Anförande av ambassadör Olof Skoog vid öppen debatt i FN:s säkerhetsråd om Mellanöstern, inklusive Palestinafrågan, regeringen.se

New York 17 januari

…Sweden’s long standing engagement on the Middle East Peace Process is based on international law, including human rights and international humanitarian law. It was our support for the two-state solution and our desire to make the parties less unequal that led us to recognise the State of Palestine in 2014.

The international community has an important role in moving from words to action by helping to break the current deadlock and finally ending the occupation that started 50 years ago. We welcome the adoption of Security Council resolution 2334, which is a milestone towards resumed efforts to save the two-state solution. We must now encourage the parties to swiftly implement its provisions, as has been said by everyone in this chamber today. Läs talet

Anförande av Olof Skoog, Sveriges ständige representant till Förenta Nationerna, vid FN:s säkerhetsråds debatt om icke-spridning, regeringen.se

New York 18 januari

…Sweden welcomes the report of the Secretary-General, which finds that implementation, overall, is on track. We commend the Government of the Islamic Republic of Iran for its compliance with its nuclear related obligations, as evidenced by the reports of the International Atomic Energy Agency (IAEA). The fact that there has been no information indicating activities in contravention of restrictions regarding ballistic missile activity and related technology is welcome. It is also promising that the procurement channel process is working, in line with the agreement. Läs talet

Uttalande med anledning av säkerhetsrådsresolution om situationen i Gambia, regeringen.se

…Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige aktivt verkat för att det gambiska folkets vilja och resultatet från presidentvalet 1 december 2016 ska respekteras.

Vi välkomnar den resolution som säkerhetsrådet enhälligt antog ikväll. Den uttrycker otvetydigt stöd för president Adama Barrow och de ansträngningar som görs för att få till stånd en fredlig maktövergång.

Vi noterar uppgifterna om att ECOWAS, den regionala organisationen för Västafrikas stater, ska ha inlett en militär insats i Gambia till stöd för Barrow. Regeringen understryker vikten av att eventuell våldsanvändning måste ske i enlighet med folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Läs pressmeddelande

Filosofi för svenskt försvar, Anders Björnsson

Säkerhetspolitik handlar i grunden om överlevnad – om Sveriges som stat och om svenska folkets som nation, som politiskt subjekt. (Politiskt, inte etniskt subjekt.) Allt annat är sekundärt. Har man inte en nation med säkra statsgränser har man nästan ingenting alls. Då förlorar folket sin myndighet och förmodligen också många av sina medlemmar.

Om hela det nordeuropeiska området drogs in i ett krig, skulle detta med högsta sannolikhet innebära slutet för det Sverige vi känner. Vi skulle antingen straffas eller inordnas i ett system över vilket vi inte hade något inflytande. Andra världskrigets utgång berövade flera folk deras frihet. Det finns liten anledning att anta att ett tredje krig skulle gå skonsammare fram.

Läs mer

Jens Stoltenberg om Trump og NATO: Avviser Trump-rådgiverens NATO-påstander, dagbladet.no

…- Hvordan ser du da på at personer i Trumps innerste krets har dette bildet av Nato?

– Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO. To verdenskriger har lært oss at stabilitet i Europa er viktig for amerikansk sikkerhet. Den eneste gangen vi har utløst vår kollektive forsvarsbestemmelse, artikkel 5, var etter et angrep på amerikanerne. Hundretusener av europeiske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. Mange har mistet livet i en operasjon som var et svar på angrepet mot USA…

– NATO er for en dialog med Russland. Jeg har jobbet hardt for å holde kanalene til Russland åpne. Vi ønsker hverken kald krig eller konfrontasjon med Russland. Vi ønsker dialog og et bedre forhold. Så derfor ønsker jeg en tilnærming til Russland velkommen. På det området ser jeg fram til å jobbe sammen med den nye administrasjonen, sier Stoltenberg. Läs artikel

Utökat militärt samarbete med USA:s armé, övningen Aurora 17, svt.se

Nu är USA:s armé formellt inbjuden att öva med stridsvagnar och luftvärnsrobotsystem i den största militärövningen i Sverige på mer än 20 år. Det är ett mycket stort steg i det militära samarbetet mellan Sverige och USA. Även franska arméns luftvärn är inbjuden att öva med sitt luftvärn. Sverige väntas köpa ett nytt luftvärnsrobotsystem senast 2020.

Det mest spektakulära inslaget i övningen blir sannolikt USA:s Abrams-stridsvagnar. Aldrig tidigare har amerikanska stridsvagnar rullat in över gränsen till Sverige. Abrams är ryggraden i USA:s armé.

