Hemläxan är att förbättra Sveriges militära förmåga, Peter Hultqvist på DN Debatt

Försvarsministern skriver på DN Debatt att de många olika samarbeten vi bedriver syftar till att bygga sådan säkerhet och stabilitet att freden ska kunna bevaras. Därför är vi från regeringens sida heller inte beredda att vidta åtgärder som i vår del av Europa bidrar till att ändra den säkerhetsordning som under lång tid byggts upp. Det ankommer heller inte på oss att indirekt sätta press på andra länder att ändra sin. Att skapa stabilitet är målet för vår politik och det tillåter inte tvära kast eller snabba uppbrott i säkerhetspolitiska doktriner. Den militära alliansfriheten är grundläggande i regeringens politik. Nato-medlemskap är således inte aktuellt.

Slutreplik:

Det känns beklagligt, men tyvärr måste jag uppmana Hans Wallmark (M) och Karin Enström (M) att läsa igenom den försvarspolitiska proposition som cirka 75 procent av riksdagen har ställt sig bakom, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Det känns beklagligt, men tyvärr måste jag uppmana Hans Wallmark (M) och Karin Enström (M) att läsa igenom den försvarspolitiska proposition som cirka 75 procent av riksdagen har ställt sig bakom, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).Läs artikel

 

Centerpartiet kovänder om Nato, Robert Sundberg i Dala-Demokraten

Centerpartiet tvärvänder om Nato. Partiet, i alla fall dess styrelse, vill nu att Sverige ansluts till USA-ledda militäralliansen Nato. Detta meddelade partiledaren Annie Lööf och några till ur centerledningen inför partistämman i höst på Svenska Dagbladets debattsida på tisdagen. De slår in öppna dörrar med påpekandet att Sverige inte är neutralt. Det upphörde att gälla före EU-inträdet 1995. Under Bildtregeringen 1991-94 avskaffades den fram till då gällande deklarationen om neutralitet för Sverige. Det fick räcka med att Sverige förklarade sig alliansfritt. Med EU-inträdet kom Sverige att omfattades av de säkerhetsgarantier som gäller för länderna i EU. Garantierna är svaga men finns där och är mellan unionens länder. Åtagandena är inte starka och i händelse av säkerhetspolitiskt skymningsläge är det inte säkert att EU-länder anser sig kunna avvara militära resurser till annat än försvaret av det egna landet.

Centerpartiet har en naiv förhoppning att Norden ska vara en kärnvapenfri zon om alla fem länderna är med i Nato. Det visar att partiet inte begriper vad Nato är. Nato och dess överkommando, USA, gör hur de vill. Det gäller inte bara i krig utan även i fredstid i ett försämrat säkerhetsläge. Om Natokommandot bedömer det nödvändigt kan det frambasera kärnvapen, på flyg, båtar och ubåtar, till nordiskt område. Läs artikel

Dalapolitikers syn på Natomedlemskap varierar, dt.se 2 september

Ledningen för Centern och kristdemokraterna vill nu se ett svenskt Natomedlemskap.– Sverige har inte tillräckligt starka musklerna att stå ensam. Om vi ska klara oss i en orolig värld bör vi gå med i Nato, säger dalariksdagsledamoten Anders Ahlgren (C).Allianspartierna börjar nå en samsyn om Nato. Centerpartiets och Kristdemokraternas partiledningar anser nu att tiden är mogen att ansöka om ett medlemskap. Tidigare har Folkpartiet krävt detsamma. Moderaterna är som parti av princip för Nato, men har ännu inte krävt en svensk medlemsansökan. Läs artikel

Natomedlemskap ökar inte säkerheten, Reidar Carlsson i Norrtelje Tidning

Samtidigt är Sveriges försvar inte anpassat för det nya säkerhetspolitiska läget, utan efter den avspänning som ägde rum efter Sovjetunionens fall i början på 1990-talet. Det här har fått flera partier att tycka att Sverige skall söka medlemskap i Nato. Centerns partistyrelse vill nu att även Centerpartiet driver den linjen.
Partistyrelsen vill att Sverige och Finland gemensamt söker Natomedlemskap. Ett finskt ja är dock inget villkor för att Sverige skall bli Natomedlem. Centerns partistyrelse vill också att Sverige skall ha samma medlemskapsvillkor som Norge, det vill säga att inga kärnvapen eller utländska trupper skall vara stationerade här. Ett mål skall också vara att Norden förklaras som kärnvapenfri zon. Läs artikel

C-topp i länet mot Natoanslutning, norran.se

Centerpartiets partistyrelse vill att Sverige ska gå med i Nato. Partiets ordförande i länet håller dock inte med. Centerpartiet håller partistämma i Falun i september. Partistyrelsen föreslår nu att partiet ska besluta om att Sverige ska ansöka om Natomedlemsskap. Centerpartiet i Västerbotten går dock emot partistyrelsen.

