Regeringen beslutar om svenskt deltagande i EU-insats i Centralafrikanska republiken, regeringen.se

Regeringen beslutade den 14 december om att ge Försvarsmakten tillåtelse att med 15 personer delta i EU:s utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken. Uppdraget ska stödja den nationella armén och bidra till EU:s övergripande strategi och till reformen av säkerhetssektorn i landet.

EU-insatsen förväntas uppgå totalt till 170 personer och lanserades den 16 juli 2016. Försvarsmakten får placera upp till 15 officerare, utbildningspersonal samt stödresurser i utbildningsinsatsen fram till och med den 31 december 2017. Läs pressmeddelande

Hultqvist: ”Det är tillfredställande”, Aftonbladet

Gotland säger nej til att hyra ut hamnen i Slite under bygget av Nord Stream 2 och Karlshamn vill frysa avtalet med gasbolaget.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är nöjd.

–  Det är tillfredställande att man agerar i den riktningen att man tar informationen från oss på allvar, säger han…

I dag stod det klart att Gotlands kommun säger nej till att hyra ut hamnen i Slite till Nord Stream, majoritetsägt av ryska Gazprom, under bygget av den nya gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Samtidigt vill kommunledningen i Karlshamn frysa avtalet med Nord Stream.Läs artikel

Svar på fråga 2016/17:458 av Maria Weimer (L) Stopp för uthyrningen av Slite hamn, riksdagen.se

Maria Weimer (L) har frågat om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att stoppa uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream 2, och i så fall vad?

Bolaget Nord Stream 2 AG lämnade den 16 september 2016 en ansökan till regeringen om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinental-sockeln för nedläggning av en gasledning i Östersjön. Ansökan bereds inom Regeringskansliet i enlighet med den svenska kontinentalsockel-lagen och FN:s havsrättskonvention.

Nord Stream 2 vill ha tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att mellanlagra materiel. Regeringen måste självfallet värna Sveriges nationella säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Med tanke på utvecklingen i vår omvärld i allmänhet och i Östersjöområdet i synnerhet är det ett svenskt strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. Denna närvaro har en stabiliserande effekt på den militär-strategiska situationen i Östersjöområdet. Läs svaret

Odiplomatisk utrikesminister, Mattias Holmström, nt.se

En vanlig kritik mot populistiska partier brukar vara att deras företrädare saknar politisk erfarenhet. Det anses vara ett problem att de i en regeringsställning helt enkelt inte har vad som krävs för att leda ett land, med allt vad det innebär. En svensk politiker som inte kan anklagas för att sakna just politisk erfarenhet är utrikesminister Margot Wallström (S). Trots detta framstår hon som helt omdömeslös när det kommer till att upprätthålla goda relationer med andra länder. Det verkar dock snarare handla om ett karaktärsdrag än olyckliga omständigheter…

När den nytillträdde finske sannfinländaren och utrikesministern Timo Soini gjorde sitt traditionsenliga första statsbesök i Sverige fick han inte ens komma till Stockholm. Margot Wallström hade i stället ordnat ett rum på ett hotell i närheten av Arlanda flygplats. Den sedvanliga presskonferensen tillsammans med kollegan ägde inte rum. Således försvann möjligheten att tillsammans poängtera och värdesätta de goda relationerna länderna emellan. I detta fall verkade Soinis partipolitiska tillhörighet väga tyngre än Sverige och Finlands långvariga och stabila relation.Läs artikel

Fortsatt krig utan slut – kommentar till riksdagens debatt om svensk trupp i Afghanistan, Lars-Gunnar Liljestrand

Tisdag den 13 december diskuterade riksdagen regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan. Det gäller 30 militärer som skall verka som rådgivare, utbildare och stödjare till afghanska armén.

De svenska militärerna ingår i den Nato-ledda Resolute Support Mission (RSM). Insatsen var planerad av USA att pågå under 2015 för att sedan halveras under 2016 och i huvudsak avslutas helt 2017. Nu förlängs styrkan till slutet av 2017, och regeringen kan inte säga när insatsen kommer att avslutas.

