Missad chans till rysk demokrati, Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren

…Till allt detta kom så västmakternas oförmåga att förstå Rysslands behov att framstå som en jämlike. President Bush hade av allt att döma gett Gorbatjov en muntlig försäkran att Nato skulle vara återhållsamt och i vart fall inte placera trupp i forna DDR. Clinton och sonen George W upptog ändå tio östliga stater i Nato. Samtidigt upprättades i två steg ett Nato-Rysslandsråd för samarbete. Det visade sig dock inte räcka för att stärka förtroendet.

Bristen på framsynthet i den västliga Rysslandssynen är uppenbar. Man kan förstå att många ryssar uppfattar att Vladimir Putin, president år 2000, har återupprättat Ryssland som stormakt och fått ordning på ekonomin.

Men bristen på insikter om ryska synsätt ursäktar på intet viss hur Putin upprättat en auktoritär regi. Under dryga 15 år har han stegvis krossat fria medier, brutit mot internationella gränsavtal, aktiverat militären men inte reformerat ekonomin.

Rysslandshistorikern Kristian Gerner skriver i Axess nr. 9/2016 om hur hemliga polisen KGB under Berija och hans sentida efterföljare Andropov insåg behovet att drastiskt förändra sovjetsystemet. Men de hindrades av kommunistpartiets ideologer. Nu hindras Putin inte av något parti. KGB-officeren Putin och hemliga polisen har greppet.

Men denna gång tycks det inte finnas en klarsyn om att ekonomin måste reformeras. Resultatet blir återigen stabilitet men stagnation. Läs  artikel

Får vi mat på bordet om någonting händer? Bo Dockered fd ordförande Folk och Försvar och LRF, gp.se

…Debatten måste handla om hur vi skall fylla totalförsvarsbegreppet med innehåll. Hur skall civilförsvaret återupprättas? Behöver vi återinföra allmän värnplikt? Vilken roll skall frivilligorganisationerna ha och behöver de stärkas? Ett Natomedlemskap har ju framförts som den enda lösningen av flera politiska partier, i skuggan av Donald Trump verkar den debatten ha avstannat. Kanske bäst så just nu?…

Nu stundar Folk och Förvars årliga konferens i Sälen. Grunden för Folk och Försvars bildande var att skapa ett brett förankrat forum för en debatt om försvarsfrågor och samhällsutveckling. Vad vi som medborgare nu vill höra är en seriös debatt om totalförsvaret och inte någon plakatpolitisk pajkastning. En väsentlig fråga som måste upp på bordet nu om försvarsdebatten skall framstå som trovärdig är enkel men viktig; finns mat att tillgå om någonting händer och vilken beredskap behövs för att garantera detta? Utan att ta i denna fråga faller trovärdigheten som ett korthus då det gäller vårt framtida försvar. Läs artikel

Jan Björklund: ”Sverige måste starta snabb upprustning”, dn.se

Trots att Ryssland fortsätter sin upprustning så försvagar Sverige i praktiken sitt försvar. Därför måste Sverige nu snabbt rusta upp och redan i år öka försvarets anslag med fyra miljarder kronor extra, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund. Fram till 2020 behöver 28 extramiljarder satsas på försvarsbudgeten som ska vara fördubblad 2026…

– Vi flyttar ett kompani till Gotland, och det är bra. Men det som pågår nu är ingen upprustning. Tvärtom ska flygvapnet minska från 96 till 60 Jas-plan. Det försvarsbeslut som nu gäller är i själva verket en försvagning av svensk försvarsförmåga, säger Jan Björklund…

– Skulle det bli en konflikt runt Baltikum så kommer Sverige att dras in med mycket, mycket stor sannolikhet. Att vi skulle hålla oss utanför är inte realistiskt, vi kan dras in först. Sverige är den största innehavaren av både sjöterritorium och luftrum i Östersjön. Inte minst Gotland ligger mitt i med hamnar, flygplats och baseringsmöjligheter för luftvärn och annat som många aktörer skulle vara intresserade av. Men ju starkare försvar vi har, desto mer avskräckande är det naturligtvis, argumenterar Jan Björklund. Läs artikel

