Försvarsminister Niinistö: Hybridkryphålet måste täppas till, valtioneuvosto.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö utvärderade förändtingsbehoven i territorialövervakningslagen i samband med riksdagens remissdebatt.

– I vår territorialövervakningslag finns ett hål stort nog för en hybrid eller gröna män.

– Den territorialövervakningslag som gäller i dag har utarbetats vid en tid då utgångspunkten var att Finlands territoriella integritet kunde kränkas av främmande stater och militära trupper, som bar en främmande stats vapenmakts militära beteckningar.

Vi har sett hur det vid den olagliga erövringen av Krim, liksom också i östra Ukraina, har använts organiserade statliga väpnade aktörer och utrustningar utan beteckningar, vilka kan jämställas med soldater från en främmande stat. Den statliga aktören var det emellertid svårt att identifiera då yttre kännetecken saknades. En sådan verksamhet orsakar förvirring i mållandet och gör att det går långsammare för staten att fatta beslut. Det är fråga om storskaligt, systematiskt vilseledande, ett fenomen som känns igen som hybridpåverkan eller hybridkrigföring. Läs  artikel

Övar för att stärka markstridskrafterna, forsvarsmakten.se

En stor del av arméns förband samlas i Skåne under en vecka. De ska öva tillsammans för att fortsätta stärka markstridskrafternas förmåga.
– Våra politiker och försvarsmaktsledningen har varit tydliga med att vi ska leverera ökad operativ effekt för att stärka tröskeleffekten. Att öva de ingående delarna i armén i en gemensam övning skapar starkare helhet. Vi bidrar till utvecklad brigadförmåga, säger Bengt Alexandersson, övningsledare och chef på Skaraborgs regemente som planerat övningen. Läs pressmeddelande

Begreppet med skyddsstyrkorna är inte riktigt solklart, sempermiles.se

När frågan kommer och man instinktivt känner att man inte med säkerhet rättvist kan besvara den, eller finna stöd någonstans, har det blivit dags att ta upp det här med ordning vad gäller organisation och namn. Hur ligger det egentligen till med ”De nationella skyddsstyrkorna” nuförtiden?

Hemvärnet framställs på sina håll vara samma sak, alltså synonymt med, de nationella skyddsstyrkorna. I Försvarsmaktens kommunikation har det dock hetat Hemvärnet MED de nationella skyddsstyrkorna, en antydan om att HV utgör en del av dessa? På sistone förekommer båda varianterna, desamma som med, om vartannat. Läs artikel

Riksparaden på försvarets fanfest i Helsingfors den 4.6.2017, puolustusvoimat.fi

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Helsingfors den 4.6.2017. Utöver paradmönstringen och förbimarschen ordnas även fartygsvisningar och materielutställningar, en flyguppvisning och Försvarsmaktens Finland 100 sommarturnékonsert 2017. Det är fritt inträde till evenemangen.

Parad

Paraden tas emot av republikens president Sauli Niinistö tillsammans med kommendören för försvarsmakten general Jarmo Lindberg. Fältandakten hålls av fältbiskop Pekka Särkiö, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén generalmajor Petri Hulkko.

Temat för paraden är: Försvaret angår alla. Trupper från armén, marinen, flygvapnet, försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet och veteran- och försvarsorganisationerna deltar i evenemangen. I paraden deltar sammanlagt mer än 1300 personer, 50 fordon och 19 luftfartyg. Läs artikel

Finland genomför tillsammans med Estland Open Skies inpektionsflygning i Ryssland, hpuolustusvoimat.fi

Finland genomför tillsammans med Estland en inspektionsflygning i Ryssland 22 – 26.5.2017. Flygningen utförs med Rumäniens Antonov An-30 flygplan. Flygningen planeras i samarbete med Estlands vapenövervakningspersonal.

Finland verkar som lednation (Lead Nation, LN). Över den gemensamma flygningen har Finland och Estland tecknat ett avtal, Technical Agreement, TA), där man bestämt parternas ansvar, skyldigheter och kostnadsfördelning. Läs artikel

Nordiskt samarbete inom försvar , riksdagen.se

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har tidigare behandlat frågan om nordiskt samarbete i betänkande 2014/15:UFöU5 och såg då stora möjligheter till ett än mer fördjupat nordiskt försvarssamarbete men med den principiella begränsningen att samarbetet inte bör innebära ömsesidiga försvarsförpliktelser. Säkerhetsläget i det svenska närområdet har försämrats över tid. Utrikesutskottet konstaterar att det i en osäker omvärld är viktigt att den svenska säkerhetspolitiska linjen är fast och tydlig. Säkerhet byggs solidariskt med andra. Den svenska solidaritetsförklaringen intar en central position i Sveriges säkerhetspolitik och har ett brett stöd i Sveriges riksdag. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett nordiskt land, och vi förväntar oss att övriga nordiska länder agerar på samma sätt om Sverige skulle drabbas. Sverige ska därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd. Läs protokollet

Bjud in din ryske kollega till Öland, Hultqvist! Peter Akinder, ledare i ostrasmaland.se

I syfte att utveckla relationen med USA besökte nyligen försvarsminister Peter Hultqvist (S) sin amerikanske kollega James ”Mad Dog” Mattis i Washington. Även om många säkert ser med misstänksamhet på dylika aktiviteter, särskilt med tanke på att USA är det ledande Natolandet, är det viktigt att skapa relationer.