Debatten i riksdagen speglade den otydlighet som finns kring uppdraget. Liberalernas Allan Widman efterlyste ”utvärderingsbara mål för insatsen. Hur solidarisk man är kan man inte fortsätta förnya en insats i det evinnerliga. Man måste skapa en bild av vart man är på väg, vilka kriterier som gäller för en så kallad exit och så vidare.”

Läs mer

Sverige på väg in i nytt krig utan slut? Kommentar till riksdagens debatt om fortsatt svensk trupp i Irak, Lars-Gunnar Liljestrand

Tisdag den 13 december diskuterade riksdagen regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Irak.

För två år sedan beslöt riksdagen att Sverige skall sända 35 militärer för rådgivning, utbildning och stöd åt kurdiska peshmerga, en av de stridande grupperna, som bekämpar IS i norra Irak.

Sveriges militära insats ingår i den USA-ledda koalitionen mot IS i Irak. På den här sajten har vi tidigare kommenterat bristen på folkrättsligt stöd för insatsen som saknar mandat från FN:s säkerhetsråd.

Med den nya propositionen vill regeringen fördubbla antalet militärer till 70 och även kunna placera dem i andra delar av Irak än enbart norra delen.

Riksdagens utrikesutskott har dock begärt att regeringen skall återkomma till riksdagen med besked om var i landet militären skall placeras och att insatsen skall följas upp med utvärdering. Detta fick stöd av riksdagen.

Karin Enström från Moderaterna förklarade: ”Det betyder att riksdagen måste ha kännedom om hur och var det svenska bidraget ska verka. I både propositionen och under de föredragningar som vi i utskottet har fått har informationen till oss inte varit tillräcklig om var det svenska styrkebidraget skulle vara verksamt, förutom i norra Irak. Utskottet är därför inte berett att tillstyrka en utvidgning av det geografiska operationsområdet för det svenska styrkebidraget.” Vidare underströk hon kravet att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med en återrapport om utvärdering av insatsen.

Kenneth Forslund från Socialdemokraterna gick med på detta.

Samtidigt framgick hur oklart allt är kring förslaget att fördubbla styrkan. Regeringen har i dagsläget ännu inte slutfört diskussionerna med USA-koalitionen om på vilken av de fyra baserna utöver Erbil, där Sverige nu opererar, som vi skulle kunna bidra med utökade militära insatser. Sverige har framfört sina önskemål till koalitionen om placering.

Läs mer

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, riksdagen.se

Sammanfattning

I betänkandet behandlar försvarsutskottet regeringens förslag i budget-propositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och motioner som väckts under den allmännamotionstiden 2016. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag frånModeraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 6, som totalt uppgår till drygt 50 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning till riksdagen och lägger stor vikt vid att resultatredovisningen i budgetpropositionen gör det möjligt för utskottet att bedöma hur utvecklingen ser ut på olika områden i förhållande till de mål somriksdagen beslutat. Läs dokumentet

Hans Blix: Regeringen vill skjuta frågan ifrån sig, svt.se

Det till huvuddelen ryskägda gasledningsprojektet Nord Stream 2 vill få tillgång till hamnarna i gotländska Slite och i blekingska Karlshamn. Med anledning av det kallade regeringen lokala politiker till ett möte, där man förklarade att det är negativt för svensk försvarspolitik att hyra ut hamnarna. Erfarne före detta diplomaten Hans Blix anser att regeringen vill skjuta frågan ifrån sig.

– Det ger en känsla av att regeringen gärna vill skjuta hela frågan ifrån sig. När det gäller dragningen av gasledningen genom Östersjön vill man helst att EU ska avgöra det. När det gäller säkerhetsfrågan vill man att militären ska avgöra det. Men i slutändan säger regeringen ändå att det är kommunerna själva som ska bestämma, säger Hans Blix…

Men det finns militära experter som säger att det vore naivt att låta Ryssland få tillgång till strategiskt viktiga positioner, ligger det inte något i det? 