 

Lv 6 ska få robotar för miljarder, Hallandsposten

Samtidigt som luftvärnet i Halmstad förbereder sig för att utbilda soldater på nya robotar ska det i vår fattas beslut om inköp av ytterligare ett robotsystem. Prislappen beräknas den här gången ligga på över tio miljarder kronor…

Tanken är att det ska fylla gapet som finns mellan luftvärn mot lågtflygande angripare och Gripen-flygplanen som kan försvara över stora ytor. De nya robotarna ska framför allt skydda storstäder, flygbaser och geografiskt viktiga platser som Gotland. Läs artikel

Tung chef: Försvaret saknar 30 miljarder till 2020, svd.se

Försvarsmakten saknar upp till åtta miljarder om året för att kunna genomföra den nuvarande försvarsuppgörelsen på rätt nivå och på utsatt tid, totalt runt 30 miljarder. Det hävdar Anders Carell, tung chef inom Försvarets Materielverk (FMV), för SvD.

– Vi har inte pengar som räcker för att leverera en försvarsmakt med det antal materielsystem och soldater till den kvalitet och på den tid som anges i försvarsbeslutet 2015, säger Anders Carell, brigadgeneral och chef för arméns system- och produktionsledning vid FMV, till SvD…

Enligt Anders Carell stod det klart redan från början att försvarsbeslutet var ekonomiskt otillräckligt.

– I underlaget inför försvarsbeslutet kunde Försvarsmakten relativt säkert säga att man var underfinansierade med fyra miljarder per år i den strukturen. Läs artikel

Ministern ”Vi håller på att höja Sveriges militära förmåga”, dn.se

Den pågående upprustningen av försvaret och ett ökat samarbete med olika länder och organisationer kommer att stärka Sveriges försvar. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i en kommentar om svenskarnas låga förtroende för försvarsförmågan i DN/Ipsos undersökningen.

– Vi håller på att höja den militära förmågan genom försvarsbeslutet. Det är ett sätt att möta den omvärldsförändring som vi ser, men det är också en signal på att vi tar den nya situationen på allvar. Det är också en signal till våra samarbetspartners att vi bidrar till ökad militär säkerhet, säger Peter Hultqvist…

Peter Hultqvist menar att effekten av åtgärderna inom försvaret ännu inte har fått genomslag, vilket kan vara en förklaring till förtroendekrisen. Att öka anslagen ännu mer anser han därför inte vara nödvändigt.

– Det är effektivare att fullfölja det beslut som riksdagen har fattat och vi jobbar intensivt med de här frågorna. Men saker sker inte över en natt. Det är komplexa system och övningverksamheter som tar tid att stärka upp. Sedan tillkommer personal- och infrastruktursituationen, säger han. Läs artikel

Höj försvarsanslaget med 500 miljoner i vårbudgeten, Anna Kinberg Batra (M), Karin Enström (M), Ulf Kristersson (M), Hans Wallmark (M) på DN Debatt

Oron i Sveriges närområde och i omvärlden påverkar i allra högsta grad vårt land. Vi står inför stora utmaningar.

Ryssland har ökat sina militära utgifter och höjt sin militära förmåga. I Georgien, Ukraina och Syrien har landet visat att man inte tvekar att använda militärt våld för att främja sin politiska agenda. Samtidigt ökar hackerattackerna, desinformationskampanjerna och propagandan riktade mot Sverige och andra länder. Den svenska militära underrättelsetjänsten har påvisat att avsändaren är tydlig: Ryssland…

Nästa försvarsbeslut planeras först år 2020. Men läget i omvärlden försämras snabbt redan nu. För att ytterligare höja försvarsförmågan här och nu behöver minst 500 miljoner kronor skjutas till redan i år, exempelvis i vårändringsbudgeten. Dessutom föreslår vi att försvarsanslaget höjs med 2 miljarder kronor 2018, vilket sedan ökar till 3 miljarder kronor per år i permanent höjning av anslagen från 2019 och framåt. Totalt innebär det att försvaret får 8,5 miljarder kronor extra under nuvarande inriktningsperiod utöver de redan beslutade resursökningarna.

