Inga JAS-plan till Syrien, Björn Elmbrand , Dagens Arena

Den svenska säkerhetspolisen jagade en irakier som man trodde kunde vara i färd med att förbereda terroristbrott på svensk mark. I går greps mannen i Boliden. Trots det är risknivån, som i onsdags höjdes från en trea till en fyra på en femgradig skala, oförändrad. Det är bra att så sker och att vår vaksamhet ökar. De punkter i en terroriststrategi som Stefan Löfven presenterade på torsdagen är välkomna.

Samtidigt får vi inte ha några illusioner. Vi måste erkänna att vi är ytterst sårbara för lömska attacker av det slag som skett i Paris. Den omfattande kontroll och övervakning som finns i dag har – som alla kunnat se – inte förmått förebygga målmedvetna självmordsbombare. Så det är svårt att tro att ännu mer övervakning ska kunna ge oss något nämnvärt ökat skydd. Läs artikel

G20 Statement on the fight against terrorism (November 17, 2015)

I uttalandet från G20-gruppen nedan understryks bland annat att folkrätten och FN-stadgan måste följas då man beslutar om åtgärder mot terrorism:

  1. We condemn, in the strongest possible terms, the heinous terrorist attacks in Paris on 13 November and in Ankara on 10 October. They are an unacceptable affront to all humanity. We extend our deepest condolences to the victims of terrorist attacks and their families. We reaffirm our solidarity and resolve in the fight against terrorism in all its forms and wherever it occurs.
  2. We remain united in combatting terrorism. The spread of terrorist organizations and significant rise globally in acts of terrorism directly undermine the maintenance of international peace and security and endangers our ongoing efforts to strengthen the global economy and ensure sustainable growth and development. Läs hela uttalandet

Visst ska vi stödja Frankrike. Inte för att vi är tvingade till det, utan för att vi vill , Ulf Bjereld

Efter det fasansfulla terrordådet i Paris har Frankrike begärt militär hjälp av EU enligt artikel 42:7 i Lissabonfördraget. Innebär förfrågan att Sverige nu är förpliktigat att militärt bistå Frankrike och att den militära alliansfriheten är överspelad? Svaret är nej.

Artikel 42:7 stadgar att om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium så är “de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga”. Men denna starka formulering följs omedelbart av en reservation: “Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik”. Reservationen avser bland annat de militärt alliansfria staterna i EU, däribland Sverige. Läs blogginlägget

Nato tveksam medicin mot krig, Sune Olofson , slutreplik i Dagen

Huvudbudskapet i mitt inlägg (Dagen 4/11) var att om Sverige ska ändra sin försvars- och s­äkerhetspolitik – och ingå i en militärallians med kärnvapen och bryta den alliansfrihet som bidragit till fred i mer än 200 år – måste det självfallet föregås av en djupgående konsekvensanalys där både för- och nack­delar offentligt prövas av samtliga riksdagspartier.En sådan analys har inte gjorts. Henrik Lindberg, ordförande KD Enköping, tycks mena i en replik (Dagen 13/11) att eftersom socialdemokraterna hittills sagt nej till en utredning bortfaller behovet av en sådan prövning och alternativet är snabbanslutning till Nato.

Så är det naturligtvis inte. B­ehovet kvarstår och är viktigar­e än någonsin. Men nu har KD låst sig vid en Nato-­anslutning och det var olyckligt och onödigt. KD:s medlemmar bör först få tillgång till en all­sidig utredning, som i god d­emokratisk ordning underställs intern och extern debatt. Ja, vi ska fortsätta att bygga goda relationer till Ryssland. Vi ska självfallet kraftigt protestera när Putin annekterar Krim och underhåller olagliga krigsoperationer i östra Ukraina. Och det har Sverige gjort på flera sätt, till exempel genom att kalla den ryske ambassadören till UD och EU:s sanktioner är viktiga – det ska göra ont när övergrepp i strid mot folkrätten sker. Läs slutreplik

Security Council Press Statement on Terrorist Attacks in Paris

The following Security Council press statement was issued today by Council President Matthew Rycroft (United Kingdom):

The members of the Security Council condemned in the strongest terms the barbaric and cowardly terrorist attacks which took place in several places in Paris on the evening of 13 November 2015, causing numerous deaths and injuries among civilians.

The members of the Security Council expressed their deep sympathy and condolences to the families of the victims, as well as to the Government of France.

The members of the Security Council underlined the need to bring the perpetrators of these terrorist acts to justice.

Tänk ef­ter före, Yngve Sunesson i Skånska Dagbladet

Ter­ror­an­greppet i Pa­ris i fre­dags kväll har av pre­si­dent Hol­lan­de tolkats som en krigs­hand­ling mot Frank­ri­ke. Så­väl om­fattningen som syf­tet gör att det inte är orim­ligt.