Dessutom har ett amerikanskt luftvärnsförband bjudits in. Det handlar om ett Patriotförband med robotbil och eldledningsenhet. Försvarsmakten betonar att inga skarpa robotar kommer att ingå. Det handlar om att Sverige ska lära sig att hantera USA:s luftvärnssystem. Inget av de inbjudna förbanden har tackat ja ännu…

19.000 svenska soldater kommer öva med 1.000 till 1.500 militärer från USA, Frankrike, Tyskland och Finland i höst. USA kommer också att delta med drönare för spaning (UAV), Apache attackhelikoptrar, marinflyg och örlogsfartyg…

Scenariot för storövningen är en eskalerande väpnad konflikt i Sveriges närområde där landet utsätts för ett strategiskt anfall och Försvarsmakten ska försvara svenskt territorium i syfte att bevara politisk handlingsfrihet och nationens suveränitet. Men ett angrepp är inte sannolikt i dagsläget, säger Försvarsmakten. Läs artikel

Försvaret angår alla, puolustusvoimat.fi

Temat för Försvarsmaktens jubileumsår Finland 100 är Försvaret angår alla. De nationella paraderna år 2017 ordnas den 4 juni i Helsingfors och självständighetsdagens parad den 6 december i Kuopio.

Efter paraden på försvarets fanfest den 4 juni börjar även försvarsmaktens Finland 100 sommarturné 2017. Turnén börjar i Helsingfors och turnerar sammanlagt 16 städer under juni och augusti med Rovaniemi längst i norr, Joensuu i öster och Vasa i väster. Turnén avslutas i Åbo den 26 augusti.

Under evenemangen får publiken bekanta sig med bland annat den nutida beväringstjänsten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor samt materielutställningar och aktionsuppvisningar som ordnas av de lokala truppförbanden. Under sommarturnén avslutas kvällarna med utomhuskonserter för hela familjen med de stora militärmusikkårerna. Läs artikel

Sverige och Tyskland i militärt samarbete, svt.se

Kommentar:

Sverige och Tyskland inleder nu ett militärt samarbete med gemensamma övningar i Bodens garnison.

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade den 8 november 2016 sin tyska kollega Ursula von der Leyen i Berlin och kom överens om samarbetet. I samband med mötet sa försvarsminister Hultqvist – Det är en viktig del i regeringens politik att fördjupa samarbetet med länder i Sveriges närområde. Tyskland är givetvis en betydande partner både genom sin centrala roll i det europeiska samarbetet och sin Östersjökust.

I artikeln nedan talar svenska arméchefen Karl Engelbrektson också om att Sverige och Tyskland är “vänner”. Stater har inga vänner bara intressen. Det borde också arméchefen i det alliansfria Sverige förstå.  Den tyske améchefen Jörg Volmesäger att Sverige och Tyskland är “vapenbröder” utifrån att båda länderna deltagit i Natos krig i Afghanistan . Sveriges améchef  tycker det ”är en naturlig utveckling”  vilket visar  på en oroande syn på det svenska deltagandet i den katastrofala militära interventionern

 

Ett antal tyska soldater gästar just nu Bodens garnision för gemensamma övningar med sina svenska motsvarigheter.

Bland annat ska de tyska soldaterna öva sig på dykning under is och att föra krig i arktiska förhållanden.

– Den stora utmaningen är att jobba tillsammans med ett kollektivt försvar. Vi kan lära av varandra och det är förklaringen till att jag är här i dag. Vi är väldigt glada över att Sverige låter oss träna tillsammans med svenska soldater i Boden, säger Jörg Vollmer, arméchef i Tyskland som just nu besöker Bodens garnison.

Så Sverige och Tyskland är vapenbröder i dag?

– Ja, det har vi varit länge och nu fördjupar vi det samarbetet, säger han. Läs artikel

Värnplikten i riksdagens försvarsdebatt 18 januari, riksdagen.se

Roger Richtoff (sd):