Vi skulle välkomna en bred samsyn om ytterligare ökade resurser till Försvarsmakten. Detta kan bli verklighet om regeringen redan i vårändringsbudgeten ökar anslagen och på så vis bygger vidare på nu gällande försvarsbeslut. Dessutom måste försvarsberedningen som förbereder nästa försvarsbeslut rusta Sverige för en långsiktigt hållbar försvarsförmåga, både för egen del och för att kunna agera i viktiga internationella sammanhang och strukturer. Läs artikel

Borgarnas farhågor om Jas 39 E tagna ur luften, försvarsminister Peter Hultqvist i Göteborgs-Posten

Påståendet att den svenska flygmotorkompetensen går i graven är anmärkningsvärt, liksom att placera regeringen i centrum för förhandlingar som ska föras mellan FMV och Saab samt mellan Saab, General Electric och GKN. Borgarna borde veta bättre, skriver Peter Hultqvist (S).

Det är anmärkningsvärt att dessa företrädare hävdar att den svenska flygmotorkompetensen går i graven. Lika anmärkningsvärt är det att de vill använda riksdagen som plattform för att tillförsäkra ett enskilt företag en särskild roll i Jas 39 E-projektet. Borgarna borde begripa hur rollfördelningen ser ut vid en upphandling. De borde veta att det är fel att på detta sätt placera regeringen i centrum för den förhandling som ska föras utifrån affärsmässiga utgångspunkter, ytterst mellan myndigheten FMV och Saab, men också mellan företagen Saab, General Electric och GKN. Det borgarna föreslår kan riskera totalekonomin och även skapa förseningar i Gripenprojektet. Konsekvenserna för ett försenat Gripenprojekt verkar de inte ha tänkt på…

I dag utför företaget GKN bland annat underhåll och produktstöd för motorn i Jas 39 C/D. De har även kompetens och resurser för att i samverkan med General Electric ta ett betydande ansvar för underhållet även för Jas 39 E. Det finns inget som i dag pekar på att det i sådana fall skulle vara nödvändigt att skicka hela motorer till USA för underhåll. Dessa grundförutsättningar var både regering och opposition väl införstådda med när den dåvarande Alliansregeringen i januari 2013 beslutade om utveckling och ombyggnation av 60 Jas 39 C/D till Jas 39 E.

Som försvarsminister följer jag aktivt upp statens beställning av Jas 39 E. Endast en lösning som tillgodoser Försvarsmaktens behov av operativ tillgänglighet i stridsflygsystemet är tillfredsställande. Det ligger också i regeringens mandat och ansvar att säkerställa detta. Läs artikel

Bara var tionde svensk litar på försvaret – Finland ökar trots det samarbetet, svenska.yle.fi

Tiilikainen har en kompletterande förklaring till varför svenskarnas förtroende på försvarsförmågan sviktar.

– Folk frågar sig säkert om den här tidsramen är tillräcklig, hinner Sverige. Det här återspeglar sig i ett minskat förtroende för det svenska försvaret, tror Tiilikainen på Utrikespolitiska institutet.

En annan osäkerhetsfaktor är valet av Donald Trump till ny amerikansk president. Sverige har ju arbetat för bilaterala försvarsarrangemang med USA.

– Man vet inte hur den nye presidenten och administrationen ser på sådana bilaterala lösningar, det vill säga om USA är lika villigt som förr att satsa på försvarssamarbete med mindre länder, det får vi se då det tillträder, säger Teija Tiilikainen.

