NATO military satellites prove vulnerable to cyberattacks: Report, airforce-technology.com

NATO satellites that are vital to military missions are vulnerable to cyberattacks, according to a study by the UK based Royal Institute of International Affairs, commonly known as Chatham House.

The satellites used currently are susceptible to a variety of cyber-attacks including GPS spoofing, which could cause missiles to miss their intended targets and redirect to aircraft, ships or ground forces.

Another flaw highlighted in the report is the lack of NATO ownership over the satellites the military uses. While the alliance owns ground-based infrastructure, it requires permission to access member states’ satellites before they can be used. Läs artikel

Danish Foreign Policy Review 2019, pure.diis.dk

Danish Foreign Policy Review 2019, udgivet af DIIS, er nu på gaden. Review indeholder i år tre fagfællevurderede forskerartikler, der analyserer centrale elementer i dansk udenrigspolitik.

* Rasmus Mariager og Anders Wivel bygger videre på deres tidligere udredning om beslutningsprocessen op til de danske militære engagementer i Kosovo, Afghanistan og Irak. Artiklen konkluderer, at Danmarks militære engagement primært var drevet af de politiske beslutningstageres villighed til at tilpasse sig USA’s forventninger om militært engagement, typisk endog før de var formuleret som konkrete ønsker fra amerikansk side.​

* Rasmus Brun Pedersen kigger på Storbritanniens og særlig Brexits rolle for dansk EU-politik med fokus på de danske forbehold. Artiklen anbefaler, at Danmark arbejder for at knytte Storbritannien så tæt som muligt til både den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og til det bredere samarbejde for at afbøde potentielle integrationsomkostninger i de kommende år.

* Louise Riis Andersen skriver om FNs rolle i dansk udenrigspolitik og påviser, at Danmarks forhold til FN på enkelte, meget centrale punkter har ændret sig afgørende. Det gælder især brugen af militær magt, fokuseringen på danske kommercielle interesser og vægtningen af indenrigspolitiske hensyn (især på migrationsområdet). På den baggrund argumenterer artiklen for, at det danske svar på krisen i den internationale retsorden bør være at genetablere FN som en hjørnesten i dansk udenrigspolitik.  Läs rapporten

Bekymrade utrikesministrar anser att bollen ännu är hos Iran gällande det internationella kärnavtalet, svenska.yle.fi

Under måndagen informerade det internationella atomenergiorganet IAEA att Iran har överskridit gränsen för anrikat uran.

På tisdag publicerade Frankrike, Tyskland, Storbritannien och en representant från EU en kommuniké där det framgår att länderna är mycket oroade över Irans agerande.

Kärnavtalet från 2015 som ingicks mellan Iran och de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhets råd, Tyskland och EU stipulerar att Iran får lagra upp till 300 kilogram låganrikat uran.

Iran meddelade i början av maj att de kommer dra sig ur avtalet. De hävdar att de svarar på USA:s återinförda sanktioner. I tisdagens uttalande står det att länderna är mycket oroade över överskridningen och att de inte kommer att svara på ultimatum från Irans sida. Vidare uppmanar länderna Iran att inte vidare eskalera situationen.

EU-länderna understryker IAEA:s viktiga roll gällande övervakning och genomförande av avtalet. Vidare beklagar ministrarna de sanktioner som USA har infört. EU-länderna skriver att de fortsättningsvis är förbundna till avtalet, vilket även kan innebära ett framtida lyftande av sanktioner till förmån för det iranska folket. Framtida beslut kommer fattas på basis av Irans agerande och huruvida de håller sig till avtalet från 2015 och icke spridningsavtalet. Eu-länderna uppmanar Iran att ta ny kurs och återgå till att följa avtalet.

I Kommunikén bedyrar länderna även att de ännu är villiga att arbeta för utökad handel med Iran. Läs artikel

 

Sea Breeze exercise underway in the Black Sea with Ukraine, NATO allies, navytimes.com

About 3,000 troops from 19 countries are taking part in military drills in the Black Sea, an exercise that has raised concerns in Russia.

