Burde vi ikke bruge pengene fra krigen mod IS mod banderne i stedet? Claus Hyldahl, olfi.dk

USA og Danmarks indsats i Syrien er i strid med international lov og koster millioner af kroner. Burde vi ikke overveje vores absurde deltagelse i denne konflikt og bruge pengene i kampen mod bevæbnede bander i stedet, spørger Claus Hyldahl.
Det er altid med interesse, at jeg noterer mig hvilke emner, som helt går under nyhedsmediernes radar. I en stort opsat artikel i Washington Post kunne man i juli læse, at Donald Trump har skrottet CIA’s ”hemmelige” støtte til de såkaldte ”moderate” rebeller i Syrien. Man har siden konfliktens start postet ca. en mia. dollars i et projekt, som har haft til hensigt at knuse styret i Syrien.

Sammen med allierede i regionen (Saudi Arabien, Qatar, Jordan) og med støtte fra en håndfuld vestlige allierede – herunder Danmark – har man økonomisk og militært støttet kendte terrororganisationer og anvendt deres krigere som lejesoldater. USA har lige fra begyndelsen været en aktiv og drivende kraft i forsøget på at styrte den syriske præsident Al Assad, men er nu nået til den erkendelse, at forsøget på at forvandle endnu et arabisk land til en ruinhob overgivet til fanatiske terrorgrupper er mislykket…

I kølvandet af at  USA nu tager sig selv i barmen og erkender den mislykkede indsats, burde vi så ikke også her i Danmark overveje vores absurde deltagelse i denne konflikt? Vores indsats er i strid med international lov og koster millioner af kroner, som kunne være givet bedre ud til f.eks. bekæmpelsen af bevæbnede bander i København. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/burde-vi-ikke-bruge-pengene-fra-krigen-mod-is-mod-banderne-i-stedet-claus-hyldahl-olfi-dk/
RSS

Lars Wilderäng vilseleder om alliansfriheten, Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige är varken alliansfritt eller neutralt, hävdar Lars Wilderäng  i en gästkrönika på ledarsidan i GP 15 augusti.

I och med EU:s Lissabonfördrag skulle det finnas ett åtagande från Sverige som skulle innebära att vi ”med alla till buds stående medel ska hjälpa våra allierade EU-länder om något av dem blir angripet.”

Så är det inte. Artikel 42.7, som Wilderäng hänvisar, till förpliktar inte Sverige till annat än att stödja en annan EU-stat på det sätt vi själva finner lämpligt utifrån vår alliansfrihet. Det kan röra sig om allt från diplomatiskt stöd till fältsjukhus och, om vi så beslutar, även militärt stöd. Artikel 42.7 utformades just så att den skulle vara förenlig med alliansfriheten hos några av EU:s medlemsstater. Den andra meningen i artikel 42.7 understryker att alliansfria stater har rätt att fullfölja sin traditionella säkerhetspolitiska linje. Om detta kan man läsa bl.a. i den till svenskt Nato-medlemskap vänligt inställde ambassadören Tomas Bertelmans rapport från 2014.

Wideräng vill ha med Sverige i Nato. En utgångspunkt han anför är att vi, vid en konflikt i vårt närområde, automatiskt blir indragna. Hur vet han det? Vi har fortfarande möjlighet att ställa oss neutrala i händelse av krig. Inget är ödesbestämt.

Sveriges säkerhetspolitik har faktiskt i mer än 200 år inriktats på att vi skall undvika att dras med i krig. Den har varit lyckosam. Trots något otydliga signaler från regeringen är det alltjämt den svenska linjen. Samma politik för Finland. Med Nato-medlemskap kommer vi med stor sannolikhet att bli indragna från dag ett vid en konflikt i Östersjö-området. Utifrån sin syn på Nato-medlemskap blundar Wideräng för vissa inslag i den kommande övningen Aurora 17 där 1000 amerikanska soldater medverkar.

Sverige behöver öva militärt, och det kan vara nödvändigt att utländska styrkor deltar. Avgörande är i vilken roll och i vilket skede det sker. USA uppträder i Aurora 17 inte bara i rollen som angripare utan även i rollen som försvarare av Sverige.