För första gången har där­för den franske pre­si­denten nu be­gä­rt EU:s stöd en­ligt ar­ti­kel 42:7 i EU-för­dra­get som fast­ställdes i Lis­sa­bon. Det­ta an­ger att ”om en med­lems­stat skulle ut­sättas för ett väp­nat an­grepp på sitt ter­ri­to­ri­um, är de öv­riga med­lems­staterna skyl­diga att ge den med­lems­staten stöd och bi­stånd med alla till buds stå­en­de me­del”, allt­så även mi­li­tära.
Den här ar­ti­keln finns i det för­svars­po­li­tiska av­snittet i för­dra­get. För bland an­nat svensk del finns där en un­dan­tags­klau­sul, som in­ne­bär att den ”sär­skilda ka­rak­tären” (al­li­ans­fri­heten) på ländernas för­svars- och sä­ker­hets­po­li­tik inte ska på­verkas. Sve­ri­ge är allt­så inte skyl­digt att med­verka mi­li­tärt i en ge­men­sam ak­tion. Läs ledaren

Statsministerns ord vid pressträffen med anledning av terroristattackerna i Paris, regeringen 14 november

Idag sörjer Sverige med det franska folket.

Terroristattackerna som vi har bevittnat under gårdagskvällen och natten är präglade av ett vidrigt hat och förakt mot människovärdet.

Vi tänker på offren och deras anhöriga, de föräldrar som förlorat sina barn, de barn som förlorat sina föräldrar, de liv som nu aldrig kommer att levas. Det här är fruktansvärda timmar för Europa.

En svensk är avliden, och vi har uppgifter om att en annan svensk är skottskadad. Vi har kontakt med deras anhöriga, och de ska veta att mitt och hela svenska folkets deltagande och sympati är hos dem. Våra hjärtan är med er. De franska myndigheterna forsätter givetvis sitt arbete, ett arbete som pågår så vi har inte alla officiella svar ännu. Läs hela informationen

Margot Wallström fördömer attackerna

Sverige fördömer gårdagens avskyvärda terroristhandlingar i Paris. De har riktats mot oskyldiga medborgare som dödats, och våra tankar går till offren och deras familjer. Terroristdåden är en attack mot demokratin och våra öppna samhällen. Dessa attacker skall mötas med beslutsamhet; terrorismen skall slås tillbaka och de ansvariga ska ställas till svars. Vi behöver också långsiktigt tackla grundorsakerna till terrorism, och stärka arbetet mot extremism och fanatism. Tillsammans ska vi stå upp för demokratin och för humanistiska värderingar.

Margot Wallström, utrikesminister

Stärkt nordiskt samarbete i försvars- och säkerhetspolitiken – summering av nordiskt försvarsministermöte

Det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco sammanfattades när de nordiska försvarsministrarna möttes den 10-11 november i Stockholm.

– Sverige har under 2015 tillsammans med våra nordiska grannar stärkt den gemensamma rösten på det säkerhets- och försvarspolitiska området genom att utöka dialogen och koordineringen mellan våra länder, säger försvarsminister Peter Hultqvist.Läs artikel

Inte sälja ut vår handlingsfrihet, kommentar till riksdagsdebatt om Sveriges säkerhetspolitik 12 november

”Det ska inte råda någon osäkerhet om den svenska säkerhetspolitiska linjen”, sade utrikesminister Margot Wallström i en interpellationsdebatt i riksdagen den 12 november. Hon var den enda företrädaren för de nuvarande regeringspartierna som yttrade sig i debatten. Inte heller någon företrädare för Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna deltog. Ändå representerade Wallström riksdagsmajoriteten i fråga om svensk Nato-anslutning. Den är avvisande. Men varför fick hon stå ensam? Inte ens en partikamrat kom till hennes understöd.

Läs merInte sälja ut vår handlingsfrihet, kommentar till riksdagsdebatt om Sveriges säkerhetspolitik 12 november

Den svenska beredskapen för terror är den sämsta på tjugo år, Mikael Holmström i DN

Kommentar:

I en orienterande artikel efter de senaste attentaten i Paris klargör reportern Mikael Holmström hur dålig den svenska krisberedskapen är. (Dagens Nyheter 16/11) Det politiska ansvaret faller tungt på alla regeringar och riksdagsmajoriteter under en tjugoårsperiod, konstaterar han. Att återupprätta ett fungerande civilförsvar ingår i den uppgift som inga politiska aktörer ännu har tagit på fullt allvar, nämligen att stärka Sveriges försvarsförmåga på alla plan. Att öva för storskaliga och kostnadsslukande insatser i främmande land bidrar inte därtill. Försvarsmaktens fokus ska ligga helt och hållet på det egna territoriet. Den ominriktningen av den svenska försvarsmakten måste ges full prioritet. Holmströms artikel

Osäkerheten om Nato ökar, svenska.yle.fi

­
­
­
­

I en färsk mätning för Yle säger 23 procent av de tillfrågade att de inte vet om Finland borde ansöka om medlemskap i militäralliansen. Det är betydligt fler än i motsvarande undersökning i fjol. I augusti 2014 var antalet osäkra 16 procent.

Samtidigt som de osäkra blivit fler har antalet finländare som säger ja eller nej minskat.Läs artikel