The 12-day Sea Breeze 2019 exercise, involving Ukraine, the U.S., a dozen other NATO allies and a few other nations, began Monday in the northwestern part of the Black Sea. It will involve 32 warships and 24 aircraft. […]

Moscow has voiced concern about previous NATO’s drills near its borders, saying they threaten its security, while NATO allies have expressed worries about Russian military maneuvers. Läs artikel

En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor, regeringen.se

I promemorian behandlas vissa frågor relaterade till illegal hantering av vapen och explosiva varor. Därutöver behandlas frågan om det finns skäl att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. […]

Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas. […]

I uppdraget ingår att analysera om det finns skäl att ge regeringen möjlighet att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Vid behov ska författningsändringar föreslås.[…]

Förslag: Det införs en möjlighet för regeringen att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.
Bemyndigandet för Försvarsmakten bör införas i vapenförordningen. Läs PM och pressmeddelande

 

USA:s nya potentiella slagfält – Sverige

Per Blomquist

Försvarsministern ger USA ett nytt potentiellt slagfält på Sveriges markterritorium! Ja, försvarsminister Peter Hultqvist (S) har mycket att förklara i militära termer, då han föreslår vårt svenska territorium till slagfält för avskräckningsgiganten USA.

Att Sverige har fått en skicklig journalist till försvarsminister framgår av artikeln på DN-debatt (28/6), där han kort politiskt beskriver både ett hot mot Sverige och en räddning av Sverige med två av världens militärt starkaste krigsmakter inblandade. Han låter svenskt markterritorium bli slagfält till nytta för den ena kärnvapengiganten mot den andra.

Trots detta enorma militära insteg på svenskt markterritorium hävdar han: ”Sverige är och ska förbli militärt ­alliansfritt, men samarbetena med andra är omfattande och har stegvis fördjupats. Det är en av huvudpelarna i regeringens försvars- och säkerhetspolitiska strategi.”

Fel strategi! Sverige ska verka för avspänning mot krig för fred.

Läs mer

Fortsatt fördjupning av försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, regeringskansliet.se

Fortsatt fördjupning av det bilaterala försvarssamarbetet och säkerhetsläget i Östersjöregionen stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist stod värd för ett första officiellt möte med Finlands nye försvarsminister Antti Kaikkonen. […]

Det bilaterala försvarssamarbetet har fördjupats systematiskt under flera år och ska utvecklas ytterligare. Ett mycket långtgående och omfattande övningssamarbete och gemensam operationsplanering är några exempel. En viktig målsättning med försvarssamarbetet är att Sverige och Finland gemensamt ska kunna agera för att möta situationer i olika scenarier och konfliktnivåer, även i kris och krig. Försvarsdepartementet arbetar också med att fram ett lagförslag om snabbare beslutsförfarande med syfte att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet.

Den finska försvarsministern betonade att det är viktigt att samarbetet fördjupas inom alla de delområden som nämns i det samförståndsavtal om försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige som undertecknades i juli förra året. Syftet med samförståndsavtalet är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Läs pressmeddelande

 

Fast luftvärn på Gotland, forsvarsmakten.se

Den 1 juli fick stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av luftvärnssystem 23. Systemet tillför därmed också en ökad regional luftförsvarsförmåga. Beslutet togs av ÖB personligen och är en viktig del i Försvarsmaktens fortsatta tillväxt. […]

Luftvärnssystem 23 är ett markbaserat luftvärnssystem med medellång räckvidd. Sedan tidigare har stridsgruppen på P 18 tilldelats två plutoner med fyra luftvärnskanonvagnar 90 vardera. Det nya systemet ökar räckvidden betydligt i jämförelse med det som förbandet har i dag.

Dagens system är svenskt och konstruerat av Saab och består av en spaningsradar, PS 90, samt en eller flera eldenheter. Den effektiva räckvidden på roboten uppgår till cirka 15-20 kilometer. Systemet kan ha två robotar i luften samtidigt och varje robot kan nå en hastighet på över 3 mach. Läs pressmeddelande

Fördjupningens risker

Utgivarna

Försvarsminister Peter Hultqvist har skrivit en linjeartikel. Sverige ”fördjupar” sitt samarbete med andra länder och med organisationer, det vill säga med Nato, upplyser han där. Detta sker i syfte att skapa ”reella möjligheter att verka tillsammans i en krissituation”. Sådant samarbete är ”centralt för utvecklingen av vår militära förmåga såväl nationellt som internationellt”. Det är rentav ”en av huvudpelarna i regeringens försvars- och säkerhetspolitiska strategi”.

Läs mer

Svensk officer på gränsen: Intressant dag, eposten.se

Den svenska delegationen på gränsen mellan Nord- och Sydkorea fick varken se Donald Trump eller Kim Jong-Un under söndagen, men gläds åt mötet.

