Presidenter på samma arena, Österbottens Tidning

…Också president Niinistö dömde i klara ordalag ut Nordkoreas kärnvapeneskapader. Det internationella samfundet kan enligt Niinistö inte tolerera Nordkoreas fortsatta provokationer.
Men där Trump hotade med undergång vidhöll Niinistö en strävan att lösa krisen med fredliga medel. Han försäkrade att Finland som en del av EU ger sanktionerna mot Nordkorea sitt fulla stöd och slog fast att en lösning endast kan sökas genom förhandlingar – dock med ett viktigt förbehåll: Den nordkoreanska regeringen måste delta utan förhandsvillkor.

De senaste veckorna har den nordiska diskussionen handlat om det avtal mot kärnvapen som ­Sverige ämnar underteckna men inte Finland.
Det här innebär inte att Finland skulle vara emot nedrustning, en fråga man enligt Niinistö ­måste se pragmatiskt på. ” Det är att absolut nöd­vändigt att länder som innehar kärnvapen deltar i för­handlingar”, sade Niinistö…

Vare sig hur som helst med den saken var Niinistös­ tal en tydlig markering om att Finland för länge sedan lämnat VSB-erans tassa på tå-­diplomati bakom­ sig och vågar ta ställning också i frågor där vår position avviker från stormakternas.
Det här kom till synes också då Niinistö talade­ om vikten av att respektera den internationella­ ordningen som bygger på gemensamt överens­komna regler. ”Sedan början av vår självständighet har Finland stött och respekterat en internationell ordning som bygger på regler”, sade Niinistö och ­sade sig ha en fast tro på att vi som världssamfund ­måste angripa globala utmaningar och hot gemensamt och inte bara agera ensam.

Niinistö är rätt ute. Trygghet kan bara skapas tillsammans och den som respekterar regler förtjänar respekt själv. Läs artikel

Värnplikt – lönsamt för samhället? Karlis Neretnieks, kkrva.se

Emellanåt framförs det i debatten att värnplikt, även om det är en billig metod att bemanna försvarsmaktens förband, är en dyr lösning ur samhällsekonomisk synvinkel. Det kanske vanligaste argumentet är att en person som är inkallad under sin militära utbildningstid inte bidrar till samhällsekonomin genom arbete eller studier. I det senare fallet genom att inträdet på arbetsmarknaden fördröjs. Ett antal årsarbetsinsatser motsvarande antalet personer som är inkallade genomförs inte, alltså innebär det en samhällsekonomisk kostnad. Jag vill hävda att detta argument har avsevärda brister.  Det kan mycket väl vara så att ett väl utformat värnpliktssystem i själva verket är en god investering för samhället även ur ekonomisk synvinkel, förutom vad det ger i form av ökad säkerhet för landet…

Jag vet inte svaret. Dock är jag helt övertygad om att kalkylen kommer att visa att värnplikt inte bara är en samhällsekonomisk kostnad utan att den också ger avsevärda samhällsekonomiska vinster. I slutändan kanske till och med större än kostnaden. Läs artikel

Tal av Stefan Löfven i FN:s säkerhetsråd, regeringen.se

…And let us recognise the role of peacekeeping also in this regard. More than 118 000 military, police and civilian personnel are currently serving in 16 peacekeeping operations – blue berets and helmets from Haiti in the west,
to Jammu and Kashmir in the east. We thank the women and men in peacekeeping missions,
for the work they do every day on our behalf. Peacekeeping and prevention can, should and must go hand in hand…

Thirdly, UN Peacekeeping should evolve based on evidence and lessons learned. The experience we gain from our contributions
can help to improve and develop UN missions, to make them fit for purpose. Seventy years of peacekeeping has taught us about the need
for the full, equal and active participation of women. Sweden constantly seeks to increase the number of women taking part…

Since 1948, more than 80 000 Swedish women and men– troops, police and civilians – have participated in UN peace operations, primarily in Africa.
They have worn their UN helmets in deserts, dirt, dust – and danger. We see their blue berets in Cyprus as well as in the Congo. It has come at a price.
Yet our commitment to peacekeeping will not falter. It is not weakened by the tragic loss of Zaida Catalán and too many others. Läs hela talet

 

 

North Atlantic Council Statement on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, nato.int

..Seeking to ban nuclear weapons through a treaty that will not engage any state actually possessing nuclear weapons will not be effective, will not reduce nuclear arsenals, and will neither enhance any country’s security, nor international peace and stability. Indeed it risks doing the opposite by creating divisions and divergences at a time when a unified approach to proliferation and security threats is required more than ever…

We call on our partners and all countries who are considering supporting this treaty to seriously reflect on its implications for international peace and security, including on the NPT.

