Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt, regeringen.se

Sverige har under lång tid varit starkt enga­gerat för att främja utveck­lingen av den inter­natio­nella humani­tära rätten i väpnade kon­flikter och för att stötta Inter­natio­nella brott­måls­domstolen och dess verk­samhet. Som ett led i detta arbete lämnar regeringen i proposi­tionen förslag till lag­ändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de så kallade Kampala­ändringarna avse­ende aggressions­brott och vissa andra ändringar i Rom­stadgan för Inter­natio­nella brott­måls­dom­stolen. Det föreslås även att aggressions­brott kriminali­seras i svensk rätt. För aggressions­brott ska dömas den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära hand­lande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressions­handling som till sin karaktär, svårhets­grad och omfatt­ning utgör en uppen­bar över­trädelse av Förenta natio­nernas stadga. Straffet ska vara fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år eller på livstid. Läs pressmeddelande