On the Legality of the Russian Vetoes in the UN Security Council and the Harsh Reality of International Law, opiniojuris.org

Turning now to the question of the legality of Russia’s vetoes, let me put it succinctly: Russia’s veto on April 10, and its previous eleven vetoes on draft resolutions relating to Syria, were lawful. In fact, each of the 203 vetoes (for the full list: see here) cast by the five Permanent Members of the UN Security Council since the veto was first exercised by the Soviet Union on February 16, 1946, were lawful.[…]

Professor Trahan suggests that the Russian veto represents an abuse of power. She writes: “It is time to recognize that the veto power is being abused in a way never anticipated when the Charter was drafted.” She also claims that the veto “had absolutely nothing to do with blocking investigations and/or prosecution of atrocity crimes.”

Again, I respectfully disagree. Russia, and the other Permanent Members, have exercised the veto exactly as anticipated when the UN Charter was negotiated. This is patently apparent from a careful perusal of the Charter’s travaux préparatoires. Unsurprisingly, the veto was the most controversial aspect of the UN Charter when it was being negotiated in San Francisco. Many delegations expressed misgivings about extending such a prerogative to the Permanent Members and worried about the potential for its abuse. Therefore, led by Australia’s Foreign Minister Herbert Evatt, the future UN Member States submitted a questionnaire to the future Permanent Members to invite them to clarify the limitations on the veto and the situations in which it would and would not be exercised.

In response, the future Permanent Members submitted a joint statement that revealed that the veto was designed to be a virtually limitless power to prevent the Security Council from taking any action that a Permanent Member considered threatening to its vital interests. Läs artikel

Forsker: Vi bør ikke ta Norges sikkerhet for gitt, forskning.no

Alle er mer alene nå, også Norge. Slik oppsummerer norsk forsker det sikkerhetspolitiske bildet i verden.[…]

En av konklusjonene er at stormaktsrivalisering og svekkede internasjonale institusjoner vil øke usikkerheten for alle, men spesielt berøre små stater som Norge. Stormakter kan sikre egne interesser gjennom maktkamp dersom internasjonale spilleregler settes til side. Men for små stater er maktkamp ikke et alternativ, forteller Larsen, som tidligere har vært statssekretær i UD og stabssjef for NATOs generalsekretær.

– Norsk sikkerhet er forankret i Vesten, og Vesten har vært drivende i utviklingen av en rettsbasert verdensorden med FN i spissen. Når makt skyves vekk fra det vestlige fellesskapet, ikke minst til Asia, ser vi at det også påvirker stabiliteten i den verdensordenen vi har kjent siden andre verdenskrig.[…]  Bare USA har militær styrke og teknologisk kraft til å komme Norge til unnsetning hvis landet trues, og Europas militære avhengighet av USA er større enn kanskje noen gang siden andre verdenskrig, ifølge forskeren.

Når det gjelder politisk samarbeid, trekker Larsen også her frem sammensetningen i befolkningen som en faktor som er med på å endre USAs forhold til Norge – og Europa: I den nye oppsummeringen skriver han at befolkningen i USA blir gradvis mindre europeisk, mindre norskamerikansk, mer latinamerikansk og mer asiatisk for hver ny generasjon amerikanere som vokser opp. Dette påvirker historiske og kulturelle bånd på tvers av Atlanteren, påpeker forskeren. Läs artikel

Hammarskjöld och Acheson

Mats Björkenfeldt

Henrik Berggrens Dag Hammarskjöld. Att bära världen (Bokförlaget Max Ström, 2016) bör här uppmärksammas. På s. 137 skriver Berggren: ”En del av hans [Hammarskjölds] framgång var att han lyckats rubba maktbalansen mellan säkerhetsrådet, där de fem permanenta medlemmarna hade vetorätt, och generalförsamlingen, som dominerades av småstaterna.

Läs mer

EU-kommisjonen varsler milliardsatsing på forsvar, nettavisen.no

EU-kommisjonen setter av 19,5 milliarder euro til EUs nye forsvarssatsinger i det ferske forslaget til budsjettplan for årene etter 2020.

EU har det siste året rullet ut omfattende satsinger på felles europeisk forsvar. Det får store konsekvenser for langtidsbudsjettet som nå skal meisles ut for sjuårsperioden fra 2021 til 2027. […]

Av dette skal 13 milliarder gå til det europeiske forsvarsfondet, et fond som skal finansiere forskning og utvikling av nye våpensystemer. Norge driver for tida med intens lobbyvirksomhet overfor Brussel for å få lov til å bli med i denne satsingen.