– Sverige tjänar sin egen och andra länders säkerhet bäst om vi kan agera som en neutral partner och föra en öppen dialog med alla länder runt Östersjön, säger disktriktordförande Mattias Larsson i ett uttalande.

Larsson är även med i partistyrelsen och reserverade sig mot beslutet.– Jag anser att ett svenskt Nato medlemskap riskerar att öka snarare än minska spänningen runt Östersjön. Därför tycker jag att det i nuläget är fel med ett medlemskap. norran.se

Stärk försvaret och behåll alliansfriheten, Svante Säwén i Sundsvalls Tidning

Den svenska borgerligheten vägrar att förstå att det nyfascistiska partiet Sverigedemokraternas opinionsframgångar kräver blocköverskridande lösningar. När sossarna talar om vikten av blocköverskridande samarbete kring dagens stora flyktinginvandring, säger Moderaternas Anna Kinberg Batra nej innan samtal inletts.

Nu ser vi samma sak på säkerhetspolitikens område, där Centerpartiet av tradition haft en syn som liknat sossarnas. För Centerledaren Annie Lööf är det uppenbarligen viktigare att skapa en borgerlig samsyn, än att diskutera sakfrågan: hur ska hotet mot Sverige minskas? Läs artikel

Intern splittring om Natofrågan i Centern och Kristdemokraterna, Sveriges Radio

Partistyrelserna i både Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se ett svenskt medlemskap i Nato. Men Ekot kan berätta att den interna splittringen är stor, och att tunga företrädare har reserverat sig mot beslutet.I Kristdemokraterna går de två partitopparna Jakob Forssmed och Emma Henriksson emot sin partiledare Ebba Busch Thor, och säger nej till ett Natomedlemskap, enligt vad Ekot erfar.Både Centerpartiets och Kristdemokraternas partistyrelser har svängt och säger nu ja till ett svenskt medlemskap i Nato. Frågan avgörs av ombuden på partiernas kongresser senare i höst.Så här motiverade KD-ledaren Ebba Busch Thor ställningstagandet i P1-morgon i morse. Vi anser att läget är sådant, det försvarspolitiska läget och säkerhetsläget både för Sveriges del och runt om i världen, att det är nödvändigt för oss att fullt ut förespråka ett fullvärdigt medlemskap i Nato. Men Kristdemokraternas partistyrelse är djupt splittrad, kan Ekot berätta. Enligt flera källor var omröstningen mycket jämn, och en rad tunga företrädare gick emot den nyvalda partiledaren Ebba Busch Thor, som länge har förespråkat att Sverige ska gå med i Nato.Läs artikel

Tag det varligt med Nato-frågan, Yngve Sunesson i Norra Skåne 2 september

Cen­terns par­ti­sty­rel­se vill änd­ra par­ti­ets tra­di­tio­nel­la al­li­ans­fri­hets­po­li­tik till att fö­re­språ­ka svenskt Nato-med­lem­skap. Det är dock ingen enig sty­rel­se som fat­tat be­slu­tet, som ska de­bat­te­ras på riks­stäm­man om tre vec­kor – någ­ra re­ser­van­ter finns.
Det ga­ran­te­rar att det blir en liv­lig de­batt, vil­ket är nöd­vän­digt i en så av­gö­ran­de frå­ga. Att för­änd­ring­ar i den sä­ker­hets­po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen krä­ver en för­ny­ad ana­lys och kan­ske ett nytt ställ­nings­ta­gan­de är in­get att pro­te­ste­ra mot. Men när Cen­tern äg­nat de se­nas­te må­na­der­na åt att ar­gu­men­te­ra för be­ho­vet av en för­dju­pad ut­red­ning om Sve­ri­ges in­ter­na­tio­nel­la för­svars­sam­ar­be­te – och ock­så nått fram­gång i det kra­vet – bor­de re­sul­ta­tet av den­na ana­lys in­vän­tats in­nan fo­ten sat­tes ned för den hel­om­vänd­ning som det in­ne­bär att nu för­or­da med­lem­skap i Nato. Läs artikel

Håll Sverige utanför kärnvapenalliansen Nato, Tomas Magnusson

De första atombombningarna mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki för 70 år sedan var egentligen provsprängningar i ordets allra grymmaste bemärkelse – de första kärnvapnen fanns och USA hade testat i ökenområde i juli 1945. Den 6 och 9 augusti testades de i verklig miljö.