Vi har rätt påkalla kollektivt självförsvar, om vi blir utsatta för ett väpnat angrepp. En gräns som inte får överskridas är dock att före ett angrepp tillåta placering av utländsk trupp på vårt territorium. Det kan utlösa och motivera ett anfall mot oss. Under Aurora 17 kommer ett antal amerikanska enheter att överföras till svenskt territorium innan krig brutit ut – under ett ”skymningsläge”.

Detta är äventyrligt och oförenligt med vår alliansfrihet, och det ger helt fel signaler till svenska folket och till omvärlden.

 

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/lars-wilderang-vilseleder-om-alliansfriheten-lars-gunnar-liljestrand/
RSS

Enstrenget hær vil være helt ude af trit med udviklingen, John Dalby, överste vid Allied Command Transformation, Norfolk, USA, olfi.dk

…Det Nato, der eksisterede i 2014, var gennem de sidste mere end 25 år blevet omstillet til alene at fokusere på krisestyring uden for Nato’s eget område, og medlemslandene havde alle – også Danmark – indkasseret den såkaldte fredsdividende. Alle lande havde skåret og nedlagt kapaciteter i en sådan grad, at alliancen reelt ikke kunne gennemføre et forsvar af eget område med udsigt til succes…

Lad mig fokusere på denne mulige nye brigade i ramme af Hæren. Den skal kunne deltage i en krig mod en ligeværdig modpart og ikke længere alene deltage i krisestyring, der omfatter mindre styrkers kamp mod let bevæbnede modstandere iført ”nattøj” og lette håndvåben. Lad mig så lige påpege, at jeg har den største respekt for vores udsendte soldater, der har løst en udfordrende opgave på fortrinlig vis og høster stor hæder for dette. Det har bare desværre ikke noget med krigsførelse på teknologisk højt niveau at gøre. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/enstrenget-haer-vil-vaere-helt-ude-af-trit-med-udviklingen-john-dalby-overste-vid-allied-command-transformation-norfolk-usa-olfi-dk/
RSS

Narrespill rundt Hæren og Heimevernet, morgenbladet.no

Gjennom 30 år har Forsvarsdepartementet (FD) bygget opp en ukultur for å styre saker gjennom tilbakeholdelse av informasjon, skriver John Berg.

Frode Larsen fra Styrk Heimevernet vil ha en gransking av omstendighetene rundt den lekkede rapporten om at Heimevernet trenger en personellstyrke på 56 000. Kommunikasjonssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Anne-Lise Hammer, krisemaksimerer Larsens innlegg og mener at her ligger det implisitt «alvorlige beskyldninger». Jeg foreslår at FFI slapper av og tar en debatt i åpent lende. Følgende sitat kunne være et utgangspunkt:

«I noen land [i Nato] er det en betydelig tendens til å stole for mye på spesialstyrker. De vinner ikke kriger. Nasjoner utkjemper og vinner kriger.»

«Nasjonen» omfatter for Norges del ikke bare de ultrateknologiske og svinedyre styrkene forsvarssjef emeritus, nå dominerende FFI-forsker, general Sverre Diesen har trumfet frem. «Nasjonen» omfatter også hær og heimevern, politi, sivil beredskap og helsevesen og alle samfunnets ressurser i et totalforsvar. Hvem var det så som sa ovenstående, og hvor? Sitatet stammer fra en konferanse ved britiske Rusi (Royal United Services Institute), der alle Nato-lands forsvarsledelser satt og lyttet. Han som sa det heter Mark Milley. Han er general og sjef for den amerikanske hæren.

Problemet er strukturelt og handler om skjult makt. Gjennom 30 år har Forsvarsdepartementet (FD) bygget opp en ukultur for å styre saker gjennom tilbakeholdelse av informasjon. Noen korte hovedpunkter fra utviklingen kan illustrere hva dette dreier seg om: Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/narrespill-rundt-haeren-og-heimevernet-morgenbladet-no/
RSS

Ekonomiskt tillskott ökar försvarsförmågan, forsvarsmakten.se

Den positiva trenden av en förbättrad försvarsekonomi sedan 2014 stärker försvarsförmågan och de behov myndigheten har som en följd av det förändrade omvärldsläget, såväl här och nu som i försvarsbeslutsperioden.
– Försvarsmakten ser positivt på det ekonomiska tillskottet om 6,8 miljarder vilket leder till en ökad försvarsförmåga och därmed minskad risk i genomförandet av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet till och med 2020, säger ÖB Micael Bydén.