Med den här värnpliktsutredningen – nu kommer jag till min fråga, herr talman – finns det anledning att tro att man kommer att ligga på ungefär 4 000 värnpliktiga. De är avsedda att fylla upp ett krigsförband. Det kan kanske vara 4 500, jag vet inte. På sikt skulle det kanske gå upp till 8 000. Men i Sverigedemokraternas politik vill vi öka antalet krigsförband. Det krä ver ett mycket större antal värnpliktiga. Det ligger i vår målbild att ha ett mycket större antal värnpliktiga. Vad ska vi ha dem till? Jo, bland annat vill vi ha dem till att kunna avkasta för att behålla ett bra hemvärn, herr talman. Hemvärnets personal måste ju komma någonstans ifrån, och den kommer från värnpliktiga. Man behöver ta hänsyn till detta vid de kommande besluten, så att man inte låser fast sig vid i första hand värnpliktiga från brigader. Nu har man dragit in även Moderaterna, som också, om än motsträvigt, har förstått att det behövs värnpliktsutbildning. Det kommer ett sådant beslut. Min fråga till Daniel Bäckström är: Hur ser du på att ta höjd för – som det så populärt heter – att ta in så pass många värnpliktiga att man kan bemanna även tjänster i det civila försvaret, i brandkårer och så vidare, och klara avkastningen till hemvärnet?

 

Mattias Ottosson, s:

Det beslut som vi nu har tagit innebär ju att vi för första gången försöker vända kurvan för svenskt försvar. Jag tror att jag tillhör den sista kullen som ryckte in och gjorde värnplikten i början av 1990-talet, när vi fortfarande satsade fullt ut. Sedan dess har det skett en nedmontering. Jag behöver inte kritisera mina föregångare för det, även om jag kanske inte tycker att man skulle ha gjort som man gjorde då. Så visst, det sker någonting nu som ett stort antal partier står bakom.

Läs hela debatten

Sveriges nationella intressen, foi.se

FOI har analyserat begreppet nationella intressen, vilka intressen Sverige har och deras roll i säkerhetspolitiken.

 Nationella intressen spelar en stor roll inom säkerhetspolitiken. Sedan 2009 års försvarsbeslut har den svenska Försvarsmakten i uppgift att värna svenska nationella intressen. Regeringens nyligen beslutade nationella säkerhetsstrategi (januari 2017) aktualiserar frågan om vilka konkreta nationella intressen Sverige kan tänkas ha.

I ett memo (  Memo om Sveriges nationella intressenPDF) från 2015 går forskningsledare Robert Dalsjö igenom begreppet nationella intressen, dess roll i svensk politisk tradition, hur man kan klarlägga konkreta nationella intressen, samt verktyg för att analysera och värdera dessa.

 – Att regeringen nu lyfter fram de nationella intressenas centrala och styrande roll gör att vi vill bidra till en djupare förståelse för ämnet även för en bredare publik, säger Robert Dalsjö. Arbetet fortsätter nu med en bredare rapport som även inkorporerar den nationella säkerhetsstrategin, och som förväntas publiceras under våren. Läs artikel

Putin, Xi och Trump: ekvation med en obekant, Mats Bergquist, kkrva.se

Man hävdar i den internationella diskussionen inte bara att USA det senaste dryga decenniet förlorat mark till Kina, att Ryssland trots de senaste årens upprustning, är så mycket svagare än under Sovjetregimen samt att nya maktcentra växer fram. Men alltsedan Donald Trump överraskande valdes till USA:s 45:e president har analysen av hans tänkbara utrikespolitik fokuserat på hans relationer till Moskva respektive Beijing. Debatten handlar således, föga förvånande, fortfarande om förhållandet mellan stormakterna, vilket också Putins och Xis agerande under senare år åter betonat. Tendenserna till maktfragmentering är en realitet men går inte så fort och har nu åter kommit i skymundan.

Donald Trumps uttalanden om storpolitiken under valkampanjen och sedan han valts har tenderat att vara mycket kontroversiella. De har tolkats som att Trump vill skaka om i systemet. Det bör dock anmärkas att en person som uppenbarligen snarare än att föra ett resonemang levererar grammatiskt ofta ofullgångna utropstecken via Twitter inte är lätt att tolka. Läs artikel

Två procent är ingen självklar siffra, Lars Landström, unt.se

Visserligen har årtiondens underlåtenhet gett oss ett ekonomiskt bättre liv, men vi kan inte undkomma notan om vi vill vara någorlunda säkra på att vara herrar i eget hus.

Det blir inte lättare av att vi är betydligt mer sårbarara än tidigare när det gäller energi, kommunikationer och livsmedel. Att störa/avbryta dessa försörjningssystem och åstadkomma något av en samhällelig funktionskollaps utgör i dag inga större svårigheter.

Så tyvärr – om vi inte är säkra på att amerikanarna vill riskera resurser och sina ungdomars liv för oss, eller tror oss ha tjugotalet år på oss – måste vi nog börja agera för en omgestaltning av militära och civila system. Och då på en annan nivå än 2 procent, tills dess vi någorlunda återfått den relativa förmåga regeringarna Persson och Reinfeldt kastat ut. Läs artikel