I tillegg er 6,5 milliarder euro satt av til tiltak for å gjøre det lettere å flytte våpen og militærstyrker raskt over landegrensene innad i EU. Läs artikel

Global military spending remains high at $1.7 trillion, sipri.org

Total world military expenditure rose to $1739 billion in 2017, a marginal increase of 1.1 per cent in real terms from 2016, according to new figures from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). China’s military expenditure rose again in 2017, continuing an upward trend in spending that has lasted for more than two decades. Russia’s military spending fell for the first time since 1998, while spending by the United States remained constant for the second successive year. The comprehensive annual update of the SIPRI Military Expenditure Database is accessible from today at www.sipri.org.

Läs pressmeddelande

Dåraktigt lägga ned flygverkstad, Hans Bulow, sydostran.se

Det som beslutades av FMV, Försvarets materielverk år 2013 är en skandal. En totalt tondöv myndighet beslutade då att lägga ned flygverkstaden på F 17 i Kallinge.

Sydöstran berättar på nyhetsplats att FMV numera återanställer flygtekniker i Kallinge. Det som fackklubben Seko sade före nedläggningen av flygverkstaden visade sig vara rätt. Seko-klubbens ordförande Jan Salomonsson konstaterar i en intervju för Sydöstrans reporter Jens Svensson att FMV:s beslut ”är det sämsta beslut som överhuvudtaget har fattats”. Den socialdemokratiske försvarspolitikern Peter Jeppsson från Blekinge konstaterar att ”sent skall syndaren vakna”. Allan Widman, L, som är försvarsutskottets ordförande säger till Sydöstran: – Detta bekräftar att det var ett misstag att stänga ned flygverkstaden från första början. […]

Man behöver inte vara expert för att förstå att en flygflottilj som ligger intill Sveriges marinbas och i närheten av den ryska flottbasen i Baltijsk på andra sidan Östersjön måste ha en verkstad på flottiljen. Alla försvarspolitiker har en läxa att lära när det gäller omorganisationer i försvaret. Det är politiker som skall styra – inte byråkrater på FMV.[…]

När spänningarna ökat i Europa mellan Ryssland och Nato och i Östersjöområdet måste F17 naturligtvis ha sin flygverkstad på rätt plats i Kallinge. Läs ledaren

Rysslands militärutgifter minskar medan världens ökar, dn.se

För första gången sedan 1998 minskade Rysslands militära utgifter förra året. Samtidigt ökade världens totala kostnader, enligt en rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri.

– Att Ryssland minskar sina militära utgifter med 20 procent har främst ekonomiska skäl. Oljeprisets fall har gjort att de inte har råd att fullfölja sina ambitiösa planer att modernisera på samma sätt som tidigare, säger Pieter Wezeman som är forskare på Sipris projekt om vapen och militärutgifter. […]

– Allt pekar på att Donald Trump kommer att få igenom en kraftig ökning under 2018. Han vill att USA ska fortsätta att vara det ledande landet i världen, framför allt med tanke på Kina, Ryssland och situationen i Mellanöstern, säger Pieter Wezeman. […]

2017 var Natos utgifter 52 procent av världens totala försvarsutgifter. Läs artikel

Persson fyllde folkparken på första maj, kkuriren.se

[…] Göran Persson lyfte upp fyra frågor, som han uppfattar som viktigast inför valet och föreslog i praktiken en hel valrörelse för S. Frågorna handlade om pensionerna, vinster i skolan, kommunalskatterna och alliansfrihet. När det gäller pensionerna sa han, att Sverige kanske har världens främsta pensionssystem, men för låga pensioner. […]

Persson vill också att S säger tydligt ja till alliansfrihet.

– Inte bara från alliansregeringen, sa han och drog ned skratt.Läs artikel

En fridsam betraktelse, Anders Björnsson

Av en händelse snavade jag över det frivilliga försvarets dag på Rådhustorget i Norrköping i lördags.

Stor tillströmning av besökare och invånare. På plats fanns radiosändare och hemvärnsmän tillsammans med flera andra organisationer som har med landets allmänna beredskap att göra: Missing People, Sjöräddningssällskapet, en förening som tar hand om viltolyckor. Det finaste föremålet var en gammaldags fälttelefon kopplad till tråd. Nej, den var inget museiföremål. Tråddragare finns fortfarande inom totalförsvaret, försäkrade man mig. It-hysterin har inte slagit ut beprövade funktioner helt och hållet.

Tillbaka till hotellrummet: då hade mitt epost-system brutit samman! Jag kunde under två dygn inte sända och efter ett tag inte heller ta emot e-meddelanden. Min medverkan på den här sajten bygger dock på digitala leveranser, inte en utan flera gånger varje dag. Nu blev det verkligen komplicerat. Sambandet med de övriga utgivarna upphörde. Jag hade ett dagsprogram som gjorde att jag inte kunde gräva ned mig i problemet, och eftersom det var helg, fanns inte heller någon naturlig support att tillgå. Först på Valborg hade situationen återgått till det normala.