Finlands säkerhetspolitiska lösning grundar sig rätt långt på att vi förlitar oss på ett försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. Om svenskarna själva inte kan lita på sitt försvar, borde då Finland lita på det svenska försvaret?

– Sveriges marin och flygvapen är mycket utvecklade och det är särskilt med det svenska flygvapnet som Finland samarbetar hela tiden, säger Kanerva.

Samarbetet går ut på gemensamma övningar och att skapa sig en gemensam lägesbedömning.

– Erfarenheterna av det här samarbetet är mycket goda och uppmuntrande, säger försvarsutskottets ordförande.

Avsikten är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan det finländska och svenska försvaret.

– I den här frågan hör jag till de radikala för jag ser det som oundgängligt för Finland och jag vill inte sätta några gränser för hur långt försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige kan gå. Läs artikel

Putin uppvaktar hundraåringen Finland, svenska.yle.fi

Ryssland president Vladimir Putin besöker Finland i år med anledning av Finlands 100-årsjubileum.

På det ryska presidentkansliets webbplats står det att Putin med glädje tar emot president Sauli Niinistös inbjudan att fira Finlands hundra år av självständighet. På presidentkansliets webbplats finns ett sammandrag av president Putins jul- och nyårshälsningar till utländska statsöverhuvuden.

Datum för besöket framgår inte.

Putins senaste Finlandsbesök var i juli 2016. Han och president Niinistö träffades då på Gullranda i Nådendal. Läs artikel

Slik takler finnene Russland, aldrimer.no

– Jeg er ikke redd for at Russland skal gå til angrep på Finland, sa Finlands president Sauli Niinistö i høst. Men den finske regjeringen holder likevel et våkent øye østover. Her er de «offisielle» finske rådene for å takle den krevende naboen Russland.

Hva kan egentlig Norge lære av Finland i møte med Russland? Spørsmålet er aktuelt, ettersom Finland og Norge har valgt to litt ulike strategier i møte med den store naboen.

«For Norges del har det vært opp- og nedturer (i forholdet til Russland), der 2016 endte med et nytt bunnivå med russiske beskyldninger om at Norge er USAs nye vaktbikkje i nord», heter det blant annet i en fersk rapport som ble levert på den finske statsministerens kontor 27. oktober.

Finland anses også som en del av Vesten, men får bedre skussmål fra offisielt russisk hold enn i russiske medier…

“NUPI-forsker Julie Wilhelmsen rådet nylig norske myndigheter til å innta en mer selvstendig posisjon overfor Russland, litt ala det Finland har gjort.

– Jeg lurer på om det ikke kunne vært smart av Norge å være litt mer diskuterende, tvilende, ha litt mer integritet. Vi kunne kanskje fått mer respekt og gehør ved å være litt mer selvstendig overfor USA – kanskje også i måten vi forholder oss til Russland på. Tross alt har Norge en unik erfaring med Russland. Nå har vi Stoltenberg i NATO, og Forsvarsdepartementet har veldig tette bånd til Pentagon, så vi har anledning, sa Wilhelmsen under et debattmøte på Litteraturhuset 24. november i år, der temaet var Norges forhold til Russland. “Läs artikel

Försvaret får inga extrapengar, di.se

På söndag kommer statminister Stefan Löfven till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen för att presentera en ny säkerhetsstrategi. Men några pengar till försvaret har han inte packat med sig på resan.

I mellandagarna öppnade samtidigt moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson i en Di-intervju för ytterligare miljard- tillskott de närmaste åren.

”Jag tror att vi måste förstärka försvaret före 2020, inte bara nya vapensystem på lång sikt, utan även ökad förmåga tidigare än så”, sa han i intervjun…

Just nu pågår inga diskussioner i regeringen om att öka försvarsanslagen före 2021, erfar Di från två av varandra oberoende regeringsnära källor. Både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström ska stå bakom den här officiella linjen.
”Vi avvaktar den nya försvarsberedningen”, säger Åsa Lindestam (S), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott. Läs artikel