As Allies committed to advancing security through deterrence, defence, disarmament, non-proliferation and arms control, we, the Allied nations, cannot support this treaty. Therefore, there will be no change in the legal obligations on our countries with respect to nuclear weapons. Thus we would not accept any argument that this treaty reflects or in any way contributes to the development of customary international law. Läs informationen

Fakta om etablering av Gotlands regemente, forsvarsmakten.se

Regeringen har i sin budgetproposition 20 september 2017 föreslagit att Gotlands regemente ska etableras från 2018. Etableringen ligger i linje med överbefälhavarens egen inriktning som en del i att stärka Försvarsmaktens ledningsförmåga för ett starkare försvar.

Det blir tydligare med en sammanhållande chef som styr och samordnar den militära verksamheten på Gotland, och som också ansvarar för samverkan med lokala totalförsvarsaktörer. I dag finns det många militära chefer som ansvarar för olika delar på Gotland.

Gotlands regemente kommer ha tre huvuduppgifter:

  • Utbilda de krigsförband som finns på Gotland: 18:e stridsgruppen och hemvärnsbataljonen Gotlandsgruppen.
  • Vid behov leda nationella insatser med dessa och även krigsförband som tillförs från andra delar i Försvarsmakten.
  • Samverka med övriga totalförsvarsaktörer som exempelvis sjukhuset och kommunen för att skapa en högre robusthet och uthållighet i samhället vid orostider.

Det är för tidigt att lämna detaljerade siffror, men jämfört med i dag ser Försvarsmakten framför sig en förstärkning på Gotland inom stabs- och ledningsfunktionen med ett 20-tal anställda. Regementet kommer successivt att byggas upp från grunden, med fortsatt stöd från andra delar inom Försvarsmakten inledningsvis. Läs informationen

Republikens president Sauli Niinistös tal vid FN:s 72:a generalförsamling i New York den 20 september 2017, presidentti.fi

…Den allvarliga situationen i Demokratiska folkrepubliken Korea är mycket oroväckande. Det nordkoreanska kärnvapenprogrammet är ett globalt hot mot den globala freden och stabiliteten, och programmet måste fås att upphöra. Förenta nationernas säkerhetsråd har samarbetat med framgång i fråga om Nordkoreas förehavanden. Det är viktigt att bevara denna enighet.

Samtidigt har vi fått bevittna fortsatta provokationer från Nordkorea. Det internationella samfundet kan inte tolerera detta beteende. I egenskap av medlemsstat i Europeiska unionen ger Finland sitt fulla stöd till sanktionerna och vädjar till andra att agera på samma sätt. En lösning kan gå att finna endast genom förhandlingar som den nordkoreanska regeringen deltar i utan villkor.

Kärnvapen är ett allvarligt hot mot mänskligheten. Så länge det finns kärnvapen i världen är risken för en katastrof verklig. Icke-spridningsavtalet för kärnvapen är fortfarande hörnstenen då det gäller att förhindra spridningen av kärnvapen globalt och utgångspunkten för all kärnvapennedrustning.

Finlands ståndpunkt i fråga om kärnvapennedrustning är resultatinriktad och pragmatisk. Det är ytterst viktigt att de länder som förfogar över kärnvapen deltar i förhandlingarna. Jag vädjar till alla kärnvapenstater och länder som innehar dessa vapen att de med det snaraste vidtar konkreta åtgärder för att nedrusta kärnvapen. Det är viktigt att alla parter följer det kärnvapenavtal som gäller Iran. Jag välkomnar också de förhandlingar som Förenta staterna och Ryssland har fört på sistone om den strategiska stabiliteten. Vi hoppas att de leder till att förhandlingarna om vapenkontroll återupptas såväl i Europa som globalt. Läs talet

Stort övningsanfall har börjat på Gotland – ”Finnarna har den bästa utrustningen”, svenska.yle.fi

På Gotland pågår just nu Sveriges stora militärövning Aurora 17. Finländska försvarsmakten är med för att öva internationellt samarbete. Rekryterna jämför utrustning med varandra.

