Polen kjøper missiler for 87 mrd., aldrimer.no

USA planlegger å selge et omfattende missilsystem til Polen. Det dreier seg blant annet om Patriotbakke til luft-raketter, radarer, styringssystemer og kommandosystemer…

Polen-ekspert og NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski sier at kjøpet kan forklares både med historiske forhold og den nåværende sikkerhetssituasjonen…

Godzimirski tror også at forholdet til USA spiller en viktig rolle i det som nå kan bli en av Polens største forsvarsinvesteringer noen sinne. Han peker på at USAs president Donald Trump nylig var på besøk i landet, og at polske myndigheter har et ønske om å være en viktig strategisk partner for USA.

På litt sikt kan Patriot-systemet bli en viktig del av et større NATO/USA-ledet  luftforsvarssystem. Da kan det også være viktig ikke bare i konvensjonell krigføring, men til forsvar mot strategiske missiler – med eller uten atomstridshoder. Läs artikel

Försvarsminister Niinistö sågas för uttalanden om krigsövning – ”kanske han hade bråttom att ta på sig kamouflagekläderna”, svenska.yle.fi

När USA:s försvarsminister James Mattis besökte Finland hade Niinistö uttryckt att Finland bör ordna en storkrigsövning som motsvarar Sveriges Aurora-övning. Niinistö hade även diskuterat krigsövningen med Mattis…

President Sauli Niinistö uppmanade försvarsministern att använda termen ”huvudkrigsövning”, som ordnas i slutet av alla beväringars värnpliktstjänst…

Enligt försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml.) var ”storkrigsövning” ett misslyckat ordval av försvarsminister Niinistö. Enligt Niinistö har han aldrig använt ordet.

– En övning där man skulle träna på att ta emot internationellt militärt stöd skulle vara en bra idé, säger han.

Försvarsutskottets vice ordförande Mika Kari anser att Niinistö var förhastad i sina uttalanden. Kari tycker det är frustrerande att Niinistö uttalade sig om en krigsövning till andra länder. Särskilt utan att ha diskuterat saken med president Sauli Niinistö…

Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki förhörde försvarsministern i det utrikespolitiska utskottet.

– Att försvarsministern kringgår utrikes- och försvarspolitisk ledning bådar inte gott för Finlands utrikespolitiska trovärdighet. Läs artikel

Okänd soldat i ny filmversion, Mats Björkenfeldt

Åker till Helsingfors för att kunna se den oklippta, över 3 timmar långa versionen av den finska filmen Okänd soldat av Aku Louhimies. Filmen bygger på Väinö Linnas roman med samma namn. I Sverige har man tyvärr klippt bort cirka 1 timme av filmen.

Efter vinterkriget undertecknades ett fredsfördrag den 13 mars 1940 i Moskva, som i allt väsentligt tillmötesgick de sovjetiska kraven: Hangö utarrenderades som sovjetisk flottbas på 30 år. Och det var ingen slump att den nya riksgränsen följde i stort sett samma linje som hade dragits vid freden i Nystad 1721, påpekar Henrik Meinander i Finlands historia (Söderströms/Atlantis 2006, s. 178). ”Nevastadens säkerhet krävde Peter den stores gräns”. Statsminister Risto Ryti uppgav att återuppbyggnadsarbetet skulle ske ”med svärdet i ena handen och mursleven i den andra”.

Läs mer

Den Hårda Kärnan (HK) , Jan Wickbom

Vi citerar här ur ett pågående arbete om försvarets hårda kärna (HK) av översten 1 gr Jan Wickbom, tidigare regementschef för I19/P5 i Boden och ledamot av Kungl. Krisgetenskapsakademien:

Sverige bör inte utöva militärt hot från svenskt territorium, varken mot Väst eller mot Öst. Men ett svagt försvarat svenskt territorium utgör ett hot för både Väst och Öst därför att båda dessa parter efter att ha ockuperat Sverige, skulle kunna hota den andra. Vår försvarsmakt måste vara så stark och uthållig att ingen stat, vare sig i Väst eller i Öst anser det mödan värt att söka ockupera oss.