En intressant dag, säger Lars-Olof Corneliusson, generalmajor på plats vid den demilitariserade zonen.[…]

Under natten och morgontimmarna pågick intensiv aktivitet i området, säger Lars-Olof Corneliusson. Sedan en månad tillbaka är han en del av den svenska styrkan vid den demilitariserade zonen, DMZ, på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Det vi ser är att det skett samtal mellan Nord- och Sydkorea, människor kommer in och ut och man utnyttjar de blå husen här för samtal, säger han till TT över en förvånansvärt stabil telefonlina på söndagsmorgonen svensk tid. […]

Den svenska delegationen befinner sig inte i direkt anslutning till den plats där de två toppledarna möttes på söndagseftermiddagen lokal tid. Men det bekommer inte generalmajor Corneliusson nämnvärt.

-Jag tror inte att jag kommer att få se någon av dem. Men det är inte min roll, säger han.

TT: Blir man inte lite nyfiken ändå?

Det är inte viktigt för mig att se. Det jag tycker är positivt är att man träffas, att man möts och håller dialogen i gång. En intressant dag, i alla fall. […]

Bakgrund: Sverige vid DMZ:

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem officerare, samt Polen med två officerare som i kortare perioder årligen deltar i arbetet. Läs artikel

 

”Nato-medlemskap hjälper inte vid ett angrepp”, dn.se

Michael Causil, fänrik på Försvarshögskolan

[…] Måste Sverige klara sig på egen hand för att lyckas med ett bra försvar? Nej, det kräver ett nära samarbete och en gemensam försvarsplanering för att tillsammans med andra nationer kunna hantera ett väpnat angrepp. Angreppen måste kunna hanteras tillsam­mans direkt när de inträffar.[…]

Om en utomstående nation med en egen agenda ska agera inom Sveriges gränser är det viktigt att vi delar samma värde­ringar gällande försvaret av de civila. Om det är viktigare för en utomstående nation att deras egen trupp på marken skyddas och motstån­daren befinner sig i anslutning till svenska civila finns risk att en sådan nation riskerar ett högre skadeutfall av civila än vad Försvarsmakten hade gjort.

Exempel på detta går att urskilja genom den amerikanska användningen av drönare i Mellanöstern då terrorledare bekämpats, oftast med ett högt civilt skadeutfall. Sådana operationer hade inte tillåtits inom Sveriges gränser om syftet är att försvara Sverige och vår befolkning. Således måste agendan mellan Sverige och vår samarbetspartner vara den­samma.

Sverige bordedärför satsa på att ytterligare öka samarbetet med andra nordiska länder. Ett sådant samarbete skulle innebära många för­delar. Våra liknande kulturer, natur, värde­ringar och i vissa fall språk ger goda förutsätt­ningar. Närheten skapar goda förutsättningar till många och integre­rade militära övningar där försvaret av Norden gemensamt kan plan­eras. Läs artikel

10 000 arbeids­timer hvert år, dagbladet.no

Hvor mye koster kampflyene som Norge kjøper av USA? Forsvaret bruker 10 000 arbeidstimer hvert år på å finne svaret.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har spurt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hva totalprisen for kampflykjøpet er, basert på dagens dollarkurs.

«Hele prosessen er tidkrevende (om lag 5 måneder), og involverer både norske og amerikanske aktører. Ressursene for å gjennomføre de årlige usikkerhetsanalysene er anslått til om lag 10 000 arbeidstimer», skriver statsråden i sitt svarbrev. I brevet lover han å gi Stortinget et «oppdatert estimat», men først i statsbudsjettet for neste år.

– Det er jo helt absurd at regjeringen må bruke 10 000 arbeidstimer hvert år bare på å beregne hva kampflykjøpet egentlig koster, sier Fylkesnes, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det illustrerer hvor lite kontroll de har på kostnadene, legger han til. […]

Overfor Dagbladet tar Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til orde for at Riksrevisjonen gransker hele kampflykjøpet.

– Varsellampene har blinka for dette skandalekjøpet helt siden den rødgrønne regjeringa, med borgerlig støtte, gikk inn for det svinedyre bombeflyet F-35, som er langt bedre egnet til en USA-styrt angrepskrig enn forsvar av Norge, hevder Moxnes. Läs artikel