De flesta av de aviserade åtgärderna kommer ur det förslag till stärkt förmåga som Försvarsmakten utarbetat inom ramen för BU 18. I vilken omfattning dessa möter Försvarsmaktens behov i närtid och på längre sikt behöver analyseras vidare i detalj när myndigheten får regeringens fördjupade underlag. Men det handlar om bland annat fler anställda, övning och beredskap, ledningssystem och olika typer av specialfordon. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ekonomiskt-tillskott-okar-forsvarsformagan-forsvarsmakten-se/
RSS

Bra för­svars­upp­gö­rel­se, Yngve Sunesson, skd.se

Fyra par­tier står bak­om den för­svars­upp­gö­rel­se som pre­sen­terades i går. Krist­de­mo­kra­ter­nas av­hopp i mån­dags har där­med in­gen be­ty­del­se. De hade inte is i ma­gen till­räck­ligt för att vänta in ett bra för­hand­lings­re­sul­tat – el­ler val­de att lämna för­hand­lingarna för att kun­na föra fram ett po­pu­lis­tiskt bud­skap om ännu mer pengar till för­svaret nu.
Att det blev en bred upp­gö­rel­se är fram­för allt en vik­tig sig­nal till om­världen att det finns bred enig­het i Sve­ri­ge om att stärka för­svars­för­må­gan. Det ger ock­så Försvarsmakten lång­sik­tig­het i pla­neringen och ett tyd­ligt re­surs­till­skott, som ÖB be­gä­rt.
2,7 mil­jarder per år i till­skott är ett re­jält till­skott, fram­för allt med tan­ke på att re­dan för­svars­upp­gö­rel­sen 2015 in­ne­bar en kraft­full ni­vå­höj­ning av för­svars­an­slagen. Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/bra-for%c2%adsvars%c2%adupp%c2%adgo%c2%adrel%c2%adse-yngve-sunesson-skd-se/
RSS

Privatföretag äter sig in i Försvarsmakten

Företaget 4C Strategies har rekryterat Johan Sjöberg till tjänsten som seniorkonsult. Han skall arbeta främst med affärsutveckling inom offentlig sektor, totalförsvar och civilförsvar. ”Johan har bl.a. en mångårig erfarenhet från EU i Bryssel som Försvarsråd på EU-representationen med ansvar för Försvarsdepartementets personal och verksamhet och sista tre åren som Försvarsrådgivare vid Nato-delegationen.” Det skriver sajten Aktuell säkerhet den 16 augusti.

Steget måste ses som ytterligare en sammanväxning mellan privata företag, Försvarsmakten och andra offentliga institutioner. Vi har på  alliansfriheten.se tidigare kommenterat hur Försvarsmakten tecknat avtal med företaget 4C om outsourcing av verksamheter och inhyrning av personal. Det är en utveckling som har gått långt i andra länder. USA har kontrakterat privata företag som Blackwater för att kriga i Afghanistan, och nu är ett av förslagen som ligger på bordet i Vita Huset att privata företag helt skulle kunna ersätta USA:s styrkor i landet. I Sverige har det inte gått så långt, men riktningen är klar: att steg för steg ersätta svensk militär med privata aktörer inom vissa områden.

Utvecklingen oroar. Svenska försvaret är en nationell angelägenhet som inte får överlåtas till privata intressen.

Brist på personal åberopas för att motivera outsourcingen. Med allmän värnplikt löses personalproblemet och dessutom ges försvaret en bred kompetens. Unga värnpliktiga med färska kunskaper om teknik, IT och annat vore ett lyft för Försvarsmakten.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/privatforetag-ater-sig-in-i-forsvarsmakten/
RSS

Korrigera upphandlingen av nytt luftvärn, wisemanswisdoms, Björn Söder (SD), Mikael Jansson (SD), Roger Richtoff (SD), , blogspot.se

Nytt luftvärn, ja!​
– Men, är den svenska regeringen på väg att göra ett jättemisstag i upphandlingen?

