflyg sedan SVD våren 2014 avslöjade att planen fick passera genom svenskt luftrum i tre veckor. Men efter det har regeringen fortsatt ge planen tillstånd med en månad i taget.Läs artikel

 

 

To­tal­för­svar igen, Yngve Sunesson i Skånska Dagbladet

På 1990- och de förs­ta åren på 2000-ta­let gjor­de Sverige som så många and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der – rus­ta­de ned för­sva­ret. Ef­ter kal­la kri­gets slut trod­de de på den evi­ga fre­den i Eu­ro­pa – el­ler pla­ne­ra­de åt­min­sto­ne för det.
Värn­plik­ten av­skaf­fa­des med tre rös­ters mar­gi­nal i riks­da­gen utan att den nya or­ga­ni­sa­tio­nen med yr­kes­sol­da­ter hade sjö­satts, för­band la­des ned på lö­pan­de band och – kan­ske mest för­vå­nan­de – ci­vil­för­sva­ret och det psy­ko­lo­gis­ka för­sva­ret av­veck­la­des i stort sett.
Det mi­li­tä­ra för­svar som blev kvar skul­le i förs­ta hand in­rik­tas på in­ter­na­tio­nel­la in­sat­ser, som i Af­gha­nis­tan där Sverige un­der många år haft sol­da­ter. Läs artikel

Säkerhetsrådsresolution om sanktioner mot terroristorganisationer, 17 december

Resolutionen knyter an till de tidigare besluten i säkerhetsrådet om åtgärder mot terroristorganisationer i Mellanöstern. ISIL pekas ut tydligare som en av terroristgrupperna. Några nya delar har tillkommit jämfört med den senaste resolutionen 2161 om sanktioner som antogs 17 juni 2014. Genomgående understryker resolutionen vikten av att genomföra sanktionerna om att frysa tillgångar, reseförbud och vapenembargo. Medlemsstaterna är skyldiga att se till att finansiering till de utpekade organisationerna stoppas och särskilt att oljehandeln förhindras.

Medlemsstaterna skall rapportera till FN om hur sanktionerna införts inom 120 dagar.

Utkastet till resolutionen hade utformats av Ryssland och USA.

Läs referatet om säkerhetsrådets möte.

Sverige kan inte göra allt, Olov Abrahamsson ledare i NSD

Direkt efter det fruktansvärda terrordådet i Paris 13/11 begärde den franske presidenten Francois Hollande hjälp från övriga EU-länder för bekämpa terrornätverket IS.Under onsdagen presenterade utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist Sveriges bidrag.Det handlar framför allt om att förstärka Sveriges roll i FN-insatsen i Mali – exempelvis med transportflygplan, fler stabsofficerare och utbildningsinsatser.Det gör det i sin tur möjligt för Frankrike att lösgöra och flytta militära resurser från Mali till kampen mot IS.Den borgerliga oppositionen är emellertid inte nöjd. Till exempel efterlyser Hans Wallmark (M) mer ”militär substans, till exempel stridsplan”.Men ”bombhögern bör lugna sig”, som liberala Expressen skrev i en klok och balanserad ledare redan 17 november. Läs ledaren

Inga JAS-plan till Syrien, ledare i Östra Småland

På onsdagen höll utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist presskonferens. Sverige erbjuder Frankrike strategiska flygtransporter och eventuellt försvarsmateriel i kampen mot IS; det senare får först prövas mot svensk vapenexportlagstiftning. Några svenska JAS-flygplan, avsedda att användas militärt, är emellertid inte aktuella att skicka nu. Utrikesminister Wallström menade att en sådan åtgärd skulle befinna sig i en ”folkrättslig gråzon”. Men hon underströk samtidigt att beslutet kan ändras om det kommer ett väldigt tydligt FN-mandat.

Det var ett viktigt och värdefullt besked.

Det finns internationella spelregler. FN:s säkerhetsråd bör besluta om det ska vara tillåtet att använda kraftfulla militära medel. Läs ledaren

Regeringen presenterade det svenska stödet till Frankrike, pressmeddelande från regteringen

Sverige lägger stor vikt vid EU som en solidarisk gemenskap. Vi har ett säkerhetspolitiskt intresse av att EU-fördragets artikel 42.7 och EU:s säkerhetspolitik som sådan är trovärdig. Det förutsätter att det bilaterala bistånd och stöd som Frankrike nu får blir trovärdigt och ändamålsenligt. Sverige kommer därför att göra sin del, vilket utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist redogjorde för vid en pressträff idag.

Som uppföljning av Frankrikes begäran enligt artikel 42.7 i EU-fördraget och ytterligare stöd i kampen mot ISIL har därför en grundlig inventering om möjliga svenska bidrag gjorts. Utgångspunkten för detta är att det ska vara efterfrågat, ändamålsenligt, effektivt, trovärdigt, hållbart över tid, folkrättsenligt, baserat på en riskanalys samt bygga på en bred enighet och tillgängliga svenska resurser, både personalmässigt och finansiellt.

Sverige kan i ett första paket erbjuda följande:

  • 50-100 SAC-timmar (strategisk flygtransport) ställs till Frankrikes förfogande.
  • Taktisk flygtransport (1 TP84) för insats i MINUSMA inom ramen för en nordisk rotation.
  • Ett par stabsofficerare till FN-ledda insatser.
  • Ett förstärkt svenskt bidrag till EUTM Mali undersöks, om möjligt i samarbete med andra.
  • En förfrågan avseende stöd med materiel handläggs enligt särskild beslutsordning. Läs pressmeddelandet

Jas-plan mot IS ökar hotet mot Sverige, Sydsvenskan

Efter två veckors förhandlingar i riksdagens korridorer väntas försvarsminister Peter Hultqvist (S) på onsdagen lämna besked. Kort efter den blodiga terrorattacken i Paris i november begärde den franska regeringen hjälp från en rad länder, däribland Sverige. Strax därpå skickade även USA en förfrågan om militärt stöd mot IS. Läs artikel

”Samarbetet bygger på majoritetsbeslut i riksdagen”, försvarsminister Peter Hultqvist på DN Debatt

Utredningen av de juridiska förutsättningarna för ett fördjupat samarbete med Finland görs bland annat med tanke på utnyttjande av varandras infrastruktur. Att som Allan Widman spekulativt antyda meningsskiljaktigheter mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet är helt taget ur luften (DN Debatt 12/12), skriver Peter Hultqvist (S), försvarsminister. Läs artikel