Inga svenska vapen till väpnad konflikt, Per Boström

Angående regeringens proposition, 2015/16:153, Stöd till Frankrike med försvarsmateriel.

Propositionen inleds med: ”Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kampen mot Daesh. Begäran avser bl.a. stöd med försvarsmateriel i form av ammunition.”
Regeringen begär riksdagens tillstånd att under 2016 få besluta om att få ”överlåta sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvarsmakten för en begränsad tid och att disponera försäljningsintäkterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs”.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/inga-svenska-vapen-till-vapnad-konflikt-per-bostrom/
RSS

Natos spaningsplan får passera genom Sverige, svt.se

Natos så kallade AWACS-plan som nyligen fått utökat tillstånd att passera genom Sverige kan göra teknisk signalspaning. Det avslöjar en av deras högsta befälhavare för SVT. Men ingen radar eller signalspaning sker under passagerna – trots en spaningsräckvidd på minst 400 kilometer, säger befälhavaren. Det är överstelöjtnant Ed Spinelli som avslöjar för SVT att Natos AWACS-flygplan även kan signalspana. Han är befälhavare för en av Natos AWACS-divisioner. Det är tidigare känt att planen har stridsledning ombord och att de spanar med radar. Den officiella räckvidden för spaningen är minst 400 kilometer.

– Den är väldigt ingående. Hur långt vi kan se är hemligstämplat, men det handlar om avsevärda avstånd. Den elektroniska spaningen handlar delvis om att ge möjlighet till identifikation, säger Ed Spinelli. Läs artikel

Tillståndet för AWACS-planen har kommenterats på denna sajt.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/natos-spaningsplan-far-passera-genom-sverige-svt-se/
RSS

Alliansfriheten kostar

Robert Sundberg skriver i Dala-Demokraten om betydelsen av att Sverige står på egna ben och visar att vi kan försvara vårt territorium med eget försvar. Sundberg hänvisar till försvarsuppgörelsen i fjol och menar att den var ett trendbrott som innebär en ökad satsning på försvaret. Nu har det dock visat sig att materialbeställningarna kostar mer än beräknat, så att vidareutvecklingen av JAS och den nya ubåten äter upp del av anslaget som skulle gå till fler soldater.

Problemet med Nato-medlemskap är inte att försvarsanslagen då ökar, utan det rör frågan om bästa sättet för Sverige att stå utanför krig och konflikter. Försvararna av Sveriges alliansfrihet måste inse att det krävs mer pengar till försvaret för att vi trovärdigt skall kunna hävda vårt territorium.

 

Robert Sundberg: Den ledande republikanska presidentkandidaten i USA, Donald Trump, säger att andra länder än USA måste betala mer i Nato. Det är ett tufft budskap för anhängarna av svenskt inträde i denna militärallians.

Natoanhängarna är främst borgerliga och har senaste året tyckt sig få vind i seglen. De tycker att Rysslands ökade utrikespolitiska aggressivitet, med kränkningar av svenskt territorium i luftrummet, ger argument för Natoanslutning. Läs ledaren i Dala-Demokraten

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/i-trumps-nato-blir-det-dyrt-robert-sundberg-i-dala-demokraten/
RSS

Översikt över Finlands säkerhetspolitiska samarbete, valtioneuvosto.fi/

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har tagit del av en översikt över Finlands säkerhetspolitiska samarbete. Översikten har utarbetats vid utrikesministeriet, och republikens presidents kansli, statsrådets kansli och försvarsministeriet har bistått med kommentarer och sakkunnighjälp.

När utskottet tog del av översikten konstaterade det att översikten i enlighet med uppdraget är begränsad till sin natur och endast behandlar Finlands säkerhets- och försvarspolitiska samarbete med olika institutioner och stater utifrån de gällande riktlinjerna. Den är inte en Natoutredning och behandlar inte heller frågor som gäller den s.k. övergipande säkerheten.

