Officersförbundet: ”Kan bli skakigt”, svd.se

Värnplikten återinförs 2019, med militär grundutbildning för både kvinnor och män inom ramen för lagen om totalförsvarsplikt. Det blir förslaget från utredningen om den framtida personalförsörjningen i Försvarsmakten, erfar SvD. Om förslagen genomförs är alltså värnplikten tillbaka i Sverige om bara några år.

Men Officersförbundet ser med oro på de nya förändringarna.

– När man byggde en ny organisation 2013 ville man få ut så många som möjligt till insatsförbanden. Samtidigt plockade man bort ett antal lärarplatser. Nu har man minskat på staber, skolcentra och administration så mycket som möjligt, säger Daniel Skoglund på Officersförbundet till SvD. Läs  artikel

Värnplikt med myrsteg, Hans Stigson , ledare i nt.se

…Enligt planerna kommer det i praktiken att handla om drygt 3 000 soldater, som ska komplettera det redan existerande yrkesförsvaret. Vad det i realiteten handlar om är att till minsta möjliga kostnad lösa dagens personalbrist. Allt för få vill bli yrkessoldater, delvis på grund av allt för låga löner. Vilket i sin tur delvis beror på den ovan nämnda underrustningen. Våra politiker vill inte betala vad ett bra försvar kostar. De problemen kommer att bestå, oavsett värnplikt eller inte.

Det är också en anledning till att exempelvis Officersförbundet oroas för möjligheterna att grundutbilda blott några tusen soldater årligen. Det gamla invasionsförsvaret med sina utbildningsresurser har skrotats. Samtidigt behöver Sverige ett välrustat, i stor utsträckning högteknologiskt försvar. Utan att regering och riksdag skjuter till mer pengar. Ekvationen är omöjlig.Läs  artikel

Alliansen hoppas på ny Natodebatt, Aftonbladet

Sverige behöver Nato, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra om den kommande Natorapporten. Allan Widman (L) tolkar utredarens slutsatser som att Sverige bör gå med i försvarsalliansen.

– Han konstaterar tydligt att ett inträde i Nato inte bara skulle stärka stabilitet och säkerhet i hela regionen utan också ge Sverige nödvändiga försvarsgarantier, säger Widman sedan TT publicerat utredaren Krister Bringéus slutsatser.

Det var Alliansen som i förhandlingarna om försvarsuppgörelsen förra året krävde en Natoutredning.

– Ett Natomedlemskap är nödvändigt, men inte tillräckligt. Som Bringeus påpekar måste vi även stärka vårt eget försvar. Slutsatsen är att förra årets försvarsbeslut redan är överspelat. Mer pengar måste tillföras nu och en ansökan om medlemskap i Nato förberedas, säger Allan Widman, som är ordförande för riksdagens försvarsutskott. Läs artikel

Natomedlemskap avskräcker Ryssland, hd.se

Västs förmåga att avskräcka Ryssland från en konflikt i Östersjön ökar sannolikt om Sverige går med i Nato. Men ett Natomedlemskap kan leda till upprustning i regionen och löser inte det svenska försvarets brister.

Den mest påtagliga militära effekten anses bli att osäkerheten undanröjs kring hur Sverige kommer att agera tillsammans med främst Natoländer vid en konflikt i Östersjön. ”Den gemensamma konfliktavhållande förmågan skulle, av allt att döma, därigenom öka”, står det i utredningen.
Men hur mycket är svårt att bedöma, konstaterar Bringéus. Han påpekar att man också måste ta hänsyn till hur långt Sveriges nuvarande samarbete med Nato och med alliansfria Finland kan utvecklas. Även ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete med Finland anses kunna ge ”en stärkt regional konfliktavhållande förmåga”.
Att Ryssland skulle vilja angripa enbart Sverige anses som i praktiken uteslutet. Det mest tänkbara scenariot, vilken även det anses osannolikt, är att Sverige blir indraget i en militär konflikt genom ett ryskt angrepp på Natoländerna Estland, Lettland och Litauen.  Läs artikel

Svar från försvarsminister Peter Hultqvist och miljöminister Karolina Skog på frågor om krisbredskap. artilleri till armén och marinens övningsförmåga, riksdagen.se

Svar på interpellation 2015/16:759 om åtgärder för fullgod krisberedskap

Anf.  32  Försvarsminister PETER HULTQVIST (S): Fru talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Försvarsmaktens beredskap vid insatser till stöd för samhället och vid skydd mot olyckor ska vara fullgod. Stödet till samhället är en viktig uppgift för Försvarsmakten, och myndigheten har genomfört ett omfattande stöd under de senaste åren. Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. I händelse av räddningstjänstsituationer och terrorismbekämpning finns särskild lagstiftning…

Svar på interpellation 2015/16:761 om ökat understöd till arméstridskrafterna

Anf.  39  Försvarsminister PETER HULTQVIST (S): Fru talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är beredda att vidta för att stärka försvarets tillgång till långskjutande artilleri. I juni 2015 fattade riksdagen beslut om den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020. Regeringen fortsätter nu genomförandet av politiken i enlighet med beslutet. När det gäller Archerprojektet har regeringen i samband med propositionen Vårändringsbudget för 2015 redovisat att Norge avser att avbryta samarbetet med Sverige rörande Archer…

Svar på interpellation 2015/16:746 om decimering av marinens övningsförmåga

Anf.  90  Miljöminister KAROLINA SKOG (MP): Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat försvarsminister Peter Hultqvist vilken bedömning han och regeringen gör i ärende M2013/00540/Me om vindkraft i Hanöbukten, som till synes går stick i stäv med den nyligen antagna försvarspolitiska inriktningspropositionen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Ärendet som frågan gäller avser en ansökan från bolaget Blekinge Offshore AB om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Hanöbukten.

Läs hela protokollet

Hotbilden runt Östersjön kräver starkare försvar, Robert Björkenwall och Jaan Ungerson, blt.se

Kommentar: Båda stormakterna rustar upp. Inte bara Ryssland som det sägs i artikeln. USA lägger stora summor på modernisering av sina kärnvapen. Under det kommande decenniet kommer USA spendera 350 miljarder dollar på upprustning och modernisering av kärnvapenarsenalen. Utgivarna

Det kraftigt förhöjda ryska intresset för Sverige med militära övningar riktade mot såväl Gotland som Sydsverige och Stockholmsområdet kräver omtänkande på finansdepartementet.

Den avlövning och nedmontering som regering efter regering gjort av svenskt försvar måste, med den nya hotbild som vuxit fram i Östersjöområdet, snabbt bytas mot en omfattande och modern upprustning.

Det är uppenbart att försvaret är otillräckligt för att klara ett bra skydd mot angrepp. Den styrka på 50 000 man som ska finnas räcker inte för att värna landet och förvärras av att många saknas. Möjligheterna att få in de frivilliga krafter man hoppades på har visat sig mindre än förespråkarna för svenska yrkessoldater beräknade. Men problemet för det bantade försvaret är inte bara brist på soldater och sjömän utan också en minskad vilja hos ungdomar att söka sig till officersutbildningen. Läs artikel