En granat har precis skadat tre rekryter. Finländsk sjukvårdspersonal försöker i fält rädda rekryterna. Det behövs mera blod och förband och hela situationen är lite kaotisk. Men det här är inte på riktigt, utan bara en övning som ska få den finländska och svenska försvarsmakten att bli bättre på att samarbeta.

– Svenskarna förväntade sig att vi har yrkesutbildad sjukvårdspersonal, men det har vi inte, och de här patienterna var svårt skadade. Med tanke på det klarade vi situationen bra, berättar fältsjuksköterska Annukka Harjuvaara då situationen är över…

Det finska kompaniet från Björneborgs brigad ska tillsammans med Gotlands 18:e stridsgrupp försvara ön. I den här övningen är fienden fyra amerikanska attackhelikoptrar.

– Jag trivs här. Det känns lite finare att vara utomlands än hemma. Intressantast hittills har varit att få träffa folk från andra länder och jämföra utrustningen. Finnarna har nog den bästa utrustningen, säger Jasu Ahonen, jägare från Björneborgs brigad. Läs artikel

Budget 2018: Ökad militär förmåga och förstärkning av totalförsvaret, regeringen.se

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en ökning med 2,7 miljarder kronor till totalförsvaret varav 2,3 miljarder kronor till det militära försvaret och 0,4 miljarder kronor till det civila försvaret…

De ekonomiska förstärkningarna möjliggör bland annat

  • ökad förbandsverksamhet och beredskap,
  • åtgärder för att säkerställa att de krigsförband med lägst krigsduglighet prioriteras för att höja sin förmåga,
  • att arméstridskrafterna samtidigt ska kunna agera med två brigader med godtagbar förmåga,
  • att övningsverksamheten kan utökas,
  • att förmågan att samtidigt kunna mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap förstärks.

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i närområdet bedömer regeringen att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Regeringen föreslår därför att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 2018. Läs pressmeddelande

Tränar mot kvalificerade motståndare, forvarsmakten.se

Under försvarsmaktsövningen Aurora 17 har Sverige bjudit in ett antal länder för att genomföra moment som är viktiga att kunna hantera i händelse av kris och krig. Bland annat att ta emot stöd från andra länder och att öva tillsammans. Allt i syfte att stärka den svenska militära försvarsförmågan.

– Det är en stor fördel att vi har fått hit kvalificerat motstånd utifrån. Det gör att vi exempelvis kan låta våra egna förband öva på rätt saker. Hade vi inte fått den hjälpen så hade vi själva varit tvungna använda våra egna soldater och sjömän att agera motståndare. Det gör vi i viss mån ändå men nu kan vi låta så många fler öva i sina ordinarie roller, säger Sveriges marinchef, Jens Nykvist.

USA är ett av de länder som deltar med bland annat jagaren USS Oscar Austin. Tillsammans med några ytterligare fartyg, både svenska och utländska, ska hon agera motståndare i ett antal övningsmoment. Läs pressmeddelande

Löfven: Trumps uttalande väldigt allvarligt, svd.se

Sveriges regering reagerar kraftigt på Donald Trumps tal till FN. Utrikesminister Margot Wallström (S) säger till Studio ett i P1 att talet bröt mot FN-stadgan. Statsminister Stefan Löfven (S) kallar Trumps hot mot Nordkorea för ”väldigt allvarligt”.

Brottet mot FN-stadgan ligger i och att Trump riktade ett direkt militärt hot mot Nordkorea, menar Wallström.

– Han hotade ju Nordkorea med att utplåna dem. Det gick ju en susning genom rummet naturligtvis.

På frågan om Wallström känner sig chockad av talet säger hon till Sveriges radio:

 – Ja, jag tror att jag delar det med det stora flertalet. Det var absolut inte ett tal för samarbete…

Även statsminister Stefan Löfven (S) reagerade på Trumps nationalistiska, aggressiva tal.