Världens kärnvapenarsenal fortsatte att utvecklas genom provverksamhet fram till slutet av 1990-talet. Nordkorea utförde ett kärnvapenprov 2009. I dag finns ett internationellt avtalsförslag om stopp mot kärnvapenprover, som respekteras utan att vara undertecknat. Den internationella dagen mot kärnvapenprov 29 augusti markerar stängningen av kärnprovanläggningen i Kazakstan och är ett utmärkt tillfälle att granska hur en nästan bortglömd kamp mot kärnvapen kan lyftas, och vinnas. Läs artikel

Återinför värn- och tjänsteplikten i Sverige, Robert Björkenwall och Jaan Ungerson

Kommentar: Robert Björkenwall och Jaan Ungerson framför starka argument för ett återinförande av en allmän värnplikt.Vissa tecken finns på att partierna börjar svänga i frågan även om den föreslagna utredning om en begränsad värnplikt som försvarsminister Peter Hultqvist talat om främst tycks ha som syfte att fylla luckor i ett yrkesfösvar. Allmän värnplikt är en medborgerlig plikt som är den bästa garantin för ett alliansfritt Sverige.

Artikeln i Arbetarbladet (Finland):

Det är dags att erkänna att avskaffandet av värnplikten 2009 med blott tre rösters övervikt i Sveriges riksdag var ett politiskt misstag. I dag har vi ett svenskt försvar i kris. Samtidigt som den militära upptrappningen i vårt närområde ökar kan vi se hur försvaret får det allt svårare att rekrytera personal. Att bli yrkessoldat lockar inte. Till det kommer också en ledarkris då allt färre vill utbilda sig till officerare i Sveriges försvar. Vid sidan av de påtagliga problem det ger för svensk försvarsförmåga har beslutet fått även andra negativa följder i det svenska samhället.Mot bakgrund av de erfarenheter vi i Sverige fått från åren med slopad värnplikt är den naturliga följden att en för både män och kvinnor värn- eller tjänsteplikt återinförs. Från militärt håll har det stått klart att Sverige är för litet för att kunna bygga en för försvaret av landet tillräckligt stor yrkesarmé. Såväl svårigheten att rekrytera soldater som avhoppen från försvaret och de tomma stolarna på officersutbildningarna vittnar om problemen. De sju bataljoner som i dag finns och som huvudsakligen övats för tjänstgöring utomlands räcker inte för uppgiften. Läs artikel

Folket bör få sanningen om Afghanistan, Anders Ferm, Lars-Gunnar Liljestrand och Maj Britt Theorin på SvD.se

Den av regeringen tillsatta utredningen om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan startar sitt arbete den 1 september.

Den 5 augusti rapporterade UNAMA, FN:s hjälporganistion i Afghanistan, nya siffror på antalet offer i det alltmer intensifierade kriget. Det senaste halvåret registrerades fler dödade och skadade än någonsin sedan mätningarna började 2009. Rapporten är bara en i raden av nedslående besked om utvecklingen i landet. Transparency Index rankar Afghanistan som ett av världens tre mest korrupta och landet står för 90 procent av världens opiumproduktion. Läs artikel

Vad har en ny ÖB för uppgift? Carl Björeman i Dala-Demokraten

Sverige ska byta överbefälhavare, ÖB, om en månad. Sverker Göranson avgår 30 september. Några självklara kandidater till efterträdare har inte presenterats i massmedierna. Ännu mindre har ÖB:s uppgifter diskuterats. Denna brist har haft ödesdigra följder.Lennart Ljung (ÖB 1978-86) och Owe Wiktorin (ÖB 1994-2000) bildade skola i denna sak. De tog som uppgift att i första hand främja flygindustrins intressen. Utan Ljungs aktiva medverkan hade JAS-projektet knappast ha kunnat beslutas i början av 1980-talet. Wiktorin manövrerade listigt i slutet av 1990-talet för att statsmakterna i 1996 års försvarsbeslut skulle besluta om att beställa delserie 3 av JAS, trots minskande risk för invasion. SAAB kunde leva vidare. Läs artikel