Därför skulle det inte skada om Hultqvist också försökte få till motsvarande umgänge med sin ryske kollega Sergej Shojgu. Det vore en lämplig uppföljning på utrikesminister Margot Wallströms (S) besök i Moskva i februari för samtal med sin kollega Sergej Lavrov…

Man måste också, om man vill ha avspänning i Östersjöregionen, ha förmåga att bygga upp och vårda ett umgänge med andra – och använda detta konstruktivt. Särskilt angelägen är dialogen med Ryssland med tanke på de många militära övningar i närområdet som Sverige och Nato genomför. Läs ledaren

Uppslutning bakom USA:s politik i oträngt läge, Lars-Gunnar Liljestrand

Försvarsminister Peter Hultqvist gav ett nära nog oreserverat stöd till den amerikanska hållningen i en rad internationella frågor vid sitt besök i USA nyligen. Detta ligger inte obetingat i Sveriges nationella säkerhetsintresse.

Den 18 maj talade försvarsministern på Johns Hopkin- universitetet. Temat skulle vara den säkerhetspolitiska utvecklingen i norra Europa, men talet kom att handla också om konflikter i världen. Om Hultqvists  åsikter står för regeringen är oklart. Normalt brukar det ligga på statsministern eller utrikesministern att göra den här typen av exposéer.

Läs mer

Hultqvist jagar löften i USA medan EU enas om europeiskt försvar, omeuropa.se

Igår tog EUs försvarsministrar en rad viktiga beslut mot ett närmare europeiskt försvarssamarbete – för att bli mindre beroende av USA.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist missade mötet
Han var i USA.

Den som följer EU vet att ett närmare försvarssamarbete har varit högaktuellt sedan 2013 ungefär men ack så svårgenomförbart.
Med Trump, Putin och brexit blev det plötsligt mycket lättare. Med utgångspunkt i EU-toppmötets beslut i juni 2016 fokuserar nu européerna på att göra sig mer oberoende amerikansk militärkapacitet.  Pådrivet av Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien, OK-stämplat på Bratislava-toppmötet i september, därefter Bryssel-toppmötet i december, tar sig EU steg för steg vidare i den praktiska tillämpningen.

På torsdagen beslöt försvarsministrarna alltså om den omtalade försvarsfonden på cirka 90 miljarder euro som dels ska användas till gemensam forskning, dels gemensam försvarskapacitet. Man klubbade det nya försvarshögkvarteret i Bryssel som är så redo att de börjar jobba på måndag. De kommer sitta i lokalerna bredvid ledningscentret för EU.s civila missioner.

Ministrarna enades om att skaffa pengar till EU:s snabbstyrkor som stått stilla för att finansieringen varit så kryckig att den skulle ha landat extremt skevt på några få länder.
Och så slutligen Pesco, vilket i stort sett är möjligheten för en mindre grupp EU-länder att inom ramen för EU sparka igång gemensamma försvarsprojekt. Läs artikel

ÖB:s fältövning i strategiskt område, forsvarsmakten.se

Varje år bjuder överbefälhavare Micael Bydén in chefer från ett stort antal samarbetsmyndigheter till en chefsfältövning. Årets övning har det väpnade angreppet som tema och platsen är militärstrategiskt viktig; norra Sverige, en del av Nordkalotten och Arktis. Ett 60-tal personer från Försvarsmakten och närmare 20 av Försvarsmaktens samarbetsmyndigheter har deltagit…

Sverige bygger säkerhet också tillsammans med andra och där är det svensk-finska samarbetet en viktig byggkloss. Generalmajor Petri Hulkko, blivande arméchef i Finland, deltar i övningen för andra gången.
– Vi är tacksamma för att vi blir inbjudna och får ta del av hur man tänker på svensk militärstrategisk nivå, och jag konstaterar att våra länder har stora likheter. Jag ser i princip inga skillnader, vi har lika kultur och bakgrund och det här visar att det svensk-finska samarbetet går framåt på ett väldigt bra sätt, på alla nivåer inom våra försvarsmakter. Läs pressmeddelande

 

Fynd i kallakrigsforskningen, Anders Björnsson

Antologin Den stora invasionen. Svenskt operativt tänkande under det kalla kriget, med överste Bo Hugemark som redaktör, är den fyrtiosjunde publikationen som det stora forskningsprojektet ”Försvaret och det kalla kriget” har avsatt (Medströms förlag, 296 s., ill.). Det finns anledning att längre fram återkomma till flera av bidragen i detta verk. Som så ofta i arbeten av detta slag hittar man emellertid fynd inte bara i själva framställningen utan också i bihangen.

Jag vill här peka på några nedslag i ett antal vittnesberättelser som utgör skriftliga svar på frågor från professor Gunnar Artéus, en av ledarna för forskningsprojektet. De tillfrågade tillhör, i olika egenskaper, de mest framstående tänkarna inom respektive vapenslag under den aktuella perioden – bland dem som ännu är i livet. Två av dessa ganska korta och koncisa berättelser tilldrog sig mitt särskilda intresse. De belyser spänningar och perspektivskiftningar inom den högre officerskåren i synen på ett tänkt fall av sovjetisk militär invasion av vårt land.

Läs mer

Nu drar den stora militärövningen igång, nsd.se

Det här är tredje året som en av världens största militärövningar, Arctic Challenge Exercise, arrangeras på bland annat F21. Och deltagandet är större i år än tidigare…

I år är det Finland som är huvudansvarigt för övningen som utgår från F21 i Luleå, Bodö flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Finland. Det är elva nationer både länder från EU och NATO som deltar i övningen.

–Det är Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Schweiz, Belgien, Nederländerna, USA, Frankrike, Tyskland och Kanada. Målsättningen med den här övningen är att öva enheter i att leda och utföra luftoperationer för eventuellt framtida uppdrag, säger Levin. Läs artikel