– Jag kan inte lova att något sådant (uttalandet om Nordkorea) aldrig sagts i FN, men det måste vara väldigt ovanligt. Hela andan i FN är politiska lösningar, inte militära lösningar, säger han till SvD och tillägger:

– Det är ett väldigt allvarligt uttalande.

I sitt tal hotade Trump att fullständigt förgöra Nordkorea och landets ledare Kim Jong–Un som Trump kallar ”Rocket man”…

En lösning på krisen kring Nordkorea kräver samarbete, menar Löfven.

– Det krävs ett enat säkerhetsråd, sanktioner och politisk dialog. För det är förstås viktigt att sätta press på Nordkorea, men den här typen av retorik gagnar inte…

Löfven tillbakavisar också Trumps kritik mot Iran och det internationella avtalet om kärnvapennedrustning i landet.

– Vi menar att det här avtalet är viktigt och har varit en framgång, säger han. Läs artikel

Hans Blix: Kärnvapenkonvention bör undertecknas, svd.se

Enligt min mening skulle det varken gagna Sverige, USA eller Nato att vi gav efter för de ganska oblyga påtryckningar som gjorts och avstod från att skriva under konventionen mot kärnvapen, skriver Hans Blix…

Det är rimligt att man nu med texten i hand i Sverige låter en utredning närgånget och juri­diskt analysera både konventionen och tyngden i de invändningar som görs. Man måste samtidigt ha klart för sig att såväl konventionen som invändningarna främst är inlägg i en internationell politisk debatt…

När det gäller Sverige, slutligen, tycks USA/Nato göra ganska oblyga påtryckningar om vaga hot om nedgradering av samverkan om vi skulle ansluta oss till den nya konventionen som kräver att parterna utesluter placering av kärnvapen på sina territorier. Det kontrasterar mot att man inte tycks resa invändningar mot att parter i kärnvapenfria zoner världen över och även Island och Litauen stänger sina territorier för kärnvapen och att Norge och Danmark gör det i fredstid.

Varningarna för anslutning till konventionen kan knappast ha motiverats av oro för att konventionen skulle förplikta Sverige att inte delta i (engage) eller bistå (assistance) verksamhet som är förbjuden enligt konventionen, som att använda eller hota med kärnvapen. En nära svensk samverkan med Nato lär knappast kräva något sådant. Kanske grundas varningarna i en rädsla att konventionen skulle helt stänga för besök och transitfart av fartyg och flyg. Det är väl dock troligare att man i dessa frågor kommer att inta ungefär samma hållning som de kärnvapenfria zonerna gör.

En gång i tiden var det svensk utrikespolitik att aldrig söka andra länders garantier för svensk neutralitet. Skälet var att vi inte ville bli ställda inför oönskade krav eller villkor. Vi tycks nu stå inför en liknande frågeställning. Propåer görs om att vi som gengäld för ett fortsatt nära försvarssamarbete med USA/Nato ska göra avkall på en sedan länge etablerad oberoende svensk politik som syftar till avspänning och nedrustning.

Enligt min ­mening skulle det varken gagna Sverige, USA eller Nato att vi gav efter för sådana påtryckningar. Vi bör skriva under den nya konventionen, som främst är ett välbehövligt bidrag till att delegiti­mera kärnvapnen. Särskilt i dagens världsläge. Läs artikel

Amerikanska attackhelikoptrar övar på Gotland under Aurora, Expressen

Luftvärnet övar för strid på Gotland.  Fyra amerikanska attackhelikoptrar deltar i övningen som inleddes på tisdagen.

– Vårt luftvärn ska se till att de klarar av att möta den här typen av avancerade vapensystem, säger Therése Fagerstedt, kommunikatör vid Försvarsmakten på Gotland…

Två stridgrupper deltar i övningsmomentet – 200 soldater ingår i vardera stridsgrupp. Syftet är att det svenska försvaret ska öva på luftmål och på att avvärja hot från en främmande makt.

– Ofta när vi gör den här typen av övningsmoment så gör vi det mot våra egna svenska system. Det kan vi så väl, så det här är ett ypperligt tillfälle för oss att få prova mot ett annat slags vapensystem, som vi inte är vana vid att träna mot. Läs artikel