Ända sedan högkvarteret gjorde beräkningar att luftförsvaret behöver minst 60 till 80 nya Gripen E har frågan om inköp av modernt medelräckviddigt luftvärn varit en springande punkt. Det minsta tänkbara luftförsvaret kräver mycket modernt medelräckviddigt luftvärn om vi skaffar endast 60 stridsflygplan. Om vi skaffar 80 plan kan mängden luftvärn vara något lägre.

Beställningen av Gripen E bestämdes tyvärr till endast 60 plan och upphandlingen av det nya luftvärnet har tagit lång tid. Redan tidigt i samband med Luftförsvarskommitténs arbete uttalade Försvarsmakten sin åsikt: man ville ha Aster30 som medelräckviddig lv-robot kombinerad med korträckviddiga IrisT SLS.Det var en utveckling som vi gav vårt stöd. Tyvärr i upphandlingen har nu en märklig låsning uppstått där alternativen är Samp/T ställt mot amerikanska 80-talslösningen Patriot. Samp/T är en lösning som säljs av ett konsortium, Eurosam, där Aster-30 från MBDA styrs av en fransk radar tillverkad av Thales. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/korrigera-upphandlingen-av-nytt-luftvarn-wisemanswisdoms-bjorn-soder-sakerhetspolitisk-talesperson-sd-mikael-jansson-forsvarspolitisk-talesperson-sd-roger-richtoff-forsvarsutskottet-sd-blogspot/
RSS

Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret, regeringen.se

Försvarsgruppen har att tillse att försvarsbeslutets innehåll fullföljs. Vi är överens om att lägga grunden för en ökad militär förmåga och dessutom en förstärkt förmåga inom totalförsvaret från och med 2021. I vårändringsbudgeten för 2017 tillfördes 500 miljoner kronor för satsningar under innevarande år. De åtgärder som aviserades i samband med vårändringsbudgeten för 2017 kan fortsätta och intensifieras ytterligare under kommande år 2018-2020.
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet är överens om att det behövs ytterligare resursförstärkningar från och med 2018. I arbetet har försvarsgruppen utgått från Försvarsmaktens budgetunderlag avseende 2018 liksom relevanta underlag från andra myndigheter inom totalförsvaret. Läs överenskommelsen

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/overenskommelse-mellan-socialdemokraterna-miljopartiet-moderaterna-och-centerpartiet-om-ytterligare-atgarder-for-att-oka-den-operativa-formagan-i-krigsforbanden-och-sakerstalla-den-samlade-formagan/
RSS

Værnepligten bør udvides, konservative.dk

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at den danske værnepligt både er for kort, og der er for få, som bliver indkaldt. Derfor ønsker partiet at udvide værnepligten – ved eksempelvis at hæve værnepligten fra de nuværende fire måneder til otte måneder, som en del af det kommende forsvarsforlig.

Vi har en historisk kort uddannelse – og et historisk lavt antal værnepligtige. Derfor mener vi, at værnepligten skal fylde en større rolle end den gør i dag, siger partiets forsvarsordfører Rasmus Jarlov. Som det ser ud i dag, bliver der kun uddannet omkring 4000 værnepligtige om året. Sidste år pådrog hele 98,6 % af mændene sig værnepligten frivilligt. Når interessen er så stor, så bør de også have en bedre og længere uddannelse. I dag er værnepligten kun et rekrutteringsshow. Vi vil hellere lave rigtige soldater ud af de værnepligtige. Værnepligten skal være en reel kapacitet, der skal indgå som en vigtig del af forsvaret af Danmark, siger Rasmus Jarlov.