Målsättningen är att översikten ska främja diskussioner om Finlands säkerhet. Översikten är särskilt aktuell på grund av det rådande internationella läget, som präglas av ökad osäkerhet och ansträngda relationer mellan staterna. Ryssland har genom sitt agerande i Ukraina brutit mot internationell rätt och mot grundprinciperna för den europeiska säkerheten. Förenta staterna och EU har på grund av detta påfört Ryssland sanktioner som man hoppas ska leda till att landet ändrar sin politik. Relationerna mellan Ryssland och västländerna präglas nu av misstroende och utsikterna för samarbete har försvagats. Finland hoppas att det ska finnas förutsättningar för att få till stånd en förbättring av situationen, men det är möjligt att den förblir problematisk en lång tid framöver. Läs pressmeddelandet

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/oversikt-over-finlands-sakerhetspolitiska-samarbete-valtioneuvosto-fi/
RSS

Månadens citat, Horace Engdahl

– Jag är från en officersfamilj, säger Horace Engdahl. Jag har själv varit värnpliktig officer och repövat vart tredje år till 45-årsåldern när jag inte längre var till någon nytta. Jag är inte pacifist, så enkelt är det. Folkrätten ställer kravet på varje nation att de ska kunna försvara sitt territorium. Det kan inte vi och det tycker jag är en brist. Men jag är inte rabiat, ens när det gäller Ryssland. De tongångar som hörs är rätt hysteriska. Man får inte återgå till Kalla kriget-retoriken utan försöka utveckla möjligheten till dialog även med en sådan stat. (Från intervju i DN påskafton)

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/manadens-citat-horace-engdahl/
RSS

Incidenter i luftrummet, referat från sammankomst i akademin, Kkrva.se

Därefter gavs auditoriet en god inblick i de senaste årens utveckling och uppträdande i luftrummet över Östersjön. I korthet har verksamheten från rysk sida, men även från Nato, ökat betydligt. Det ryska uppträdandet präglas av återtagen förmåga: större förband, längre ut, ökad komplexitet i övningar, fler flygplanstyper (inklusive strategiskt bombflyg) samt vid vissa tillfällen ett förändrat och mer närgående uppträdande mot flygplan från väst. En viss nedgång i den ryska flygverksamheten har dock noterats sedan hösten 2015. Ett återkommande flygsäkerhetsproblem är när ryska flygplan uppträder utan transponder i områden med intensiv civil flygtrafik, företrädesvis söder om Skåne. Problemet uppstår p g a att civila sekundärradarstationer inte har förmåga att kunna upptäcka flygtrafik utan aktiverad transponder. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/incidenter-i-luftrummet-referat-fran-sammankomst-i-akademin-kkrva-se/
RSS

Försäljningen av FSR-890 och alliansregeringens hantering av intäkterna, navyskipper.blogspot.se

I går skrev jag i SvD om den ur ett operativt perspektiv helt unika resursen FSR/ASC 890 som köptes in i sex exemplar och blev operativ i Försvarsmakten 2000. Flygplanen köptes från början in i syfte att skapa tre radarflyggrupper med två flygplan vardera för spridd basering över landet.
Ursprungsversionen hade inga operatörsplatser ombord på flygplanet, då radarn styrdes helt och hållet från marken. Besättningen utgjordes enbart av två piloter och en tekniker som slog till ”strömbrytaren” när flygplanet var i luften. Sedan sköttes resten via länk från stridsledningscentralerna på marken.

I samband med att Försvarsmakten kort senare inte ansåg sig behöva de sex flygplanen, så hyrdes två av flygplanen ut till Grekland i väntan på att det grekiska flygvapnet skulle få sina egna levererade. Där fanns ett behov av att ha operatörerna ombord, så därför byggdes flygplanen om vilket innebar att operatörsplatser med bl.a. ledningsystem samt NATO datalänk installerades ombord. Därmed var det utvecklade flygplanet ASC 890 född. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsaljningen-av-fsr-890-och-alliansregeringens-hantering-av-intakterna-navyskipper-blogspot-se/
RSS

Hultqvists anslag fem miljarder lägre än mitt, Sten Tolgfors i Svenska Dagbladet

Direkt efter Georgienkriget, hösten 2008, krävde Socialdemokraterna att försvarsanslagen för 2009 skulle sänkas med en miljard kronor, jämfört med Alliansregeringens budget. Hösten 2009 krävde Socialdemokraterna att försvarets anslag för 2010 skulle skäras ner med två miljarder kronor, jämfört med Alliansens budget. Hösten 2010 gick Socialdemokraterna till val på och budgeterade för att försvarsanslagen för 2011 skulle skäras ner med två miljarder kronor, jämfört med Alliansregeringen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hultqvists-anslag-fem-miljarder-lagre-an-mitt-sten-tolgfors-i-svenska-dagbladet/
RSS

Befinner vi oss i krig?