– Jag har svårt att se att någon skulle befara att grönklädda gubbar skulle börja kuta omkring i Slite, så fort går det inte, säger Hans Blix. Läs intervjun

Gotland: Svårt säga ja till hamnhyra, Aftonbladet

Det är negativt för svensk försvarspolitik om svenska hamnar hyrs ut för gasprojektet Nord Stream 2, tycker regeringen. En tydlig markering som påverkar lokalpolitiken, enligt Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande på Gotland.

– Utifrån det här blir det svårt att säga ja, säger han till TT.

Det till huvuddelen ryskägda gasledningsprojektet Nord Stream 2 vill få tillgång till hamnarna i gotländska Slite och i blekingska Karlshamn. Med anledning av det kallade regeringen lokala politiker till ett möte. Utrikesminister Margot Wallström (S) var efter mötet tydlig med att regeringen har invändningar mot projektet.

– Regeringen ser att användningen av de berörda hamnarna påverkar svenska försvarspolitiska intressen negativt, säger hon.

Samtidigt klargör hon att regeringen är bakbunden och inte kan stoppa uthyrningen.

– Regeringen kan inte styra beslut som faller inom det kommunala självstyret. Det är kommunerna som fattar beslut om uthyrning av hamnar…

Även försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnade för konsekvenserna av att släppa in ryska intressen i svenska hamnar. Han påpekar att Sverige både i Karlshamn och i Slite har omfattande militär verksamhet i sitt närområde.

– Om Nord Stream 2 genomförs enligt planeringen får det effekter för svensk försvarsplanering. Läs artikel

Hur ska vi förhålla oss till Ryssland? Nordegren & Epstein i P1

Ryssland har initiativet i Syrien, Vladimir Putins vän Exxon-direktören Rex Tillerson blir ny amerikansk utrikesminister. Här i Stockholm träffar försvars- och utrikesministrarna kommunalpolitikerna på Gotland och i Blekinge för att diskutera om vi ska hyra ut hamnarna i Slite och Karlshamn till det ryska gasledningsbygget. Thomas har bjudit in Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva och Jan Björklund, Liberalernas partiledare för ett samtal om Ryssland och hur Sverige (och världen) ska förhålla sig till landet. Lyssna på programmet

MSB:s brev till kommunerna om civilt försvar, msb.se

MSB har skrivit ett brev till alla Sveriges kommuner för att informera om den planering för civilt försvar som har påbörjats hos ett antal statliga myndigheter. I brevet redogör MSB för den nuvarande inriktningen för kommunernas arbete, aviserar en framtida förändring av inriktningen, samt visar på exempel på åtgärder som kommunerna redan nu kan vidta kopplat till civilt försvar.

Kommunerna ska rusta för krig – men de vet inte hur, sydsvenskan.se

Regeringen ställer orimliga krav på att Sveriges kommuner ska skydda invånarna i händelse av krig. Det hävdar flera kommunala säkerhetsexperter. ”Det här kostar pengar som inte finns”, säger Jonas Hult i Malmö. ”Vi vet inte vad staten vill att vi ska göra”, säger Håkan Nilsson i Landskrona.

För ett år sedan beslöt regeringen att Sverige åter ska få ett civilt försvar. Den totalförsvarsplanering som gjordes under kalla kriget ska väckas till liv.

Häromdagen fick säkerhetscheferna i landets kommuner brev från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med krav på ökad krigsberedskap.
”Det ställer höga krav på… operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera hemliga uppgifter”, heter det i rundskrivelsen…
De säkerhetsansvariga i Sveriges kommuner ser statens ökade krav som orealistiska. Den diskussion som hittills förts om höjd krigsberedskap kretsar helt kring militärt försvar.
– Det är olyckligt att kommunerna lämnats i sticket. Det är min personliga åsikt. Du får samma svar om du frågar mina kolleger i Stockholm, Göteborg, Eslöv eller Vellinge, säger Jonas Hult, säkerhetsansvarig i Malmö kommun.Läs artikel