Läs mer

Kan vi stole på NATO? Karsten Friis, Aftenposten

…Vi kan se tre trender som kan undergrave fellesskapet i NATO. Den første, og mest åpenbare, handler om USAs rolle. Uten USA forsvinner NATO. President Donald Trumps mange kontroversielle uttalelser har skapt usikkerhet blant de allierte om hvorvidt USA står ved sine allianseforpliktelser. Men her er også en utfordring som stikker dypere enn Trump…

Noe av USAs tilbaketrekning er en realitetsorientering. Vestens relative makt i verden er i nedgang. Målt i BNP, handel og produktiv befolkning, synker den til fordel for Kina og Asia. Asias vekst gjør uansett at USA ser langt mer den veien enn mot Europa, også sikkerhetspolitisk. Russland kom tilbake på radaren i Pentagon i 2014, men anses nok som en mer håndterbar strategisk utfordring enn Asia…

NATO leter stadig etter en meningsfull rolle på den sørlige flanken, men det er og blir krevende for en forsvarsorganisasjon. Resultatet er at vi kan ende opp med et NATO hvor et rikt nord med et modernisert forsvar ser østover, og hvor et svakere utrustet sør fokuserer på krevende og løpende kriseoppgaver…

Hva betyr disse trendene for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk? Vi har tradisjonelt vært ganske flinke til å kombinere solid støtte til NATO med sterke bilaterale bånd til USA. Men et fremtidig stadig mer Asia-fokusert eller innadvendt USA, som viser mindre interesse for Europa, vil svekke både NATO og Norges sikkerhet. Läs artikel

Nato: Strategic Foresight Analysis 2017 Report, act.nato.int

…The redistribution of economic and military power, most notably towards Asia, continues to contribute to the relative decline of the West. Both hard and soft power instruments influence the geostrategic power balance. China’s economy became the world’s biggest in Purchasing-Power-Parity (PPP) terms in 2014. China’s GDP is projected to overtake the USA in 2026-2028, even with its gradually slowing growth rate. India has the potential to become the second largest economy in the world by 2050 in PPP terms. While the future and exact pace of the shift in global economic power to Asia is difficult to predict, the general direction of change and the historic nature of this shift are clear. The global economic power shift away from the established, advanced economies in North America, Western Europe and Japan is likely to continue to 2035 and beyond…

As a consequence of these developments, a geostrategic power transition is taking place in the Asia-Pacific region that has created a dual hierarchy with a potential for competition: security provided by the USA and economy led by China. This is likely to create uncertainties and insecurities across the region. The growing importance of maritime commerce to all Asia-Pacific economies, combined with the absence or disregard of international laws, treaties or institutions equipped to manage conflicting interests, might also increase the potential for confrontation in the region. Läs rapporten

Hot i informationsomgivningen tema för en gemensam övning i Finland och Sverige, valtioneuvosto.fi

För myndigheterna i Finland och Sverige ordnas i november en övning som fokuserar på informationspåverkan. Temat för övningen är bemötande av hot av nya slag i informationsomgivningen. Syftet med övningen är att utveckla samarbetet och samordningen mellan länderna samt att utbilda tjänstemän så att de kan upptäcka och bemöta informationspåverkan. Läs pressmeddelande

Peter Larsson: Flygplatser kan hamna i utländsk ägo, svd.se

Regeringen måste lyfta in beredskapsaspekterna i sin flygstrategi. Det nuvarande systemet gör att de regionala flygplatserna är lika utsatta som landets hamnar, skriver Peter Larsson.

Under senaste året har rådigheten över svenska hamnar varit i fokus. Äger enskilda kommuner rätten att sälja ut eller teckna in avtal med utländska företag, t o m med Ryssland? Eller väger statens försvarsintressen tyngre? Turerna kring hamnarna i Karlshamn, Slite, Fårösund och nu senast i Gävle, har alla illustrerat dilemmat.

Sverige har valt att dela upp ägandeformen för sina flygplatser. Staten har valt ut de stora, med Arlanda i spetsen, som har så stora överskott till följd av många flygrörelser, att de också går med vinst. Däremot får kommunerna själva finansiera de mindre, långt mindre lönsamma flygplatserna. Dessa flygplatser är livsviktiga för de enskilda orterna men de låga passagerarvolymerna möjliggör inte några större intäkter för dessa flygplatser…

Regeringen fastställde i början på året en ny flygstrategi men ingenstans togs dessa beredskapsaspekter upp i strategin. Nu vet vi att regeringskansliet tittar över själva stödformen för våra regionala flygplatser. Vi hoppas därför att regeringen nu verkligen ser till de samlade nationella behoven.