I en inbjudan till utgivningen av en skrift, Trolltyg – varning för rysk desinformation, varnar tankesmedjan Fri värld för ett Ryssland som sedan 2000 leds ”av en KGB-officer [Vladimir Putin]”, vilken bedriver ett ”krig mot västmakterna”, där ”konventionella militära styrkor […] ackompanjeras […] av psykologisk krigföring”.

Detta är ett häpnadsväckande påstående. Ingen krigsförklaring har utfärdats. Rysslands ”konventionella militära styrkor” befinner sig på fredsfot. En ”psykologisk krigföring” pågår förvisso – utgående från Ryssland, liksom från flera andra länder. Ryssland strider på ett otillåtet sätt i Ukraina, men är det verkligen ett krig mot Väst?

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/befinner-vi-oss-i-krig/
RSS

Värnplikten – ett finländskt val, puolustusvoimat.fi/

Finlands militära säkerhet garanteras genom allmän värnplikt. Värnplikten gäller 18–60-åriga män. Också kvinnor kan ansöka till militärtjänst som frivilliga. Den som är värnpliktig måste fullgöra beväringstjänst eller civiltjänst.

Varför värnplikt?

Finland står utanför militärallianser och måste därför bereda sig på att försvara sitt territorium självständigt. Den allmänna värnplikten producerar tillräckliga resurser åt armén, marinen och flygvapnet, så att de kan agera effektivt i konflikt- och krigssituationer. Värnplikten är ett kostnadseffektivt sätt att producera en stor och prestationsduglig reserv. Den kompetens som beväringarna ger reserven under sin beväringstjänstgöring och i det civila kan utnyttjas för landets försvar. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/varnplikten-ett-finlandskt-val-puolustusvoimat-fi/
RSS

SD kommer aldrig att säga ja till värdlandsavtalet, Björn Söder på Facebook

När det gäller NATO Värdlandsavtal så skriver Björn Söder på sin FB-sida idag:

”För att vara tydlig: SD kommer ALDRIG, jag repeterar ALDRIG, säga ja till värdlandsavtalet. Det skulle strida mot SD:s säkerhetspolitiska linje och bryta mot hela partiets grundläggande hållning vad gäller alliansfrihet till stormakterna.” Detta som en replik på denna artikel.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sd-kommer-aldrig-att-saga-ja-till-vardlandsavtalet-bjorn-soder-pa-facebook/
RSS

Delta inte i stormaktspelet!

Ledarsidans redaktion på Borås Tidning har rest till Washington och fått lyssna till säkerhetsexperter som genomfört olika krigsspel. Hur vi än vrider och vänder oss, kommer Sverige enligt dessa säkerhetsanalytiker att hamna i krig. Antingen är det Ryssland som går till attack och besätter Gotland, eller så agerar Nato för att kunna slå mot Kaliningrad. Sverige måste svälja budskapet och erbjudandet av amerikanska Patriotmissiler till Gotland är en logisk konsekvens av krigsscenarierna.

BT:s ledarsida kunde ha åkt till Moskva och fått krigsscenarier också från den sidan. Stormakterna har alltid planering för olika militära situationer, och när det passar vill man sprida sina budskap och påverka andra länder. Det här måste man vara medveten om för att inte bli medagerande i ett stormaktspel där vi inte vet om vi i slutändan riskerar att bli ett bondeoffer. Washingtons oblyga inklampande i den svenska säkerhetspolitiska debatten måste avvisas, likaväl som vi inte skall följa några påpekanden om Sveriges säkerhetspolitik från Ryssland.

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/delta-inte-i-stormaktspelet/
RSS