Det Konservative Folkeparti mener, at Forsvaret både skal være større og stærkere. En ting er de internationale missioner, noget andet er Danmarks forsvar af egne grænser. Vi ser lige nu spændingerne i Østersø-regionen, hvor der er fare for nogle af vore allierede i Baltikum. Og her er det vigtigt, at vi har en hær af en vis størrelse. Vores egen sikkerhed er vigtigere end at sende hær, flåde eller flyvevåbnet på internationale missioner, afslutter Rasmus Jarlov. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vaernepligten-bor-udvides-konservative-dk/
RSS

Försvarsmaktens delårsrapport 2017 (inkl lägesredovisning), forsvarsmakten.se

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har förändrats och försämrats under de senaste åren, vilket ställer krav på fortsatt analys och beredskap att vidta åtgärder. Grunden till utvecklingen utgörs fortsatt av ryskt agerande.
I Östersjöregionen konstateras ett fortsatt militärt uppträdande med mer kvalificerade resurser från flera länder och organisationer vilket under året visar sig i flera större övningar. Säkerhetsläget i vårt närområde har också gjort att förstärkningen till ett av de militärstrategiskt viktiga områdena, Gotland, fortsatt genom att tillförda förband verkat och övat på plats…

Utvecklingen av den operativa förmågan har fortsatt prioriterats i enlighet med inriktningsbeslutet. Resultatet kan framför allt ses i en omfattande övningsverksamhet inom samtliga stridskrafter och i gemensamma ledningsövningar. Likaså har genomförandet av krigsförbandsövningar och repetitionsutbildningar fortgått under våren. Till del har begränsningar i materiell tillgång och tillgänglighet påverkat stridskrafterna varför anpassning av utbildnings- och övningsmålsättningar har erfordrats. Betydande förberedelser har genomförts inför höstens försvarsmaktsövning, Aurora, samtidigt som totalförsvaret och de bilaterala samarbetena med Finland och USA har vidareutvecklats. Läs rapporten

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsmaktens-delarsrapport-2017-inkl-lagesredovisning-forsvarsmakten-se/
RSS

Försvaret och miljarderna, Johan Westerholm, ledarsidorna.se

Enligt experter är det, med nu tillgänglig information, svårt att veta vad de tio miljarder kronor extra som KD vill ha skulle räcka till när regeringen nu förhandlar om budgetförstärkningar för Försvarsmakten. Ett krav som de inte får gehör för i förhandlingarna med regeringen varför de nu lämnar dessa rapporterar flera medier, bland annat SVT. Per Olsson, försvarsekonom vid FOI menar att debatten snarare borde handla om hur många soldater, fartyg eller flygplan som behövs. Och först därefter fatta beslut om pengarna.

Att försvarsmakten befinner sig i en minst lika stor kris som vården och omsorgen torde vara väl känt vid det här laget. Den statsminister som i modern tid tillfogat Försvarsmakten den största skadan är moderaternas hyllade partiledare Fredrik Reinfeldt som så sent som 2013 menade att försvaret var ett särintresse. När han fällde uttalandet lät han förstå att inget Alliansparti haft en avvikande uppfattning om försvarsanslagen i regeringen. På fyra år har omsättningen på försvarspolitiker varit låg, dagens politiker som ropar efter höjda anslag är i praktiken samma skara som för fyra år sedan höll med Reinfeldts bedömning om att Försvarsmakten är ett särintresse.

Ett av Försvarets största problem är, förutom resurserna, att det saknas idag kompetenta försvarspolitiker. Försvaret är mycket mer än kulor och krut. Försvarspolitik är mycket bredare än att endast producera militära förband, även andra förmågor krävs som till exempel FRA – som är en renodlat civilt bemannad myndighet, till att försvara Sverige mot cyberattacker och desinformation. Ett annat, tydligt, tecken på hur illa det är ställt med den försvarspolitiska systemkompetensen är att inget av partierna egentligen begriper vad de ställt till med det senaste decenniet. Stora delar av fabriken som producerade krigsförband finns inte kvar. Garnisoner och övningsfält har istället blivit bostäder, gallerior, högskolor och grönområden. Hamnar och varv har sålts ut. Det som finns kvar av fabriken går på övervarv av sin kapacitet just nu. Ett övervarv, och överlast, som inte blir hållbart i längden. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvaret-och-miljarderna-johan-westerholm-ledarsidorna-se/
RSS