Våra flygplatser är viktiga både av tillgänglighetsskäl men också av försvarsskäl. Läs artikel

Forskning och utveckling inom försvarsområdet behöver stärkas föreslår utredning, regeringen.se

Den 15 december överlämnade regeringens särskilde utredare Björn von Sydow betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet till regeringen. von Sydow föreslår i sitt betänkande bland annat att mellan 200 och 300 miljoner kronor tillförs Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga…

Utredningen lämnar även förslag om ökad samordning och samverkan mellan olika aktörer inom såväl den militära FoU-verksamheten som motsvarande verksamhet i övriga totalförsvaret. Liksom att resultat från civilt driven forskning och utveckling i ökad utsträckning bevakas och värderas för Försvarsmaktens behov. Det bör, enligt utredningen, även ske en fördjupning av Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Läs pressmeddelande

 

Ska vi inte bara döpa om Hemvärnet och låta dem fixa allt? sempermiles.se

Från att sedan över 75 år vara ett otvivelaktigt, viktigt stöd till våra reguljära förband har det hänt och händer det saker. Rollerna är ombytta då Hemvärnet till numerären blivit den stora aktören i Försvarsmakten med kontrakterade frivilliga som kliver in på övning några dagar om året och som ställer upp när det behövs, både för försvar och civila insatser…

Hemvärnet har blivit en maktfaktor och önskemål kring statushöjning har påtalats på både låg och hög nivå, bl a av hemvärnschefen själv. Är det en bra lösning att göra dessa led till en egen försvarsgren, troligen efter norsk modell? Tja, varför inte men åter igen måste vi absolut först sätta fokus på att återskapa en beständig volym och förmåga hos värnpliktsförsvaret.
Det ligger en fara i att göra om något befintligt istället för att laga vad som är trasigt. Särskilt om det ser ut att kunna bli billigare, skänka politisk poäng och rikta blicken bort från det uppenbara. Eller är betänklighterna som framställs här felaktiga?..

Är detta en naturlig utveckling även hos oss eller borde vi se till att istället återuppbygga det svenska försvaret ”från andra hållet”, se till att myndigheter i kris kommer på rätt köl och att nedlagda, viktiga organisationer återuppstår? Det är ärligt svårt och lite otäckt att rota i det här men det gör det ännu mer viktigt att lyfta fram för att kunna diskuteras! Läs artikel

Marinen vilar inte, forsvarsmakten.se

Under veckan som gått har stora delar av marinen genomfört en beredskapsövning ihop med enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg. Tillsammans har de bland annat tränat ledningsstrukturen från taktiskt nivå ned till enskilt förband i en förhöjd konfliktnivå…

– Samarbete och övning med såväl andra stridskraftsslag som andra nationer bidrar till att öka marinens interoperabilitet. I förlängningen bidrar detta till att vidmakthålla och utveckla förmågan att verka multinationellt i den marina miljön, säger flottiljamiral Anders Olovsson, marintaktisk chef. Läs pressmeddelande

Svar på interpellation från Lotta Olsson (M) om möjligheten att bli soldat, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist: …Att stärka krigsförbandens krigsduglighet utgör grunden för regeringens överväganden rörande Försvarsmaktens personalförsörjning. Försvarsmakten har i uppdrag att, inom given ekonomisk ram, planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör att 5 000 personer kan genomgå grundutbildning med värnplikt år 2020 inom den beräknade anslagsramen för 2020. Samtidigt fortsätter Regeringskansliet att bereda förslag om att förstärka intresset att genomföra grundutbildning med värnplikt och att stärka den enskildes intresse, motivation och vilja. Utbildningsvolymerna är förhållandevis låga jämfört med hur många som visar intresse för att genomföra grundutbildning med värnplikt…

Lotta Olsson (M): Från den 1 jan 2018 kommer man att återinföra värnplikten till försvaret i Sverige. Det är en nödvändig förändring eftersom vi inte har haft tillräckligt med sökande till vårt försvar. Denna förändring kunde dock ha undvikits om vi bättre kunnat rekrytera sökande. Från årsskiftet blir det en höjning av soldatlönen, vilket är välkommet. Soldatlönerna har legat still sedan 2012. Lönen spelar givetvis roll, och det är trist att lönehöjningen kommer först i och med att värnplikten återinförs. Alla unga kvinnor och män kan inte bli soldater även om de vill. Det måste vi vara på det klara med. Försvarsmakten sätter upp vilka krav som ska ställas på de unga för att de ska kunna bli dugliga soldater. Förutom fysiska och psykiska tester är kunskapsnivån en faktor. Att ha godkänt gymnasiebetyg i vissa ämnen är ett grundkrav. Detta grundkrav exkluderar automatiskt alla dem som inte når godkänt i dessa ämnen. Varje år går 12– 13 procent av alla ungdomar ut gymnasiet utan fullständigt betyg, vilket innebär att de inte har möjlighet att söka sig till Försvarsmakten. En del av dem skulle kanske inte klara de övriga inträdeskraven, men vi borde kunna göra det möjligt att bli soldat för dem som är motiverade och har som enda faktor emot sig att de saknar ett eller ett par betyg, om de så önskar. Läs protokollet