Läs mer

Finland i skuggan av Ryssland, överstelöjtnant Jan Forsberg, pennanochsvardet.se

På en fråga till en hög finsk officer om han ser några problem med den 134 mil långa landgränsen mot Ryssland, så svarar han det hade varit ännu större problem om vi inte hade en landgräns österut! Finland firar 2017 sitt 100 års jubileum som en fri nation. Landet har präglats av förhållandet till grannlandet i öster.[…]

Sedan andra världskriget har Finland alltid insett artilleriets betydelse. Utöver de drygt 700 artilleripjäserna förfogar den finska armén över 698 12 cm granatkastare. Därutöver finns det 75 raketartilleripjäser. Detta är ett system som helt saknas i den svenska armén. De finska raketartillerisystemen MLRS M270 skjuter 22,7 cm raketer med en vikt på 306 kg i salvor om 12 raketer per fordon. Salvan skjuts på under 40 sekunder. Räckvidden för systemet är i grundversionen 32 km, men med specialraketer kan upp till 120 km räckvidd erhållas. MLRS-systemet tillverkades ursprungligen av USA och fortfarande finns systemen i sex Natoländer. Danmark sålde sina till Finland för några år sedan. […]

Den allmänna värnplikten och utbildning av hela den tjänstdugliga manliga åldersklassen ger på ett kostnadseffektivt sätt de finska stridskrafterna ett bra tillskott på kompetens. Den frivilliga militärtjänsten för kvinnor utvecklas även som en del av det totala systemet. Antalet kvinnor som tjänstgör i krishanteringsuppdrag försöker man utöka. Mönstringssystemet förbättras genom att de värnpliktigas specialkompetenser och förmågor beaktas. Den finska reservens utbildningssystem är en helhet, i vilken ingår försvarsmaktens repetitionsövningar och frivilliga övningar samt Försvarsutbildningsföreningens kurser.

Förändringar i omvärlden visar på vikten av att det finska samhället har förmåga att klara av kriser, och i detta spelar försvarsviljan en viktig roll. Försvaret är hela folkets sak, och finländarnas höga försvarsvilja är grunden för försvarsförmågan. En viktig del upprätthålls genom organisationerna som utför frivilligt försvarsarbete. Den stora försvarsviljan upprätthålls i Finland genom kvalitet i utbildning av de värnpliktiga. Därutöver genom att det frivilliga försvarsarbetet stöds av den finska försvarsmakten. Försvarsutbildarna i Finland har utvecklats till en strategisk partner för den finska försvarsmakten. Målet är att stärka det frivilliga försvarets roll i det lokala finska försvaret av hembygden. Sverige kan lära av Finland i mer än ett avseende! Läs artikel

Robustare försvar målet för stabsflytt, unt.se

Arméstabens flytt till Enköping är rationell och logisk när det nationella försvaret ska bli robust och uthålligt anser arméchefen, general Karl Engelbrektson. […]

– Vi omorganiserar och bygger ett robust nationellt försvar. Att inte längre ha staberna samlade i Stockholm är en del, att ha våra verksamheter i lokaler som vi har full rådighet över, är en annan del, säger Karl Engelbrektson.[…]

Är armén mera underfinansierad än flyget och marinen?

– I en obalanserad ekonomi har det varit viktigt att bevaka gränserna och då har mycket gått till flyget och marinen. Armén har ett relativt stort återtagande, säger Karl Engelbrektson. Läs artikel

I rute foran Trident Juncture, forsvaret.no

– Samarbeidet med Norge er eksepsjonelt, og planleggingen går svært bra, sier admiral James G. Foggo, sjef for høstens store NATO-øvelse i Norge.

Den amerikanske admiralen har denne uken besøkt Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen skal holdes i Midt- og Øst-Norge til høsten, og minst 35 000 soldater fra rundt 30 land ventes å delta. Det blir den største militærøvelsen i Norge på flere tiår.

– Våre medlemsland stiller med 35 000 soldater, 70 skip og rundt 130 luftfartøy til øvelsen. For NATO er det svært viktig å vise at vi kan beskytte og avskrekke i alle geografiske deler av alliansen, sier admiralen.[…]

Blant annet vil Norges langstrakte og kompliserte kystlinje sette de utenlandske styrkene på flere prøver, blant annet ved landsettingsoppdrag. Den erfaringen blir viktig, mener Trident Juncture-sjefen:

– Enhver militærstyrke som skal operere over hele verden, må være allsidig. […]

Øvelsen planlegges og styres fra NATO-kommandoen i Napoli, og ifølge den amerikanske admiralen går arbeidet helt etter planen. Mandag møtte han forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og flere andre norske militærledere. Läs artikel